Neidio i'r prif gynnwys

ATYNIADAU TEULUOL YN AGOR YNG NGHAERDYDD

Ar ôl ychydig fisoedd anodd o syllu at yr un 4 wal, sesiynau ymarfer corff YouTube, addysg gartref, a phlantos yn torri ar draws cyfarfodydd Zoom, bydd y rhan fwyaf o rieni yn llawenhau – a hynny’n gyfiawn – yn y ffaith fod y tymor ysgol wedi dod i ben a bod teuluoedd yn gallu dychwelyd i ryw fath o normalrwydd.

Mae’r newyddion bod atyniadau fel amgueddfeydd, sinemâu, a mannau chwarae awyr agored unwaith eto yn agor eu drysau i ymwelwyr wedi cael ei groesawu gan rieni a phlant yn yr un modd. Nawr daw’r her nesaf o weithio allan beth mae’r ‘normal newydd’ yn ei olygu i ni a’n teuluoedd, a sut byddwn yn penderfynu ailgyflwyno ein hunain yn gyfforddus, yn ofalus, ac yn hyderus i fywyd cyhoeddus.

Mae Croeso Caerdydd wedi llunio’r blog hwn gyda’r nod o roi tawelwch meddwl i chi cyn eich trip teuluol nesaf. Isod, fe welwch ystod eang o atyniadau sydd bellach ar agor i chi eu mwynhau, a byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am fesurau diogelwch sydd wedi cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod yr atyniadau hyn yn barod i fynd.

Cyn i chi ymweld â Chaerdydd, ewch i’n hafan lle gwelwch bopeth sydd angen i chi ei wybod i ymweld â’r ddinas yn ddiogel. Gallwch lawrlwytho’r map ‘Dinas Ddiogel’ newydd i ymgyfarwyddo â’r mesurau diogelwch sydd wedi’u cyflwyno yng nghanol y ddinas. Mae’r rhain yn cynnwys cau ffyrdd, mannau gwybodaeth â staff lle gallwch gael hylif diheintio dwylo am ddim, a llawer mwy.

Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd nawr ar agor ac yn derbyn archebion!

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn gyfleuster antur gyffrous ar alw, ac yn gartref i’r unig gwrs rafftio dŵr gwyn yn ne Cymru.

Ewch i’n gwefan swyddogol drwy glicio yma i gael gwybod am archebu a mesurau diogelwch.

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yw atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru, wedi’i lleoli mewn tiroedd castell hynod ar gyrion Caerdydd.

Mae Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan bellach ar agor i’r cyhoedd am bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul – hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Mae’r Amgueddfa am ddim o hyd. Fodd bynnag, i’ch cadw chi a’r staff yn ddiogel, mae nifer y bobl y gellir eu croesawu i’r safle ar unrhyw un adeg wedi lleihau. I reoli hyn, bydd angen i bob ymwelydd sy’n dod i’r safle fod wedi archebu tocyn am ddim o flaen llaw. I leihau unrhyw risgiau o COVID-19, mae’r holl adeiladau ac orielau hanesyddol yn parhau i fod ar gau ar hyn o bryd.

I gael gwybod mwy am fesurau diogelwch neu archebion, ewch i’r wefan swyddogol.

Parc Bute

Mae digon i deuluoedd ei wneud ym Mharc Bute, gan gynnwys taith feics ar hyd Taith Taf, dilyn llwybr cerfluniau, picnic hafaidd, a chymaint mwy. Gallwch hefyd ddilyn amrywiaeth o lwybrau hunan-dywys sy’n mynd â chi ar hynt gweithgareddau a phynciau penodol.

Yn llawn hanes a bywyd gwyllt, mae’n ymestyn dros 56 hectar (sy’n cyfateb i 75 cae pêl-droed); un o’r parciau trefol mwyaf yng Nghymru sy’n cynnwys cymysgedd eang o dirwedd hanesyddol, coetir trefol, caeau chwaraeon, gardd goed, nodweddion garddwriaethol a choridor afon.

Dysgwch fwy yma.

Profiad y Bathdy Brenhinol

Ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol, cewch ddatgloi 1,100 o flynyddoedd o hanes o gynhyrchu darnau arian, mynd ar daith o gwmpas y ffatri a hyd yn oed fathu eich darn arian eich hun i’w gadw. Yma, fe ddysgwch fwy am hanes y Bathdy Brenhinol, un o’r atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn ne Cymru, ac fe welwch ddarnau arian arbennig a’r eitemau hanesyddol prin y mae’r arddangosfa yn eu cadw.

Ar hyn o bryd, mae Profiad y Bathdy Brenhinol ar agor o ddydd Gwener i ddydd Sul a gwyliau banc. I gael gwybod mwy am fesurau diogelwch neu archebion, ewch i’r wefan swyddogol.

