Neidio i'r prif gynnwys

Opera Cenedlaethol Cymru yn Cyhoeddi Cynlluniau ar gyfer Perfformio'n Fyw yn 2021/22

‘Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod perfformio byw yn bosib erbyn hyn, rydym yn falch iawn o fod mewn sefyllfa i gadarnhau manylion ein cynlluniau i ddychwelyd i berfformio a theithio, yn y tymor byr ac ymhellach i’r dyfodol.’  Cyfarwyddwr Cyffredinol WNO, Aidan Lang

  • Teithiau yng Nghymru a Lloegr i ailddechrau yn hydref 2021
  • Dyddiad newydd yn haf 2022 ar gyfer y perfformiad cyntaf yn y byd o’r comisiwn newydd Migrations
  • Cynyrchiadau Opera Ieuenctid WNO o The Black Spider a Cheryomushki

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi y bydd y Cwmni’n ailddechrau teithio yng Nghymru a Lloegr yn yr hydref eleni. Mae’r manylion a gyhoeddwyd yn cynnwys mynd â chynyrchiadau opera ar daith, gwaith ymgysylltu ac allgymorth, a chyngherddau cerddorfaol.

 

Yn ddiweddar, cyhoeddodd WNO y bydd y Cwmni’n ailddechrau perfformio’n fyw ac yn dechrau ar ei 75ain Tymor dathliadol yr haf hwn gydag Alice’s Adventures in Wonderland gan y cyfansoddwr Will Todd, gyda pherfformiadau o 25 Mehefin tan 3 Gorffennaf yng Ngerddi Dyffryn ym Mro Morgannwg.

 

Hydref 2021

Y bwriad yw y bydd Tymor graddfa fawr cyntaf WNO ers y pandemig yn agor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ym mis Medi, cyn teithio i leoliadau ar hyd a lled Cymru a Lloegr. Bydd cynhyrchiad hynod boblogaidd WNO o The Barber of Seville gan Rossini, sy’n cynnwys un o gymeriadau mwyaf lliwgar y byd opera – Figaro, yn cael ei berfformio ochr yn ochr â chynhyrchiad newydd sbon o Madan Butterfly wedi’i gyfarwyddo gan y cyfarwyddwr o Awstralia Lindy Hume a’i arwain gan Arweinydd Llawryfog WNO Carlo Rizzi. Mae’r cynhyrchiad newydd yn adrodd stori glasurol Puccini mewn ffordd sy’n berthnasol i gymdeithas, gyda’r gerddoriaeth hyfryd yn gefnlen i’r opera enwog hon. Mae cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau digidol i archwilio themâu Madam Butterfly a pherthnasedd y cynhyrchiad hwn mewn cymdeithas heddiw wedi’u cynllunio hefyd.

 

 

Gwanwyn 2022

Bydd Tymor Gwanwyn 2022 WNO yn agor ym mis Chwefror, gan ddechrau yng Nghaerdydd cyn teithio i leoliadau ar hyd a lled Cymru a Lloegr. Mae’r cynyrchiadau’n cynnwys Don Giovanni gan Mozart, ynghyd â Jenůfa – sy’n parhau â Chyfres Janáček y Cwmni – wedi’i gyfarwyddo gan Katie Mitchell a’i arwain gan Gyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO Tomáš Hanus. Bydd Madam Butterfly hefyd yn cael ei pherfformio mewn rhai lleoliadau y byddwn yn teithio iddynt yn ystod y gwanwyn.

 

Yn dilyn llwyddiant Brundibár yn 2019, bydd grwpiau Opera Ieuenctid WNO yn dod ynghyd unwaith eto ar gyfer pherfformiad graddfa lawn o The Black Spider yn Stiwdio Weston Canolfan Mileniwm Cymru ym mis Mai 2022. Mae hon yn stori iasol, ddigrif gan yr ysgrifennwr a chyfansoddwr a Meistr Cerddoriaeth y Frenhines Judith Weir, a bydd yn cael ei chanu gan aelodau Opera Ieuenctid De Cymru sydd rhwng 10 a 18 mlwydd oed..

