Neidio i'r prif gynnwys

Cynlluniwch eich Ymweliad i Gaerdydd y Nadolig hwn

Ar hyn o bryd mae Cymru i gyd mewn cyfnod cloi cenedlaethol ar lefel rhybuddio 4. Peidiwch ag ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd.

Mae 2020 wedi dod â llawer o heriau a newidiadau i’r ffordd rydym yn byw ein bywydau bob dydd yng Nghymru, yn ogystal â sut mae Canol Dinas Caerdydd yn gweithredu.  Mae Croeso Caerdydd ac awdurdodau lleol wedi bod mor brysur â helpwyr bach Siôn Corn eleni, yn cynllunio a gweithio’n ofalus i sicrhau bod y Nadolig yn digwydd yng Nghaerdydd; a bod pawb yn cael eu cadw’n ddiogel dros yr Ŵyl.

 

Pam mae angen i chi gynllunio eich ymweliad â Chaerdydd?

Mae’n bwysig eich bod yn cynllunio eich ymweliad â Chanol Dinas Caerdydd ymlaen llaw, ac yn meddwl am sut byddwch chi’n teithio, a pha leoliadau yr hoffech ymweld â nhw.

Un o’r prif resymau yw bod siopau, bwytai, caffis a bariau i gyd yn gweithio ar gapasiti cyfyngedig i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol.

Hefyd, gan mai Caerdydd yw un o gyrchfannau siopa Nadolig mwyaf poblogaidd y Deyrnas Gyfunol, ar adegau prysur fel penwythnosau rydym yn gweld ciwiau ar gyfer siopau poblogaidd y stryd fawr.

 

Peidiwch ag anghofio’r eitemau hanfodol hyn…

Masg wyneb – Rydym i gyd yn gwybod bod gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man cyhoeddus dan do, ond ar gyfer Nadolig diogel yng Nghaerdydd rydym yn argymell gwisgo un y tu allan hefyd, yn enwedig mewn ciwiau neu os yw cadw pellter cymdeithasol yn anodd.  Yn amlwg, gallwch ei dynnu os ydych yn mwynhau gwin poeth neu selsigen arbennig yn un o Fachnadoedd yr Ŵyl.

Hylif diheintio dwylo – Er bod gorsafoedd diheintio dwylo ger mynedfeydd y rhan fwyaf o fusnesau canol y ddinas, mae’n syniad da cario eich potel eich hun o hylif diheintio dwylo gyda chi bob amser i sicrhau y gallwch lanhau eich dwylo’n rheolaidd.

Dull Adnabod – Mae rhai bwytai, caffis a bariau yn gofyn am brawf adnabod at ddibenion tracio ac olrhain, er y bydd cerdyn credyd/debyd yn ddigonol yn y rhan fwyaf o achosion.

Prawf Cyfeiriad – Os ydych yn bwriadu cael pryd o fwyd gyda 5-6 o bobl o’ch cartref, gofynnir i chi ddangos tystiolaeth o’ch cyfeiriad i brofi eich bod i gyd yn aelodau o’r un aelwyd.

Pryd ydych chi’n bwriadu ymweld â Chaerdydd?

Os yw’ch amserlen yn caniatáu, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ymweld ganol yr wythnos.  Y penwythnosau sydd fel arfer brysuraf, felly os ydych chi eisiau osgoi’r torfeydd ond nid y siopau, beth am ymweld ganol wythnos? Gallwch siopa yng Nghanolfan Dewi Sant neu ddod o hyd i anrhegion i’r perthynas hwnnw sydd anoddaf prynu ar ei gyfer yn y Farchnad Nadolig, saith diwrnod yr wythnos. Hefyd, rydych chi’n llawer mwy tebygol o gael lle yn eich bwyty neu far o’ch dewis.

Os byddwch yn ymweld dros y penwythnos, cofiwch efallai y bydd yn rhaid i chi dreulio ychydig yn hirach mewn ciwiau ar gyfer siopau neu aros i gael eich gweini, felly byddwch yn amyneddgar ac yn gwrtais gyda staff lletygarwch a manwerthu sy’n gweithio’n galed mewn amgylchiadau anodd.

 

Ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i Gaerdydd?

Cofiwch fod gorchuddion wyneb yn orfodol wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus heblaw am y rhai sydd wedi eu heithrio am resymau meddygol.

BYSUS

Mae Bws Caerdydd wedi llunio canllaw sy’n rhoi gwybod i chi beth yw’r ffordd orau o gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio eu gwasanaethau, darllenwch yma.  Mae Gwiriwr Capasiti Bws Caerdydd yn declyn defnyddiol wrth gynllunio eich ymweliad.  Gall y teclyn hwn ar y wefan a’r app bellach roi gwybodaeth fyw i chi ynghylch faint o deithwyr sydd ar y bws rydych chi’n ei ddisgwyl.

A ydych chi’n ymwybodol o’r amserlen newydd a’r newidiadau i lwybrau canol y ddinas o 29 Tachwedd?  Peidiwch â chael eich dal, edrychwch ar y mapiau newydd yma.