Treetop Adventure Golf

Mae’r jyngl nawr ar agor! Swingiwch heibio! TreeTop Adventure Golf yw’r lle am antur mini-golff epig â dau gwrs 18-twll dan do. Pa bynnag lwybr a ddewiswch, cofiwch ateb yr her ar y 19eg twll (os ydych chi’n teimlo’n lwcus). Mae yna hefyd goffi gwych, coctêls trofannol, diodydd pefriog a bwyd blasus o’r jyngl! Does dim rhaid archebu ymlaen llaw, ond mae Croeso Caerdydd yn argymell hynny.

Mae Treetop Adventure Golf wedi rhoi amrywiaeth o fesurau ar waith i sicrhau eich diogelwch. Gallwch ddarllen amdanynt ar eu gwefan swyddogol.

Roath Park and Lake

Un o’n hoff leoedd yn y ddinas, nad yw digon o dwristiaid ac ymwelwr yn ei weld, mae Parc a Llyn y Rhath yn ddiwrnod allan am ddim ffantastig i unrhyw un a phawb. Os oes gennych ddiddordeb mewn bywyd gwyllt a garddwriaeth lleol, am fynd am dro mewn lleoliad hyfryd neu os oes gennych blant sydd am fynd yn wyllt mewn parc chwarae mawr, mae Parc a Llyn y Rhath yn berffaith i chi.

Gerddi Dyffryn

Yn hafan heddychlon ar gyrion Caerdydd, mae Gerddi Dyffryn yn fwy na 55 erw o faint. Wedi’u dylunio gan y pensaer tirlunio enwog Thomas Mawson yn 1906, mae’r gerddi Edwardaidd yn gartref i uchafbwyntiau tymhorol drwy gydol y flwyddyn ac yn cynnwys casgliad coed gorau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Darganfyddwch ardd-ystafelloedd clud gan gynnwys yr Ardd Bompeiaidd, Cwrt Palmantog, y Drych Bwll a’r Ardd Fediteranaidd. Mae gwelyau blodau tymhorol a lawnt croce yn amgylchynu’r lawnt fawr. Yn ogystal, mae ‘na dŷ gwydr mawr, casgliad o gerflunwaith a gardd goed sy’n cynnwys coed o bob cwr o’r byd ynghyd ag ardal chwarae’r Penter Pren sy’n wych ar gyfer plant ac oedolion fel ei gilydd.

Nodwch os gwelwch yn dda fod y tŷ a’r siop ar gau ar hyn o bryd fel mesur diogelwch. Rhaid cadw lle ymlaen llaw. I gael gwybod mwy am fesurau diogelwch neu archebion, ewch i’r wefan swyddogol.

Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda wedi ailagor ei drysau. Mae’r atyniad addysgol a hanesyddol hwn yn adrodd hanes Aur Du a’i effaith gymdeithasol a hanesyddol ar Gymoedd De Cymru.

Nodwch mai dim ond un teulu/uned deulu estynedig sy’n cael dod ar bob taith, gydag o leiaf 2 berson ac uchafswm o 10 o bobl. Mae ardaloedd ymbellhau cymdeithasol wedi’u marcio’n glir ar gyfer eich grŵp ar y daith a rhaid dilyn camau hylendid llym cyn i bob taith ddechrau.

Rhaid cadw lle ymlaen llaw. I gael gwybod mwy am fesurau diogelwch neu archebion, ewch i’r wefan swyddogol.

Canolfan y Ddraig Goch

Mae prif gyrchfan adloniant Bae Caerdydd, Canolfan y Ddraig Goch, wedi cyflwyno llu o fesurau iechyd a diogelwch ychwanegol i sicrhau eich diogelwch wrth ailagor. Mae Hollywood Bowl a rhai o’ch hoff fwytai, gan gynnwys Cadwalladers, Five Guys a llawer mwy, nawr ar agor.

Mae yna system unffordd i sicrhau cydymffurfiaeth â mesurau ymbellhau cymdeithasol ac i reoli nifer y cwsmeriaid ar y safle. Y tu mewn, bydd lleoliadau yng Nghanolfan y Ddraig Goch hefyd yn rhoi systemau ciwio ar waith i fonitro capasiti a chydymffurfio â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol.

I gael gwybod mwy am fesurau diogelwch neu archebion, ewch i’r wefan swyddogol.

 

Canolfan Siopa Dewi Sant

Os ydych chi’n barod i ddychwelyd i Gaerdydd am ychydig o siopa (a’ch bod yn gallu gwneud hynny), does dim lle gwell na Chanolfan Siopa Dewi Sant, lle mae amrywiaeth eang o ddewisiadau bwyta yn y cwrt bwyd a dros 150 o siopau a brandiau mawr ar agor i fusnes.