 

Haf 2022

Bydd yr opera newydd, Migrations, a fwriadwyd ar gyfer Haf 2021 yn wreiddiol, yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf yng Nghaerdydd ym mis Mehefin/Gorffennaf 2022 ac yn mynd ar daith yn ystod hydref 2022. Mae Migrations yn archwilio gwahanol elfennau mudo, gan gynnwys effaith ddynol un o’r penderfyniadau anoddaf y mae llawer wedi gorfod ei wneud, sef gadael eu cartref a’u cymuned i chwilio am fywyd gwell neu le mwy diogel i fyw. I greu amrywiaeth o leisiau a phrofiadau, mae pum ysgrifennwr – Shreya Sen Handley, Edson Burton a Miles Chambers, Eric Ngalle Charles a Sarah Woods – wedi gweithio gyda Syr David Pountney i greu’r libreto o chwe stori, wedi’u dylanwadu gan eu profiadau personol o fudo a gweithio gyda ffoaduriaid.

Gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr Prydeinig Will Todd ac wedi’i harwain gan Matthew Kofi Waldren, bydd yr opera’n cael ei chyfarwyddo gan Syr David Pountney gyda chefnogaeth gan dîm o gyfarwyddwyr cyswllt. Mae Migrations yn brosiect uchelgeisiol tu hwnt, gyda thîm creadigol ehangach a chast o 100 sy’n cynnwys côr gospel, corws o blant, dawnswyr Bollywood ac unawdwyr o bob cwr o’r byd.

 

Ym mis Gorffennaf 2022, bydd aelodau 18-25 mlwydd oed Opera Ieuenctid WNO yn cymryd eu lle ar y llwyfan mewn cynhyrchiad newydd o Cheryomushki gan Shostakovich.  Yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad 2019 o Don Pasquale, bydd Daisy Evans yn dychwelyd i WNO i gyfarwyddo’r Opera Ieuenctid mewn fersiwn o’r opera ar ei newydd wedd gydag elfen gyfoes.  Cyflwynir y cynhyrchiad dan faton yr arweinydd Alice Farnham.  Yn ogystal â chantorion o Opera Ieuenctid WNO a chyn-aelodau’r Opera Ieuenctid, bydd y cynhyrchiad yn cynnwys rhannau cynorthwyol, profiadau gwaith technegol ac offerynwyr sy’n dal yn fyfyrwyr. Mae hyn yn darparu profiad hyfforddiant unigryw i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa broffesiynol ym myd opera a theatr, wrth iddynt weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol blaenllaw o’r diwydiant a chael eu mentora gan arbenigwyr WNO.

 

Cyngherddau Cerddorfaol

 

Yn ogystal â’r cynyrchiadau sydd wedi’u cynllunio, mae Cerddorfa WNO wedi cynllunio ei hamserlen gyngherddau ar gyfer 2021/2022.

 

Bydd Cerddorfa WNO yn dychwelyd i lwyfan cyngherddau Neuadd Dewi Sant dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Tomáš Hanus ar gyfer perfformiadau ym mis Tachwedd eleni a mis Mai y flwyddyn nesaf fel rhan o’r Tymor Cyngherddau Rhyngwladol. Bwriedir cynnal cyngherddau ysgolion yn ystod hydref 2022 a chyngherddau i’r teulu drwy gydol y flwyddyn mewn nifer fawr o’r lleoliadau teithio, ynghyd â Gala Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Tachwedd 2021.

 

Gweithgareddau Rhaglen ac Ymgysylltu

Mae WNO yn gobeithio cynnal ei raglenni ymgysylltu â’r gymuned drwy sesiynau wyneb yn wyneb yn hytrach na gweithgareddau ar-lein pan fydd yn ddiogel gwneud hynny dros y misoedd nesaf. Mae hyn yn cynnwys parhau â’i weithgareddau mewn ysgolion, ei berfformiadau mewn ysbytai a chartrefi gofal a phrosiectau mewn partneriaeth ag Oasis Caerdydd a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.  Bydd Côr Cysur WNO ar gyfer pobl sy’n byw â dementia hefyd yn parhau fel rhan o’r prosiect pontio cenedlaethau ehangach, Cysur, gan ddwyn ynghyd blant o ysgolion yn Aberdaugleddau a phobl leol sy’n byw â’r clefyd mewn gweithgareddau creadigol a ddaw i uchafbwynt yn haf 2022.

 

Aralleirio – Bydd prosiect digidol yn cael ei lansio yn haf 2021 hefyd. Bydd y prosiect yn cynnwys ariâu operatig adnabyddus wedi’u perfformio a’u ffilmio mewn gwahanol leoliadau a chyd-destunau sy’n eu gosod yn y byd sydd ohoni. Bydd y ffilmiau’n cael eu rhyddhau rhwng yr haf a’r hydref. Ymhlith yr ariâu sydd wedi’u cynnwys y mae Nessun Dorma ac O mio babbino caro gan Puccini, Triawd Rossini o Le Comte Ory a Tu se morta gan Monteverdi.

