P’un a ydych chi wedi bod yn fegan ers oesoedd, yn rhoi cynnig arni ym mis Ionawr, neu’n arbenigwr bwyd ac yn ceisio blasu gwahanol bethau ym mwytai moesegol a lleoliadau ‘hipster’ y ddinas, rydym ni wedi creu rhestr gynhwysfawr o’r bwytai, caffis, stondinau marchnad a siopau dros dro gorau sy’n cynnig bwyd llysieuol yng Nghaerdydd.


 

Anna Loka

114 Albany Road

 

Mae hanes enw’r lle hwn yn dweud popeth sydd ei angen gwybod amdano wrthych chi, am ei ethos, y busnes a’r perchennog. Daw ‘Anna Loka’ o Sansgrit ‘Anna’ sy’n golygu bwyd neu iechyd, a ‘Loka’ sy’n golygu byd neu blaned. Agorodd y bwyty ddrysau yn ôl yn 2015 ar ôl i Adam, sy’n fynach Hare Krishna a figan weld  bod galw am fwyty newydd sy’n cynnig bwyd figan syml, tymhorol a blasus. Yn ôl ei wefan, cenhadaeth y bwyty yw cynnig dewisiadau bwyd sy’n drugarog heb gyfaddawdu ar ansawdd na blas! O bowlenni bwyd cyflawn i fyrgyrs ‘rodeo’, mae rhywbeth ad ddant bawb yn Anna Loka.


Milgi

213 City Road

 

 

Migli yw’r bwyty a bar llysieuol hynaf yng Nghaerdydd ac mae wedi ei hen sefydlu fel y bwyty y mae pob siop lysieuol a figan newydd yn ceisio cystadlu ag ef. Mae’r lle hipster yn edrych fel cysegrfan; rydych yn cael eich bwyd ymysg planhigion rhyfeddol doreithiog sy’n gorchuddio’r muriau diolch i’r preswylwyr dros dro ‘Eartha’. Mae hyd yn oed iwrt cyffyrddus yn y cefn gyda soffas ynddi, y lle perffaith i gael ‘cwtsh’ ag un o goctels clasurol y bwyty ar noson mas. Dewch draw i ymdrochi yn yr awyrgylch, a chymerwch blanhigyn i’ch tŷ hefyd.


 

The Grazing Shed

Barrack Lane, canol y ddinas; Morgan Quarter, canol y ddinas & Viola Stadium, Bae Caerdydd

 

Mae The Grazing Shed yn cynnig rhai o fyrgyrs gorau Caerdydd ac maent yn cynnig rhywbeth i bawb, gan gynnwys pobl figan. Yn ogystal â’r byrgyrs cyw iâr a chig eidion, mae pum byrgyr gwahanol ar fwydlen The Grazing Shed, sy’n ei wneud yn un o’r lleoedd gorau i fynd iddo os nad yw pawb yn eich cwmni’n figan. Hefyd, mae gan y ‘Dirty Vegan’ BBC Cymru – Matthew Pritchard ei fyrgyr ei hun ar y fwydlen. Rydym yn argymell ichi roi cynnig arno, wedi’r cwbl ef yw’r boi Caerdydd gyda’r sioe goginio llysiau.


Café Atma

Canolfan Siopa Capitol

 

Os oes un peth y mae tîm Croeso Caerdydd wedi ei ddarganfod wrth ymchwilio i farchnad bwydydd figan, hynny fyddai y gall mynachod Hare Krishna goginio rhywbeth a fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Mae Café Atma yn lolfa’r ffordd o fyw ymwybodol. Yn ogystal â chynnig bwyd Indiaidd blasus iawn, mae’n cynnal nosweithiau lles gan gynnwys myfyrio mantra, sgyrsiau ar hynansylweddoliad a phrydau bwyd llysieuol dau gwrs, hyn i gyd am rodd £5! Arwyddair Atma yw bodloni corff, meddwl ac enaid pobl Caerdydd ac rydym ni’n credu eu bod yn gwneud gwaith go dda ohono!


 

Blanche Bakery

16 Mackintosh Place

 

Blanche Bakery yw’r lle figan newydd i fynd iddo yn y Rhath. Mae wedi gwneud argraff fawr ers agor yn 2018 a chyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Bwyd Cymru 2018. Mae’r popty arbenigol yn paratoi toesenni mewn brasiadau bach, coffi arbenigol, ac mae hefyd yn cynnig cinio ysgafn o 12pm tan 6pm, ond byddai’n well cyrraedd yn gynnar, gan fyddent wedi gwerthu allan cyn i’r diwrnod ddod i ben.


Clancy’s

Y Farchnad Ganolog

 

Mae Clancy’s sy’n perthyn i dad a mab hefyd yn y Farchnad Ganolog. Yn ogystal â gwerthu amrywiaeth o sbeisys a pherlysiau, mae Clancy’s yn cynnig gwahanol nwyddau llysieuol a figan – o ‘halloumi slammer’ â phaprica   a pheli pys melyn i gynigion gwahanol o fwydydd clasurol y farchnad Brydeinig fel y rholiau sosej a’r wyau selsig. Rydym yn argymell ichi roi cynnig ar eu bara pys melyn a naan, bwyd gwych ar gyfer y gaeaf.


