24 Awr yng Nghaerdydd gyda’r Blogiwr Gwadd, Yasmine Hadcastle

Efallai nad yw 24 awr yn teimlo fel rhyw lawer o amser, ond gallwch gael profiad arbennig yng Nghaerdydd, neu unrhyw ddinas, gydag ychydig bach o ymchwil a chynllunio. Aeth blogiwr o Ganada, Yasmine Hardcastle, ati yn ddiweddar i gymryd dros ein cyfrif Instagram ar gyfer ei arhosiad yma yng Nghaerdydd, dyma ei 24 awr hi!


DIWRNOD 1

11:30 – Cyrraedd Caerdydd a gollwng y bagiau yn y gwesty

I wneud y gorau o’n hamser byr yn y ddinas, fe benderfynon ni gyrraedd Caerdydd yn gynharach yn y dydd, ac fe lwyddon ni i adael ein bagiau yng Ngwesty Indigo. Fel y rhan fwyaf o westyau, mae yna opsiwn i adael eich bagiau gyda nhw’n ddiogel os cyrhaeddwch cyn bod eich ystafell yn barod. Roedd y staff yn gyfeillgar a chymwynasgar gyda’u cyfarwyddiadau i’n man twristaidd cyntaf: Castell Caerdydd.

Cyngor Gwych: Er nad oes opsiwn parcio ar leoliad Gwesty’r Indigo, dim ond pum munud o gerdded sydd i’r maes parcio yn NCP Heol y Brodyr Llwydion. Bydd y gwesty hefyd yn dilysu a rhoi gostyngiad ar y parcio i chi wrth dalu.

11:45 – Tamaid i’w fwyta

Mae prif fynedfa Gwesty’r Indigo yn arwain allan i Heol y Frenhines, ardal siopa braf sy’n rhydd rhag ceir ac sy’n cynnwys Arcêd y Frenhines, brandiau dillad poblogaidd a nifer o siopau i gael tamaid i’w fwyta. Tra bo fy mhartner (sy’n Sais) wedi mopio am ryw siop yn gwerthu rholiau selsig, roeddwn i’n falch tu hwnt o weld darn bach o Ganada yng Nghaerdydd sef Tim Hortons. Dydw i ddim yn bwyta toesenni’n aml, ond dydych chi ddim wedi byw tan i chi flasu Timbit.


12:00 – Castell Caerdydd

Mae fy nghariad a minnau ychydig yn anoracaidd ac yn mwynhau gwylio llawer o raglenni dogfen am gestyll. Felly roedd Castell Caerdydd yn rheidrwydd pendant ar restr y ddau ohonom. Gyda 2000 o flynyddoedd o hanes cyfoethog ac ysblander, mae llawer i’w weld, ac roedd yn gyfleus, gyda phum munud o gerdded o’n gwesty. Mae uchafbwyntiau’r safle dreftadaeth hon yn cynnwys Taith y Castell (ar gost ychwanegol, ond werth pob ceiniog er mwyn cael gweld Ystafelloedd Castell Ardalydd Bute, a’u cyffyrddiadau hynod), adeiladwaith y castell ei hun gyda’r ffos a’r tyrrau, a’r llochesi rhyfel.

Ac nac anghofier yr olygfa o ben tŵr y castell (yn sicr werth yr ymdrech i ddringo’r grisiau cul yn y tŵr) a’r ddraig goch yno’n gwarchod y castell gan ymfalchïo yn ei statws fel anifail cenedlaethol y wlad!

Cyngor Gwych: Os ydych yn un i boeni am wario arian neu os mai dim ond ychydig o amser sydd gennych, ewch i Gastell Caerdydd. Dwi o blaid arbed arian ac mae cymaint o bethau i’w gwneud yn y ddinas am lai na £5

13:30 – Cinio

Roedden ni wedi treulio’r byrbryd cynharach drwy ddringo grisiau’r castell, ac roedden ni’n barod i gael cinio. Ar ôl chwilio am lond llaw o dafarndai a thai bwyta cyn cyrraedd Caerdydd, fe ddewison ni aros yn ardal Cwr y Castell i gael peint a phastai yn The Goat Major . Gyda’i waliau o baneli pren, pasteiod traddodiadol, a chwrw casgen gan un o bileri’r ddinas, Bragdy Brains, dyma i chi dafarn nodweddiadol o’r rhan yma o’r byd. Roedd ein pasteiod yn flasus, ac wrth brynu pastai roeddech yn cael gostyngiad o £1 ar eich peint!