 

Prosiect Covid Hir – Mae WNO yn cynllunio rhaglen gydweithredol i ddiwallu anghenion cleifion Covid hir yng Nghymru. Bydd yn cefnogi adferiad corfforol, yn adfer llesiant meddyliol ac emosiynol, ac yn lleihau gorbryder. Bydd y Cwmni’n cydweithio â byrddau iechyd Cymru, mewn partneriaeth ag English National Opera, i ddatblygu rhaglen sy’n defnyddio technegau canu ac anadlu y mae cantorion opera proffesiynol yn eu defnyddio, i leihau diffyg anadl, cefnogi cyfranogwyr i ailddysgu anadlu llengigol a’u harfogi i barhau â’r gwaith hwn gartref. Ceir tystiolaeth fod canu’n cael effaith gadarnhaol ar lesiant, a nod y rhaglen yw sicrhau buddion meddyliol a meddygol i’r rhai sy’n cymryd rhan.

 

Prosiect HIV

Yn dilyn ymgynghori â Fast Track Cymru a Terrence Higgins Trust Cymru, bydd WNO yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd i gyd-ddatblygu a threialu model gweithdy cyfranogol newydd. Bydd y model yn defnyddio opera, cerddoriaeth, ysgrifennu creadigol a chelf i wella addysg am HIV a dealltwriaeth ohono ymhlith pobl ifanc yng Nghymru. Bydd y prosiect yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru, sy’n rhoi pwyslais newydd ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

 

Mae gweithgareddau Rhaglen Datblygu Doniau WNO, sydd wedi bod yn cael eu cynnal ar-lein dros y flwyddyn ddiwethaf, yn dychwelyd i fod yn weithgareddau byw. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys rolau datblygu arbennig yn y Cwmni, gan gynnwys Artistiaid Cyswllt WNO, Aaron O’Hare, Adam Gilbert ac Isabelle Peters; Cymrawd Cyfarwyddo Weston Jerwood, Gareth Chambers; a rôl Arweinydd Cyswllt mewn cydweithrediad â Chystadleuaeth Arwain Donatella Flick-LSO.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth, Tomáš Hanus: “Ar ôl treulio gormod o amser ar wahân i fy nghydweithwyr a’m ffrindiau yng Nghaerdydd, rwy’n falch iawn o gael dychwelyd i WNO yr hydref hwn i arwain The Barber of Seville. Rwy’n edrych ymlaen at sefyll ar y podiwm eto, a chael cefnogaeth staff a cherddorion dawnus Opera Cenedlaethol Cymru. Bydd yn fraint ac yn bleser cael perfformio cerddoriaeth fyw ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn ystod Tymor 2021/22 ar ôl cyfnod mor drychinebus yn hanes theatr a dynol-ryw. Mae gan gerddoriaeth allu heb ei debyg i uno pobl, a chredaf fod gwir angen hynny ar bob un ohonom. Bydd Tymor 2021/22 yn ddathliad o gelfyddyd, ac rwy’n ysu eisiau iddo ddechrau.”

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol Aidan Lang: ‘Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod perfformio byw yn bosib erbyn hyn, rydyn ni’n falch iawn o fod mewn sefyllfa i gadarnhau manylion cynlluniau i ddychwelyd i berfformio’n fyw a theithio, yn y tymor byr ac ymhellach i’r dyfodol. Er ein bod ni wedi gallu defnyddio platfformau digidol i barhau i ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd a phobl yn y gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf – rhywbeth rydyn ni’n bwriadu parhau i’w wneud, does dim byd cystal â chael profiad o gynyrchiadau byw a pharhau â’n gweithgareddau Rhaglenni ac Ymgysylltu wyneb yn wyneb. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gael rhannu llawenydd a phrofiad opera fyw unwaith eto.  Rydyn ni hefyd wedi bod yn defnyddio’r amser hwn i ystyried sut y byddwn ni’n symud ymlaen i’r dyfodol, a’r ffordd orau y gallwn ni weithio i ddatblygu ein gweithgareddau mewn cymunedau a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy rym opera. Bydd hyn yn rhan fawr o’n cynlluniau newydd wrth inni symud ymlaen, yn ogystal â pharhau â’r gwaith Rhaglenni ac Ymgysylltu graddfa fawr rydyn ni eisoes yn ei wneud.

 

Gellir cael gwybodaeth ynghylch cynyrchiadau WNO a dyddiadau y bydd tocynnau’n mynd ar werth yn wno.org.uk