Neidio i'r prif gynnwys

CAERDYDD YN LANSIO TOCYNNAU BWS AM £1 YN Y CYFNOD CYN Y NADOLIG

Llenwch yr arolwg cryno hwn ymgyrch hybu bws am £1 y Cyngor. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn er mwyn ein helpu ni i feddwl am ddyfodol teithio ar fws yng Nghaerdydd.

Ydych chi’n cynllunio taith siopa, cwrdd â ffrindiau, neu’n ymweld ag atyniad Nadoligaidd? Gan fod y cynnig ar gael gyda phob cwmni bysiau ledled y ddinas, does dim amser gwell i esgyn ar fws.

Dyddiadau:  Dydd Llun 29 Tachwedd i Ddydd Gwener 10 Rhagfyr

Diwrnodau/Amseroedd: Ar ôl 9.30am o Ddydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio penwythnosau)

Tocynnau: Bydd pob tocyn sengl unffordd, sy’n gadael a chyrraedd o fewn ffiniau Caerdydd, yn costio £1 yn unig.

Gwasanaethau Bws: Bws Caerdydd, Edwards Coaches, Stagecoach, Adventure Travel a First.

A ydych am ddweud eich dweud ynghylch y strategaeth fysiau newydd?

Mae’r Cyngor wedi lansio ymgynghoriad strategaeth fysiau yn ddiweddar i gasglu barn y cyhoedd ar sut y gellir gwella gwasanaethau bysiau ledled Caerdydd. Gall unrhyw un sydd am gymryd rhan yn yr arolwg wneud hynny yma:

Telerau ac Amodau
  • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ar wasanaethau bws (oni bai bod eithriad).  Mae angen i Weithredwyr Bysiau a theithwyr ddilyn y canllawiau COVID19 sydd ar wefannau Llywodraeth Cymru a Traveline Cymru:

https://llyw.cymru/coronafeirws

https://www.cymraeg.traveline.cymru/bus-rail-coronavirus-travel-guidance/

  • Ar gyfer yr holl Weithredwyr Bysiau sy’n cymryd rhan, £1 fydd cost unrhyw docyn unffordd a brynir ar fws ar gyfer teithio’n gyfan gwbl o fewn ardal Cyngor Caerdydd fel rhan o’r Cynllun Hybu Bysiau ar ôl 09.30 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener pan fydd y cynllun ar waith.  Mae’r Cynllun Hybu Bysiau ar gael i deithwyr o unrhyw oedran.   Bydd y cynnig ar gael o Ddydd Gwener 3 Rhagfyr i Ddydd Iau 16 Rhagfyr 2021.
  • Mae’r tocyn bws £1 (tu allan i’r oriau brig) ar gyfer tocyn unffordd yn unig.  Os oes angen i gwsmeriaid gyfnewid rhwng gwahanol ddarparwyr bysiau i gyrraedd eu cyrchfan, yna bydd gofyn iddynt dalu £1 i’r gweithredwr bysiau ar gyfer pob cam o’u taith.
  • Nid yw’r cynllun yn berthnasol i docynnau sydd eisoes wedi’u disgowntio nac i docynnau taith lluosog na thocynnau tymor nac unrhyw docynnau hyrwyddo eraill.  Mae gwasanaethau bws Parcio a Theithio penodedig wedi’u heithrio o’r Cynllun Hybu Bysiau.
  • Ni fydd tocynnau a brynir gan ddefnyddio Fy Ngherdyn Teithio yn cael eu disgowntio ymhellach, a byddant yn cael eu prisio am ddwy ran o dair neu lai o’r pris arferol i oedolion fel y codir yn gyffredinol gan weithredwyr unigol.  Gall deiliaid Fy Ngherdyn Teithio ddewis peidio â’i ddefnyddio ac yn hytrach dalu’r tocyn unffordd £1 fel rhan o’r Cynllun Hybu Bysiau ar wasanaethau bws sy’n cymryd rhan.
  • Bydd deiliaid Tocynnau Rhatach Cymru Gyfan yn parhau i deithio am ddim bob amser.
  • Mae’r cynnig ond yn ddilys ar y gwasanaethau bws ar gyfer y Gweithredwyr Bysiau canlynol sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Hybu Bysiau: Bws Caerdydd, Stagecoach, Adventure Travel, Edwards Coaches, First Cymru
Traveling Safely during Covid-19

Mae gweithredwyr bysus yn gweithio’n galed i sicrhau eich bod yn gallu teithio’n hyderus yn y cyfnod anarferol hwn, gyda mwy o lanhau a thrwy ddychwelyd i amserlenni gwasanaeth rheolaidd i raddau helaeth i alluogi pobl i gadw pellter corfforol.