Neidio i'r prif gynnwys

CYNLLUNIWCH EICH GWYLIAU GARTREF YNG NGHAERDYDD

CYNIGION, BARGEINION A GWYBODAETH AM DDIOGELWCH GWESTAI CAERDYDD.

 

Ydych chi wedi syrffedu ar yr un pedair wal? Os felly, rydym yn credu ei bod yn hen bryd i chi gael gwyliau gartref diogel yng Nghaerdydd! Rydym yn credu nad oes rhaid mynd i ffwrdd i gael hoe. Rydym wedi llunio rhestr o becynnau gwyliau gartref, disgowntiau a gwybodaeth am ddiogelwch i’ch helpu i gynllunio eich gwyliau gartref gorau yng Nghaerdydd.

 

Park Plaza

Dihangfa Leol

Beth am roi 24 awr o foethusrwydd pur i chi’ch hun yn ystod y cloi lleol. Ymlaciwch yn sba Lagwna cyn cael llymaid o goctel clasurol mewn golau cannwyll yn ein bar cyn mwynhau naill ai Te Prynhawn Traddodiadol neu Swper tri chwrs.

bargeinion 25% yn is

25% oddi ar ein cyfraddau arferol. Dyma’r amser i fforio’r ddinas!  Archebwch erbyn  31 Hydref, am wyliau hyd at  10 Ionawr 2021.

Gwybodaeth am Ddiogelwch Park Plaza

Mae’r gwesty wedi cael cydnabyddiaeth safonol y diwydiant, “Barod i Fynd,” gan Visit Britain sy’n profi bod gennym brosesau clir ar waith ac ein bod yn dilyn canllawiau’r diwydiant a Llywodraeth Cymru ar lendid ac ymbellhau cymdeithasol.

 

Future Inn Cardiff Bay

Saib Bach Lleol Caerdydd

Arhosiad dros nos, gan gynnwys brecwast Cymreig llawn, a chinio 3 chwrs yn Thomas Restaurant neu De Prynhawn Blas ar Gymru am £54.50 y pen yn unig.

Gwybodaeth am Ddiogelwch yn Future Inn

“Fel mwy o ragofal ac amddiffyniad i’n staff a’n gwesteion, o 21 Medi 2020. Bydd Future Inn yn cynnal profion tymheredd di-gyffwrdd wrth gyrraedd ein gwestai. Wrth gofrestru yn y gwesty, neu ar gyfer pobl nad ydynt yn preswylio ac sy’n defnyddio ein bwytai bydd tîm y dderbynfa yn cynnal profion tymheredd di-gyffwrdd ar gyfer pob gwestai. Os yw unrhyw westai’n methu prawf tymheredd, bydd yn cael cynnig ail wiriad ar ôl 15 munud. Os yw’n methu ail brawf, yn anffodus ni chaniateir i’r gwestai aros yn y gwesty a chaiff eu harhosiad ei ganslo yn rhad ac am ddim.”

 

Cardiff Marriott 

Gwnewch fwy o’ch arhosiad gyda hyd at 25% o ostyngiad a brecwast am ddim.

Mae Marriot Caerdydd yn cynnig 25% oddi ar eu cyfraddau safonol, yn ogystal â brecwast am ddim i’w haelodau Marriott Bonvoy, a gostyngiad gan 15% i’r rhai nad ydynt yn aelodau. Ddim yn aelod? Ymunwch â Marriott Bonvoy wrth archebu. Mae’r cynnig yn weithredol tan 17 Ionawr 2021. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i archebu.

 

Radisson Blu

Bargeinion mis Hydref

Mae Radisson Blu Caerdydd yn cynnig ‘Bargeinion mis Hydref’ sy’n cynnig gostyngiad gan hyd at 25% ym mhrisiau gwyliau i westeion o 01.10.20 – 28.02.21.  Mae’r cynnig ar gael i’w archebu o 01.10.20 tan y 21.10.20.  Ffoniwch 029 20454 777 i archebu a defnyddio’’ cod ‘October Sale‘.

 

Indigo hotel 

Noson am ddim!