 

TRENAU

Os ydych yn ystyried teithio i ganol y ddinas ar y trên, sicrhewch eich bod yn cynllunio eich taith ymlaen llaw.  Lle bo modd, cadwch sedd cyn cyrraedd yr orsaf i warantu eich lle ar y trên.  Darllenwch ‘Ganllaw Teithio’n Fwy Diogel COVID19‘ cyn eich taith.

Mae teclyn Gwirio Capasiti Trafnidiaeth Cymru yn helpu i roi syniad i chi o’r trenau sy’n aml yn llawn a’r rhai sydd â digon o seddi ar gael, fel y gallwch benderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith.

A ydych yn bwriadu teithio i Gaerdydd mewn car?

Os ydych chi’n teithio mewn car mae’n ddefnyddiol gwybod am unrhyw heolydd sydd ar gau, gwasanaethau Parcio a Theithio a pha feysydd parcio sydd ar agor.

 

Cau Ffyrdd

Y ffyrdd yng Nghanol Dinas Caerdydd sydd ar gau ar hyn o bryd yw: Stryd y Castell, Rhodfa’r Orsaf, Stryd Wood, Heol Scott, Stryd Marland a Lôn Great Western. I gael gwybod mwy ewch i wefan Cyngor Caerdydd

 

Parcio a Theithio

Os ydych am osgoi traffig canol y ddinas, ydych chi wedi ystyried defnyddio’r gwasanaethau Parcio a Theithio?

  • Parcio a Theithio’r Dwyrain: Dydd Llun i ddydd Sul.
  • Parcio a Theithio’r De: Mae’r gwasanaeth ar waith o ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020 am 8 wythnos tan 2 Ionawr 2021.

I gael gwybod mwy am wasanaethau Parcio a Theithio yng Nghaerdydd ewch i wefan Cyngor Caerdydd.

 

Meysydd Parcio

Os ydych yn hapus i gerdded pellter byr, efallai y byddai’n haws i chi ddod o hyd i le parcio mewn maes parcio y tu allan i’r brif ardal siopa.  Edrychwch ar y rhestr gyfan o feysydd parcio sydd ar agor yng Nghaerdydd yma.

 

Ydych chi wedi gweld ein map newydd Caerdydd Adeg y Nadolig?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgyfarwyddo â ‘Map Caerdydd Adeg y Nadolig‘ newydd sy’n amlinellu lle mae holl atyniadau a siopau’r Nadolig yn y ddinas, yn ogystal â’r Pwynt Gwybodaeth newydd i Ymwelwyr.

 

A ydych chi’n bwriadu bwyta ac yfed?

Gyda llai o gapasiti mae’n well gwneud archeb ymlaen llaw. Mae llawer o fwytai’n llawn dop ar gyfnodau prysur – a chofiwch am y rheol o 4 fel y nodir uchod.

Efallai y bydd angen i chi archebu gan ddefnyddio ffôn clyfar – gallai hyn fod drwy sganio cod QR neu lawrlwytho ap.  Efallai na fydd rhai lleoliadau’n derbyn arian parod.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, dylech eu codi wrth archebu lle.

Gall pob lleoliad lletygarwch, gan gynnwys bwytai, caffis a thafarndai, agor dan do ac yn yr awyr agored ar gyfer bwyta ac yfed diodydd di-alcohol ond rhaid iddynt gau erbyn 18:00.

Ni ellir gweini nac yfed diodydd alcoholig ar unrhyw adeg yn y safleoedd hyn, a chaiff hyn ei orfodi’n llym.

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd archebu lle i fwyta? Os felly, rydym yn argymell rhoi cynnig ar fwyty gwesty – neu fwyta mewn lleoedd fel Alpine Food & Drink lle nad oes angen archebu ymlaen llaw.

 

A ydych chi wedi ystyried trefnu lle mewn gwesty?

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb, allwn ni ddim gwadu hynny. Beth am ddod â’r flwyddyn i ben trwy fwynhau arhosiad dros nos er mwyn ymlacio a hynny yn un o westyau moethus Caerdydd?  Rydym wedi llunio rhestr o becynnau, gostyngiadau a gwybodaeth ddiogelwch i’ch helpu i gynllunio eich arhosiad tymhorol penigamp yng Nghaerdydd.

 

Gyda phwy y gallwch chi siarad os bydd angen help neu gyngor arnoch chi pan fyddwch yng Nghanol Dinas Caerdydd?

Os bydd angen help neu gyngor arnoch chi pan fyddwch yng Nghanol Dinas Caerdydd dyma ychydig o bobl y gallwch fynd atynt am help.

Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid – Mae’r Pwynt Croeso mewn cwt pren y tu allan i Gastell Caerdydd.

Llysgenhadon Stryd Caerdydd – Bydd yn hawdd gweld y llysgenhadon stryd gan eu bod yn gwisgo gwisgoedd coch llachar ac yn cerdded yn aml mewn parau.

Swyddogion Coblynod Covid Cyngor Caerdydd – Mewn amrywiaeth o wisgoedd Nadoligaidd bydd gan yr wyth o goblynod Siôn Corn, ochr yn ochr â thîm o 12 stiward diogelwch, neges bwysig i ymwelwyr – Cadwch Gaerdydd yn ddiogel y Nadolig hwn.