14:15 – Walk through Bute Park

Pan awn yn ôl i Gaerdydd (does dim dwywaith y gwnawn hynny), hoffwn dreulio mwy o amser na’r tro bach byr a gawsom ym Mharc Bute er mwyn cyrraedd ein tacsi dŵr. Yn un o barciau mwyaf gwledydd Prydain, mae’n ymddangos fel gwerddon ddinesig y byddem yn ymweld yn aml â hi, pe baem yn byw yno. Roeddwn i hefyd wrth fy modd â’r creaduriaid cerfiedig ar ben mur y parc.


14:30 – Tacsi Dŵr i Fae Caerdydd

Am £4 y pen rhesymol iawn, mae Princess Katharine cwmni Cardiff Boat Tour yn dacsi dŵr sy’n mynd ar hyd yr Afon Taf i fae trawiadol Caerdydd. Fe aethon ni ar y bad ym mharc Bute, a mwynhau taith 25 munud gyda sylwebaeth fanwl am yr ardal a’i hanes. Roedd yn ddiwrnod heulog braf, a’r unig beth a fyddai wedi gwella’r daith fyddai pe byddai’r to wedi bod yn agored!


15:00 – Bae Caerdydd

Lai na chilomedr o ganol y ddinas, mae Bae Caerdydd yn le i fwynhau’r olygfa anhygoel (yn ein hachos ni, fe welom ddechrau’r machlud; dwi wrth fy modd â machlud da!) ac mae hefyd yn ganolfan ddiwylliannol. Mae perlau pensaernïol yn cynnwys Adeilad y Lanfa sydd yn adeilad rhestredig Gradd 1 (am ddim i gerdded o gwmpas ac yn cynnwys arddangosfa hanesyddol ryngweithiol; fe wnaeth fy mhartner yn enwedig wirioneddol fwynhau hwn), Canolfan y Mileniwm mor ddisglair a chyfoes ac o’i flaen gynllun arbennig sgwâr cyhoeddus Roald Dahl Plass. Mae hwn yn llecyn gwych ar gyfer ffotograffau, felly hefyd y mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru  lle gawsom gyfle i gynhesu ychydig gyda siocled poeth.

Roedd Cei’r Fôr Forwyn wedi rhoi rhywfaint o awgrymiadau i ni am dai bwyta a siopau i fynd iddynt, ond oherwydd prinder amser, fe benderfynon ni anelu nôl am ganol y ddinas.


16:00 – Bws yn ôl i Gwr y Castell

Oherwydd yr amser a dreuliwyd yn y bae, fe gollon ni’r cwch olaf yn ôl i Barc Bute. Ond roedd staff y Princess Katharine yn gymwynasgar wrth ddweud wrthym lle gallem ddal bws ger Canolfan y Mileniwm, ac mae’r opsiwn i ddal tacsi neu Uber o hyd. Ond rydw i wedi bod yn defnyddio cludiant cyhoeddus gydol fy mywyd ac o hyd yn ceisio teithio fel person lleol; felly fe ddalion ni fws rhif #6 Bws Caerdydd nôl i’r dref. Dyma’r dull rhataf a’r rheswm pam y dylech wastad gario peth newid mân.

Cyngor Gwych: Mae’r ddinas a bws Caerdydd yn cynnig Wi-Fi am ddim!

16:40 – Ymlacio yn y gwesty

Aethon ni nôl i’r gwesty i gofrestru’n iawn ac i ymlacio yn ein hystafell. Fel y soniais i, roedden ni wedi gallu gadael ein bagiau yn y Dderbynfa, ac roeddem yn ddiolchgar iawn o allu gwneud hynny. Dwi wedi aros mewn llu o westyau, ac maen nhw’n dechrau edrych yr un peth. Ond mae Gwesty Indigo wedi gwneud gwaith gwych wrth addurno’u hystafelloedd. Roedd hi’n braf dod ‘adref’ i ystafell a chyffyrddiadau lliwgar a chlyd fel cadair siglo gyda’r geiriau ‘nos da’ ar y glustog (a drodd yn ‘bore da’ drannoeth), a rhai mwy hynod fel y ffôn hen ffasiwn.

 Cyngor Gwych: Os ydych am aros yno, nodwch fod cerdyn eich drws yn cynnau’r goleuadau! Mi gymerodd ychydig o amser i ni weithio hynny allan, ond fe gododd hynny wên. Hefyd, wedi diwrnod o gerdded, mae gallu codi’r traed yn fuddiol gan ei fod yn helpu â’r cylchrediad ac yn lliniaru traed a choesau blinedig.