Dysgwch am eu horiau agor arbennig a’r mesurau diogelwch sydd wedi’u rhoi ar waith ar eu gwefan swyddogol yma.

Caffi Cwr Y Castell

Mwynhewch rai o’ch hoff dai bwyta o ganol y ddinas yng Nghaffi Cwr y Castell, profiad bwyta awyr agored newydd gwych â Chastell ysblennydd Caerdydd yn gefnlen iddo.

Rydym wrth ein bodd â’r ardal newydd hon gan ei bod yn creu gofod awyr agored ar gyfer bwytai a chaffis canol y ddinas, lle gallant weini eu bwydydd blasus i fwy fyth o gwsmeriaid!

Dysgwch am eu horiau agor arbennig a’r mesurau diogelwch sydd wedi’u rhoi ar waith ar eu gwefan swyddogol yma.

Mermaid Quay

Dewis gwych o fwyd a diod gyda golygfeydd godidog. Mae Cei’r fôr-forwyn yn lle gwych i yfed a bwyta ynddo ar ôl y cyfnod cloi am 3 prif reswm. Yn gyntaf, mae dros 20 o fwytai, bariau a chaffis yno gan gynnwys bwytai cadwyn poblogaidd fel Cosy Club, Bill’s a Nando’s ac ati.  Yn ail, mae gan Gei’r Fôr-Forwyn gapasiti bwyta awyr agored mawr, ar draws 2 lawr. Yn olaf, ceir golygfa odidog o Fae Caerdydd o Gei’r fôr-forwyn.

Dysgwch am eu horiau agor arbennig a’r mesurau diogelwch sydd wedi’u rhoi ar waith ar eu gwefan swyddogol yma.

Morglawdd Bae Caerdydd

Nawr, yn fwy nag erioed, ry’n ni’n gwerthfawrogi gofod personol a chyhoeddus. Mae taith gerdded neu feicio ar hyd Morglawdd Bae Caerdydd yn weithgaredd teuluol hyfryd ar ddiwrnod o haf. Ewch am dro ar hyd Morglawdd Bae Caerdydd, mwynhewch olygfeydd ysblennydd o’r bae a Môr Hafren a joiwch awel y môr. Mae Llwybr y Bae yn 10km o hyd ac yn pasio sawl atyniad ar hyd y ffordd o’r Eglwys Norwyaidd, Canolfan Mileniwm Cymru, Y Senedd a mwy.

PARC HWYL I’R TEULU

Gwybodaeth am y Digwyddiad. Hyd at ddiwedd mis Awst, gallwch fynd i lawr ar gyfer Parc Hwyl i’r Teulu ym Mae Caerdydd. Mwynhewch ddetholiad gwych o reidiau ffair teulu, gemau a bwyd a diod, i gyd mewn un lle. Mae’r Parc Hwyl i’r Teulu ar agor bob dydd o 11:00 am ac mae wedi’i leoli yn Porth Teigr (hen safle’r Profiad Dr Who).

01 Aws 2020 – 31 Aws 2020

Gwybodeath

Sgwâr Cyhoeddus Castell Caerdydd

Yn anffodus, nid yw Castell Caerdydd ar agor ar hyn o bryd fel atyniad i dwristiaid; fodd bynnag, mae croeso i ymwelwyr â chanol y ddinas fwynhau mynediad am ddim i Diroedd y Castell i fwynhau’r sgwâr cyhoeddus sydd wedi’i greu, gan gynnwys ardal Caffi a Bar, meinciau a byrddau picnic, tai bach cyhoeddus a maes gwyrdd allanol. Bellach, caniateir beiciau a chŵn yn Nhiroedd y Castell, ac mae amrywiaeth o fesurau diogelwch wedi’u cyflwyno. Cofiwch fod yn ystyriol o ymwelwyr eraill, cadw pellter cymdeithasol priodol a defnyddio’r cyfleusterau diheintio dwylo sydd ar gael ar bob cyfle.

Mwy o wybodaeth yma.

Taith Cerfluniau Fforest Fawr

Mae’r daith mewn ardal goetir gyferbyn â’r castell tylwyth teg, Castell Coch. Mae’r llwybr oddeutu milltir a hanner o hyd a’i nod yw mynd â chi ar daith hud a lledrith drwy’r fforest. Yn 2018, cafodd 10 cerflun newydd yn cyfleu anifeiliaid fyddai wedi crwydro drwy fforestydd Cymru eu hychwanegu at y daith ffantastig. Ffordd wych i ail-gysylltu â natur i ddod o hyd i ychydig o dawelwch, ac mae’r cwbl am ddim.