Archebwch o leiaf tair noson a bydd Gwesty Indigo Caerdydd yn cynnig noson arall i chi am ddim! Gyda gwyliau hir, does dim rhuthro. Dim ond mwy o amser i ymlacio a fforio. Ond brysiwch – mae’r cynnig yn dod i ben 30 Rhagfyr 2020. Yn ddilys ar wyliau tan 31 Mawrth 2021.

 

Voco St David’s Hotel

Archebu nawr, talu’n ddiweddarach

Archebwch â hyder Heb angen blaendal a chyda’r cyfle i ganslo hyd at ddiwrnod cyn eich arhosiad, does dim ymrwymiadau arnoch wrth i chi gynllunio’ch teithio. Archebwch erbyn 30 Rhag 2020 *Mae telerau’n berthnasol.

Cael Noson Am Ddim!

Ymestynnwch eich seibiant. Arhoswch 3 noson neu fwy i fanteisio ar ein cyfraddau gostyngol ac arbed yr hyn sy’n cyfateb i un noson. Dyma’r ffordd berffaith o ymestyn eich seibiant. *Mae telerau’n berthnasol.

 

Clayton Hotel Cardiff 

 

Hilton Hotel 

Cynnig Teulu Dream Away

Archebwch eich gwyliau gyda’r hyblygrwydd mae ei angen arnoch ac arbed hyd at 20% oddi ar y cyfraddau arferol. Gallwch ganslo am ddim hyd at 24 awr cyn cyrraedd, ac nid oes angen blaendal. Mae cofrestru cynnar a gadael hwyr hefyd ar gael.

Mwynhewch ystafelloedd teulu mawr.  Gyda dau wely dwbl a digon o le i chwarae, bydd eich teulu’n gyfforddus yn ystod eich gwyliau. Caiff plant 5 ac iau fwyta am ddim ac mae bwydlen flasus ar gael i blant 6 i 12 oed. Hefyd, gallwch archebu amser nofio i’ch teulu a mwynhau’r pwll cynnes dan do.

Oeddech chi’n gwybod y gallwch hyd yn oed archebu amser yn yr Ystafell Ffilmiau a Gemau i Deuluoedd, sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac sy’n cael ei llenwi â phopcorn a lluniaeth. Gwyliwch ffilm gyda phopcorn, chwarae pêl-droed bwrdd neu gemau fideo ac mae yno deganau meddal ar gyfer y plantos bach. Caiff yr ystafell ei glanhau yn drylwyr rhwng pob defnydd a chaiff ei selio i’w chadw’n ddiogel tan gyrhaeddwch.

Gweithio o’r Hilton Caerdydd o £63 y dydd.

Pan na wnaiff y soffa mo’r tro bellach, mae ein hystafelloedd i westeion gyda desgiau gweithio ar gael ar gyfer y dydd. Os oes angen i chi ganolbwyntio ar broject mawr, cynnal cyfarfod ar-lein heb unrhyw un yn tarfu neu os ydych chi eisiau lle cyfforddus i ganolbwyntio, fe’ch gwahoddwn ni chi i weithio o’r Hilton Caerdydd.

 

The Angel Hotel 

Great British Breaks

Mwynhewch Great British Break yng nghanol Caerdydd. Ar gael i’w harchebu tan 30 Rhagfyr 2020 gan ddefnyddio’r cod bargen ‘GBB’.

Pris ystafell yn cychwyn o £55. Addaswch eich gwyliau eich hun gyda’n harlwy o ychwanegion ac ystafelloedd o £55 yn unig.

Cynnig teulu Great British Break – Gwyliau yn cychwyn am £75 ac yn cynnwys dewis gwely a brecwast gyda phlant yn bwyta am ddim yng nghwmni dau oedolyn sy’n talu.

Cynnig Te Prynhawn Prosecco Great British Break – Archebion yn cychwyn o £79 am aros dros nos a brecwast a the prynhawn gyda Prosecco (yn yr ystafell neu i’w fachu ar eich hynt).

Great British Break – Swper, Gwely a Brecwast a photel o win a gadael yn hwyr drannoeth o £89.00.

Gwybodaeth am Ddiogelwch Gwesty’r Angel

Dysgwch sut mae Gwesty’r Angel Caerdydd yn cadw ei gwesteion a’i staff yn ddiogel yn ystod y pandemig gyda’i haddewid ‘arhoswch yma gyda hyder’