Neidio i'r prif gynnwys

CYNGOR TEITHIO I GYMRU YN ERBYN SELAND NEWYDD AR 30 HYDREF

Bydd Cymru’n wynebu Seland Newydd ddydd Sadwrn, 30 Hydref yn Stadiwm Principality.
Gyda’r gic gyntaf am 5.15pm – bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 1.15pm tan 8.15pm i sicrhau bod pob un sydd â thocyn yn gallu mynd i mewn i’r stadiwm yn ddiogel.
Cynghorir y rhai a fydd yn mynychu’r gêm i adael bagiau mawr gartref a thalu sylw i’r rhestr o eitemau a waherddir yn
principalitystadium.wales cyn teithio i’r ddinas.

Cau ffyrdd
Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar o 7am i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr a fydd yn ciwio.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau fel rhan o batrwm cau ffyrdd llawn canol y ddinas, am 1.15pm:

  • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
  • Stryd Tudor o’r gyffordd â Heol Clare i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n gyfan gwbl:

  • Heol y Dug, Stryd y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.
  • Bydd mynediad i fysus yn unig i Rodfa’r Orsaf a Stryd Guildford o’r gyffordd â Heol Casnewydd at y gyffordd â Ffordd Churchill yn ystod yr amseroedd cau ffyrdd. Bydd hyn er mwyn sicrhau bod mynediad dibynadwy i fysus at y mannau lloeren ar Ffordd
    Churchill.

Ychwanegiadau:
Canolfan Ddinesig: Rheolir mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig drwy’r dydd. Caniateir mynediad yn unig i barcio ar gyfer y digwyddiad, rhywfaint o barcio ar gyfer cymudwyr, llwytho a mynediad i feysydd parcio preifat.

Ymhlith y ffyrdd bydd hyn yn effeithio arnynt mae Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.

Trenau
Ni fydd unrhyw waith uwchraddio rheilffyrdd yn effeithio ar wasanaethau i mewn ac allan o Gaerdydd ddydd Sadwrn 30 Hydref.
Ddydd Sul 31 Hydref, bydd Twnnel Hafren ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol, felly bydd gwasanaethau i Lundain ac yn ôl yn cael eu dargyfeirio drwy Gaerloyw. Bydd bysus yn cymryd lle trenau i deithwyr sy’n mynd i Fryste.

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru (oni bai eich bod wedi’ch eithrio) i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws i deithwyr eraill a gweithwyr trafnidiaeth gyhoeddus.
Os bydd gennych unrhyw broblemau ar y rheilffordd, gallwch anfon neges destun at Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 61016 neu ffonio
0800 40 50 40. Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob tro.

Parcio ar gyfer y Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig
Cyrraedd yno: Gadewch wrth Gyffordd 32 yr M4, ewch tua’r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i’r ganolfan ddinesig.
Cost: £15 yn daladwy ar y diwrnod yn y maes parcio – mae taliadau cerdyn hefyd ar gael nawr.
Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.
Parcio ar gyfer y Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (Bysus)
Mae £25 yn daladwy ar y diwrnod (arian parod yn unig)
Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.

Cyfleusterau Parcio a Theithio
Bydd cyfleuster Parcio a Theithio’r digwyddiad yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd. Mae’r cyfleuster yn hawdd i’w gyrraedd o’r M4, drwy adael wrth gyffordd 33, a theithio i lawr y ffordd gyswllt (A4232).
Bydd bysiau’n rhedeg i ganol y ddinas ac oddi yno bob 15 munud.

Cost: £10 yn daladwy ar y diwrnod – mae taliadau cerdyn ar gael nawr hefyd.
Mae’r maes parcio’n agor am 9am a bydd y bws cyntaf yn gadael yn fuan ar ôl iddo agor. Bydd y bws olaf o ganol y ddinas am 9pm a bydd y maes parcio’n cau am 9.30pm.
Parcio ar gyfer y Digwyddiad yng Ngerddi Sophia

Gerddi Sophia (ceir)
(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm Principality, Gât 2).
Parcio ar gyfer y Digwyddiad yng Ngerddi Sophia
Cyrraedd yno: Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4.
Cost: £15 yn daladwy ar y diwrnod yn y maes parcio – mae taliadau cerdyn ar gael nawr hefyd.
Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8.00am ac yn cau am hanner nos.
Sylwer: Bydd staff ym maes parcio Gerddi Sophia tan 7.00pm. Gadewir pob cerbyd ar y safle ar
risg y perchennog. Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo personol. Cyflwynir dirwy i unrhyw gerbydau sy’n cael eu gadael yn y maes parcio ar ôl yr amser cau.

Bws
Bysus lleol:
Caiff gwasanaethau bws eu dargyfeirio tra bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau. Ewch i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybrau bws penodol.
Ar gyfer gwasanaethau Stagecoach, ewch i:
Croeso i Stagecoach (stagecoachbus.com)
Ar gyfer gwasanaethau Bws Caerdydd, ewch i: https://www.cardiffbus.com/principality-stadium
Am ragor o wybodaeth am wasanaethau NAT, ewch i: https://www.natgroup.co.uk/

National Express:
Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel yr arfer.
Allwch chi feicio neu gerdded?

Gall y rheini sy’n byw yng Nghaerdydd feicio neu gerdded. Mae ymchwil yn dangos bod 52% o’r teithiau car ym mhrifddinas Cymru yn llai na 5km o hyd. Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio yn braf mewn 20 munud.
Gwyddom hefyd fod 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd yn dymuno gwneud hynny.
Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd, mae hyn yn gwneud beicio yn ddewis mwy atyniadol fyth gan y byddai teithio ar feic yn gynt na char ar yr oriau brig neu yn ystod digwyddiadau mawr.

Parcio i Siopwyr
Argymhellir i siopwyr ddefnyddio’r safleoedd Parcio a Theithio penodol ym Mhentwyn neu Neuadd y Sir. Neu mae meysydd parcio ar gael yng nghanol y ddinas hefyd: Meysydd Parcio
Heol y Gogledd; Canolfan Siopa Dewi Sant; John Lewis; Canolfan Siopa Capitol ac NCP (Stryd Adam, Plas Dumfries a Heol y Brodyr Llwydion)

Parcio i Bobl Anabl
Argymhellir bod gyrwyr anabl yn defnyddio Gerddi Sophia. Mae lleoedd parcio i bobl anabl hefyd ar gael mewn meysydd parcio preifat amrywiol.
Gweler argaeledd ar wefannau unigol.

Tacsis
Bydd safle tacsi Heol Eglwys Fair (y tu allan i House of Fraser) yn cau am 1.15pm ac yn ailagor am 8.15pm