 

Marchnad Migli

15-17 Y Farchnad Ganolog

 

Wedi ei lleoli yng nghalon y ddinas, ym mywyd prysur Marchnad Ganolog Caerdydd, mae Migli Market yn cynnig bwyd brys sy’n syml, iach a naturiol, gan gynnwys sudd ffres, powlenni bwyd cyflawn, cawliau, brechdanau, teisennau cartref a pheli coco.
Lle delfrydol am ginio ysgafn neu driniaeth am eich pen mawr.


 

Lazy Leek

Kings Road Yard, Pontcanna

Mae The lazy Leek yn fusnes teuluol lleol, sy’n arbenigo ym mwyd stryd figan gan ddefnyddio cynnyrch lleol, moesol. ‘Shack’ The Lazy Leek yw eu lleoliad ym Mhontcanna, sy’n cynnig byrgyrs cyflawn llysieuol a phrydau bach hyfryd eraill. Does dim rhaid i’r bwyd brys fod yn sothach!


Crumbs

33 Arcêd Morgan

Mae Crumbs Kitchen yn enwog am un o fariau salad gorau Caerdydd. Chi sy’n dewis a chymysgu eich powlen fach neu fawr o salad eich hun, neu gallwch fwynhau un o’i gawliau, prydau cyri neu tsili llysieuol neu figan. Mae’r bwyty arbennig hwn yng nghalon canol y ddinas yn Arcêd Morgan. Mae wedi dod dan Reolaeth newydd yn ddiweddar, ac mae golwg newydd ffres ar y lle.


 

Vegetarian Food Studio

Penarth Road

indian restaurant in cardiff

Vegetarian Food Studio

 

Prif gogydd Neil Patel sy’n rhedeg The Vegetarian Food Studio ac mae’n defnyddio llysiau. Perlysiau a sbeisys ffres i baratoi prydau bwyd Indiaidd unigryw, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae amrywiaeth o felysion Indiaidd hefyd ar gynnig, wedi eu paratoi yn y bwyty am y rhai sy’n hoff o bethau melys. Ar agor dydd Mawrth a dydd Sul, mae The Vegetarian Food Studio ar Penarth Road.


Tiny Rebel

25 Westgate St

 

Mae Tiny Rebel wedi ei hen sefydlu fel un o fragdai gorau Cymru ac nid y diodydd sydd ar gynnig yw’r unig bethau blasus yno. Synnech chi fod Tiny Rebel yn cynnig nifer o brydau a byrbrydau bar llysieuol hefyd. Os byddwch yn dod i mewn am beint o ‘Cwtch’, rydym yn argymell ichi roi cynnig ar yr adain figan – mae dewis o naw saws. Ydych chi’n chwilio am rywbeth mwy? Rydych chi’n lwcus – mae pum pryd figan arall ar eu bwydlen gan gynnwys rholiau, byrgyrs a phitsa.


 

Greazy Vegan

47-49 Arcêd y Castell

 

Am y rhai ohonoch chi sy’n rhoi cynnig ar #Ionawrllysieuol, rydym yn deall; gallwch ddod ar draws llawer o gynhwysion a blasau rhyfedd nad ydych chi wedi dod i arfer â nhw – beth ddiawl yw chai, pwy sy’n bwyta hadau llin a burum maethlon hyd yn oed?  Diolch byth, mae Greazy Vegan yn eich deall chi! Weithiau i gyd sydd ei eisiau arnoch chi yw tatws wedi ffrio a doner kebab! Ydy hyn wir yn ormod i ofyn amdano? Rydym yn argymell ichi roi cynnig ar y ‘Big Moc’ (eu dehongliad o Big Mac) os ydych yn hoff o byrgyrs, neu beth am ein ffefryn ni, eu stribedi ‘chickun’ wedi ffrio.


 

DIRT

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bradley | The Hangry Bear (@bradley_hangrybear1) on

Bwyty Dros Dro

Mae DIRT wedi bod yn teithio ar draws Caerdydd, gan gael ei groesawu mewn bwytai megis Dusty Knuckle yn Nhreganna am y noson. Mae’r profiad unigryw a chyffrous yn ddelfrydol i’r rhai ohonoch chi sy’n hoff o fwyd arbennig. Yn ystod eu digwyddiad diwethaf, fe wnaethant gynnig bwydlen figan chwe chwrs gan ddefnyddio cynhyrchiol lleol a fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod eu lleoliad nesaf.


 

Digwyddiadau Fegan

Cardiff Viva! Gŵyl Fegan Viva! Caerdydd 2019

Neuadd y Ddinas Caerdydd
16 Chwefror
10:30am-5:00pm

  • 100 o stondinau bwyd fegan fydd yn cynnig detholiad hyfryd o fwyd twym ac oer
  • Sgyrsiau a dangosiadau coginio fydd yn cael eu cynnal drwy’r dydd
  • Anrhegion, dillad a chynhyrchion harddwch moesol
  • Cyngor maetheg am ddim
  • Ardal i Blant

 

TOCYNNAU

Tocyn safonol £3, Tocyn VIP £13 (mae’n cynnwys bag anrhegion a mynediad cyflym), am ddim i bobl dan 16 oed