Neidio i'r prif gynnwys

GWYBODAETH AM DIETHIO I DDIGWYDDIADAU MAWR

Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm y Principality ddydd Sadwrn 1 Chwefror.
Bydd y gic gyntaf am 2.15pm a bydd ffyrdd ar gau’n llwyr yng nghanol y ddinas o 10.45am tan 5.15pm i ddiogelu’r cyhoedd.
Bydd gatiau’r stadiwm yn agor am 11.30am a chynghorir yr holl gefnogwyr i gyrraedd y stadiwm yn gynnar, er mwyn osgoi colli’r gic gyntaf.
Cynghorir y rhai fydd yn mynychu’r gêm i adael bagiau mawr gartref a thalu sylw i’r rhestr o eitemau a waherddir yn  principalitystadium.wales  cyn teithio i’r ddinas.

 

CHAU FFYRDD

​Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar y diwrnod hwnnw i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau fel rhan o batrwm cau ffyrdd llawn canol y ddinas, am 11.15am.

 • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
 • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
 • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Arglawdd Fitzhammon).
 • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor Street (caniateir mynedi d i drigolion a masnachwyr.)

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n gyfan gwbl:

 • Heol y Dug,
 • Heol y Castell,
 • Stryd Fawr,
 • Heol Eglwys Fair,
 • Stryd Caroline,
 • Stryd Wood,
 • y Sgwâr Canolog,
 • Heol y Porth,
 • Stryd y Cei,
 • Plas y Neuadd,
 • Y Gwter,
 • Heol y Parc,
 • Stryd Havelock
 • a Heol Scott.

Bydd mynediad i fysus yn unig i Rodfa’r Orsaf a Stryd Guildford o’r gyffordd â Heol Casnewydd at y gyffordd â Ffordd Churchill yn ystod yr amseroedd cau ffyrdd. Bydd hyn er mwyn sicrhau bod mynediad dibynadwy i fysus at y mannau lloeren yn Ffordd Churchill.

Ychwanegiadau: 

Canolfan Ddinesig: Rheolir mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig drwy’r dydd. Caniateir mynediad yn unig i barcio ar gyfer y digwyddiad, rhywfaint o barcio ar gyfer cymudwyr, llwytho a mynediad i feysydd parcio preifat.

Dyma’r ffyrdd yr effeithir arnynt: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.

Sylwch:

Os bydd unrhyw bryderon diogelwch oherwydd tyrfaoedd yn ciwio i gael mynd i mewn i’r stadiwm cyn i’r gatiau agor, efallai y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach, yn ogystal â chau lonydd ger Gât 1 ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch y system giwio yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, bydd Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty oll yn aros ynghau hyd nes y bydd y pryderon diogelwch hynny wedi eu datrys.

 

PARCIO A THEITHIO

Bydd
gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael yn Lecwydd, a gellir ei gyrraedd o
gyffordd 33 yr M4 drwy ddilyn yr arwyddion i’r safle.

Igadw lle Parcio a Theithio ymlaen llaw.

Os bydd cwsmeriaid yn archebu Parcio a Theithio ymlaen llaw, bydd angen iddynt
argraffu’r cadarnhad a’i roi i staff wrth gyrraedd y safle. Y man gollwng yw
Fitzhamon Embankment.

Mae’r
safle Parcio a Theithio 1.5 milltir o ganol y ddinas, sy’n cymryd oddeutu 10 i
15 munud.

Os
cadwch le ymlaen llaw, y gost fydd £8, neu £10 ar y diwrnod (arian parod yn
unig)

Bydd
staff yn cyrraedd y maes parcio am 8.30am, gyda’r safle yn agor am 9.00am a’r
bws cyntaf yn gadael am 9.00am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am
6.00pm a bydd y maes parcio’n cau am 6.30pm.

 

PARCIO AR Y DIWROD

Gerddi Sophia (ceir)

(Tua 0.5 milltir o gerdded
i Stadiwm Principality, Gât 2).

Parcio ar gyfer Digwyddiad yng Ngerddi Sophia

Cyrraedd yno: Gadewch wrth
gyffordd 32 yr M4.

Cost – £15 i’w dalu ar y
diwrnod yn y maes parcio (arian parod yn unig)

Amseroedd parcio: Bydd y
maes parcio yn agor am 8.00am ac yn cau am hanner nos.

Sylwer: Bydd staff ym maes parcio Gerddi
Sophia tan 7.00pm. Gadewir pob cerbyd ar y safle ar risg y perchennog. Ni fydd
Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo
personol. Cyflwynir dirwy i unrhyw gerbydau sy’n cael eu gadael yn y maes
parcio ar ôl yr amser cau.

Parcio ar gyfer Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig

Cyrraedd yno: Gadewch wrth
gyffordd 32 yr M4, ewch tua’r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr
arwyddion i’r ganolfan ddinesig.

Cost: £12 os byddwch yn
archebu ymlaen llaw neu £15 ar y dydd yn y maes parcio (arian parod yn
unig).

Amseroedd parcio: Bydd y
maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.

Parcio
ar gyfer Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (Bysus)

Cost: £25 ar y dydd neu £25
os cadwch le o flaen llaw​

Amseroedd parcio: Bydd y
maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.