Neidio i'r prif gynnwys

Ras Cefn y Ddraig – Gorffeniad Castell Caerdydd

Ras Cefn y Ddraig, mae ras fynydd anoddaf y byd yn mynd yn anoddach fyth gyda diwrnod ychwanegol a gorffeniad yng Nghastell Caerdydd.

  • Mae pellter y digwyddiad yn cynyddu o 315km i 380km ac mae cyfanswm yr esgyniad yn codi o 15,500m i 17,400m
  • Estynnwyd diwrnod pump i groesi Bannau Brycheiniog ac mae diwrnod ychwanegol yn cwblhau taith lawn o’r gogledd i’r de trwy Gymru
  • Bydd gan y ras bwyntiau cychwyn a gorffen mewn cestyll ysblennydd, yng Nghonwy a Chaerdydd

Mae trefnwyr Ras Cefn y Ddraig® wedi cyhoeddi cynlluniau i ychwanegu diwrnod ychwanegol at rifyn 2021 o’r ras, sy’n mynd â rhedwyr ultra ar lwybr llafurus trwy Gymru. Eisoes yn cael ei ystyried fel ras fynydd anoddaf y byd, bydd rhifyn nesaf y digwyddiad yn cael ei ymestyn o bump i chwe diwrnod, gan gynyddu’r pellter a gwmpesir o 315km i 380km, a dringir yr uchder o 15,500m i 17,400m. Yn ôl yr arfer, bydd y ras yn cychwyn yng Nghastell Conwy, ond yn 2021, bydd yn rhaid i gystadleuwyr gwblhau taith hyd yn oed yn hirach nag o’r blaen, i’r de ar hyd asgwrn cefn cyfan Cymru, a mynd ar draws Bannau Brycheiniog i orffen ar diroedd Castell Caerdydd.

Wedi’i lwyfannu bum gwaith yn unig, mae Ras Cefn y Ddraig® wedi ennill statws bron yn chwedlonol tu fewn y gymuned rasio a rhedeg antur. Cynhaliwyd y digwyddiad gyntaf ym 1992 ac yna fe’i hatgyfodwyd yn 2012, ers pryd mae ceisiadau wedi cynyddu ym mhob rhifyn, gan dyfu’n gyson yn 2015 a 2017, ac yna bron â dyblu i dros 400 yn 2019, pob un yn adlewyrchu’r diddordeb cynyddol mewn uwch-redeg. Yn 2019, enillodd Canada Galen Reynolds ras y dynion mewn amser record ac enillodd Brit Lisa Watson ras y menywod.

Mae Ras Cefn y Ddraig® wedi dod i gael ei ystyried yn eang fel y ras fynydd anoddaf ar y blaned a dim ond tua hanner y rhai sydd wedi cychwyn y digwyddiad sydd wedi llwyddo i gwblhau’r cwrs llawn ac ennill tlws mawr ei chwenych. Ym mhob ras, mae maes y cystadleuwyr wedi cynnwys rhai o’r uwch-redwyr gorau o bob cwr o’r byd, ynghyd â llawer o rai eraill sydd â’u huchelgais yn syml i orffen bob diwrnod o’r cwrs o fewn yr amser a ganiateir. Mae ychwanegu diwrnod ychwanegol, gyda’i bellter a’i esgyniad, yn gwneud y dasg o gwblhau Ras Ras Cefn y Ddraig® lawn hyd yn oed yn fwy heriol, ac yn cynnig cyfle i bob cyfranogwr brofi’r siwrnai gyflawn i lawr asgwrn cefn mynyddig Cymru.

Esboniwyd cyfarwyddwr y ras, Shane Ohly: “Pan atgyfodais Ras Cefn y Ddraig yn 2012, ystyriais ymestyn y llwybr ymhellach i’r de. Fodd bynnag, oherwydd cymhlethdod y digwyddiad a fy mhrofiad cymharol fel trefnydd ras ar y pryd, dewisais ddull mwy gofalus a dewis y fformat pum niwrnod a llwybr a oedd yn debyg i ddigwyddiad gwreiddiol 1992. Credaf mai nawr yw’r amser iawn i wneud newid pendant. Rwyf am i Ras Cefn y Ddraig gyflawni ei llawn botensial yn y blynyddoedd i ddod. Bydd y daith lawn a rhesymegol i lawr asgwrn cefn Cymru, o Gastell Conwy yn y gogledd i Gastell Caerdydd yn y de, yn cael ei gwireddu o’r diwedd.”

Bwriad y gorffeniad newydd yng Nghastell Caerdydd yw cyflwyno diweddglo ysblennydd i Ras Cefn y Ddraig® 2021 ar gyfer cystadleuwyr a gwylwyr. Bydd y lleoliad hefyd yn cynnal y gwersyll dros nos olaf ar ôl diwrnod chwech, gan gynnwys cinio arbennig ar ôl y ras a chyflwyniad tlysau ‘Draig’, lle bydd y rhedwyr a dros 100 o wirfoddolwyr sy’n gwneud y digwyddiad yn gallu dathlu gyda’i gilydd.

Cwblhawyd llawer o’r gwaith i ddiweddaru’r cwrs ar ddiwedd 2019, gyda helaeth ar lawr gwlad yn ailgysylltu’r opsiynau gorffen amlwg i ymestyn y ras i’r de, a sut roeddent yn cysylltu â’r cwrs sefydledig. Amharodd yr achos o COVID-19 ar y gwaith hwnnw, ond mae’r cynllunio llwybr allweddol bellach wedi’i gwblhau.

Ychwanegodd Shane Ohly: “Ar ôl ystyried yr opsiynau’n ofalus, roeddem yn teimlo mai gorffen yng Nghastell Caerdydd oedd y dewis gorau o bell ffordd. Bydd diwrnod pump nawr yn 70km gwrthun, gan gynnwys croesfan estynedig Bannau Brycheiniog. Mae’r llwybr newydd wir yn cofleidio ethos y digwyddiad trwy barhau â’r daith ar hyd copaon mwyaf deheuol ‘asgwrn cefn Cymru’. Mae diwrnod chwech yn parhau â’r thema hon i ddechrau, cyn cysylltu traciau a llwybrau gwych sy’n cyflymu cyfranogwyr i’r de ac yn syth i mewn i Gastell Caerdydd, ar gyfer gorffeniad ysblennydd a ffit ym mhrifddinas Cymru.”

Bydd manylion llawn y llwybr diwrnod pump a chwech newydd, yn ogystal â’r trefniadau gorffen newydd, yn cael eu datgelu yn ddiweddarach yn 2020. Bydd ceisiadau ar gyfer Ras Cefn y Ddraig® 2021 yn agor am 10:00 am BST ddydd Mawrth 1 Medi. I gael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad, ewch i www.dragonsbackrace.com, dilynwch @DragonsBackRace ar Twitter ac Instagram, neu dewch o hyd i’r digwyddiad ar Facebook.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com