18:30 – Swper

Roeddem i fod i gael profiad o Ŵyl y Gaeaf, ond roedd fy nhrwyn yn rhedeg fwyfwy ac roedd dolur gwddf arnaf felly roedd angen i ni aros dan do. Felly aethom i gael Pizza rhagorol a’r hyn dwi’n ei alw’n #pintandaflight yn Zerodegrees Caerdydd, sydd ryw 10-15 munud o gerdded o’r gwesty. Mae byd cwrw crefft Caerdydd ar y marc hyd y gallwn i ei weld, a phe byddwn wedi bod ychydig yn fwy iach, ar yr un bloc mae BrewDog ac awgrymwyd The Cambrian Tap i ni hefyd. Tro nesaf!


20:20 – Traed i fyny yn y gwesty

Nôl yn y gwesty i roi ein traed i fyny, gwylio ychydig o deledu ac yfed te meddyginiaethol. Nid yn unig fod gan Westy Indigo  fwynderau fel mygiau mawr a thegell, roedden nhw hefyd yn darparu gynnau gwisgo! Roedd hi’n braf cael cwtsh a chysur wrth wylio rhaglen ddogfen newydd Billy Connolly, er mod i’n teimlo’n sâl.

A wyddech chi? Gair Cymraeg yw cwtsh, ac er nad oes gyfieithiad llythrennol i’r Saesneg iddo, “caiff ei gysylltu â phopeth cynnes, cariadus a theimlad cyffredinol o hapusrwydd.

Diwrnod 2

9:00 – Brecwast

Er i gymuned Instagram gynnig nifer o awgrymiadau ardderchog i ni, fe benderfynon ni yn y diweddi i fwyta yn y gwesty. Roedd brecwast wedi ei gynnwys ym mhris yr ystafell, ac nid brecwast cyfandirol arferol mohono. Wedi ei weini ym mwyty Marco Pierre White y gwesty, roedd dewis gwych yn y bwffe ac roedd bwydlen a la carte ar gael hefyd yn cynnwys brecwast Cymreig llawn (dyfalwch beth archebodd fy anwylyd?), ac afocado ar dost (dwi o Vancouver, felly dyfalwch beth archebais i?)


10:00 – Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Yn teimlo ychydig yn well, doeddwn i ddim eto’n barod i adael y ddinas, felly unwaith eto fe adawon ni ein bagiau yn y Dderbynfa a cherdded tuag at Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Dwi’n caru amgueddfeydd ac orielau gwledydd Prydain gan fod mynediad am ddim ar gael i’r rhan fwyaf ohonyn nhw. Ac mae’r un yn wir am yr Amgueddfa Genedlaethol. Gan roi llwyfan i gelfyddyd cenedlaethol Cymru, hanes natur a chasgliadau daearegol, ac arddangosfeydd dros dro, dyma’r lle perffaith i grwydro a dysgu am le rydych. Graddiodd fy mhartner mewn daeareg, felly roedd e’n hapus, a dwi, yn fy nhro, yn hoff iawn o gelf a cherflunwaith Argraffiadol;  ac mae casgliad cadarn i’w gael yma.

Mae’r gofod ar gyfer arddangosfeydd arbennig ar hyn o bryd yn rhoi llwyfan i’r llong ofod ddaeth â’r gofodwr Tim Peake yn ei ôl o’r Orsaf Ofod Ryngwladol, ac mae’n werth ciwio i gael ei weld.


11:30 – Gadael a ffarwelio

A gyda’r amgueddfa wedi ei chroesi oddi ar ein rhestr, roedd hi’n bryd ffarwelio a Chaerdydd! Sydd ond yn golygu y bydd mwy gennym i’w ddarganfod y tro nesaf y byddwn yn croesi’r Iwerydd!


Yn wreiddiol o Vancouver yng Nghanada, mae Yasmine Hardcastle yn hyfforddwraig ioga a chanddi ddiddordeb mewn bwydydd. Mae’n byw yn Victoria yng Nghanada. Yn angerddol dros gadw’n iach a mwynhau bywyd heb wagio’r banc, mae’n croniclo ei hanturiaethau ar ei blog, westcoastcitygirl.com. Yn ddibynnol ar fyfyrio dyddiol a the Earl Grey, mae Yasmine yn gynorthwyydd gweithredol ac athrawes ioga wrth ei gwaith bob dydd ac yn mwynhau chwarae rhan yr ymwelydd gyda’i chariad, y Prydeiniwr sydd bellach yn ddinesydd Canada. Gallwch gysylltu â hi ar Instagram, Facebook a Twitter.