Pan fo gennych chi gyfaill bach blewog, gall fod yn anodd weithiau dod o hyd i bethau i’w wneud ag ef, ond mae hi’n Ddiwrnod Cŵn Rhyngwladol felly sut gallen ni eu gadael nhw gartref a llond dinas o bethau i gŵn eu mwynhau?

Dyma Teddy a Norman, fy nau Bomeranian. Pan nad ydyn nhw’n dwyn eu bwyd ei gilydd yn ôl ac ymlaen, maen nhw wrth eu boddau’n crwydro Caerdydd gyda mi. Dyma ddinas sy’n Caru Cŵn, felly mae trît neu ddau rownd y gornel o hyd!

Os ydych chi am grwydro’r ddinas â’ch blewociaf anwylyd ar Ddiwrnod Cŵn Rhyngwladol, mae digon i’w wneud.


Bore da!

Maen nhw’n dweud bod cael plant yn golygu diwedd eich boreau cysgu’n hwyr am byth! Ond ceisiwch edrych ar ôl Norman am benwythnos. Mae’n codi bob bore am 7 ar ei ben yn eisiau rwbio bola. O leiaf mae’n esgus gwych i fynd i un o’n hoff gaffis brecwast yng Nghaerdydd – caffi Early Bird. Mae yno fara a thoes pob y cartref, coffi ffres a bwydlen brecinio heb ei hail. Mae croeso i’r bois tu mewn a thu allan ar y patio. Ac maen nhw’n cael eu tamaid cyntaf y dydd pan ddaw un o’r cogyddion ddod â sosej iddyn nhw ei lowcio. O leiaf mae hynny’n eu cadw’n brysur wrth i ni fwyta’n brecwast, ac allwn ni ddim gadael heb brynu toesyn cacen gaws mefus ffres.


Mynd am dro ar ôl brecwast

Amser haeddu’r brecwast. Mae gan Gaerdydd dros 300 parc a gardd felly does byth prinder llefydd i fynd am dro. Hoff le Teddy yw Caeau Llandaf am un rheswm: mae bob amser bicnic neu ddau y gall darfu ar ei draws. Dyma hefyd fy hoff le i achos gallwn ni grwydro i Kings Road Yard ar ddydd Sadwrn i fwynhau Marchnad Ffermwyr Pontcanna sy’n gwerthu cynnyrch lleol ffres. Boed glaw neu hindda, mae’n rywle i nythu â’r cŵn yn Kings Road. Cawn ein dal yn y glaw mawr a mynd yn unionsyth am Kemi’s Pontcanna ar draws y ffordd â dau gi bach gwlyb.

Mae’r perchenogion, Kemi a’r mab Pat, yn gweini cynnyrch organig a lleol. Mae’r cabinet toesau bob amser yn llawn dop o gacennau, pasteiod a thrîts figan ffres. Efallai nad yw’r bar snickers heb ei goginio’n swnio’n ogoneddus, ond mae heb ei ail. Mae’r bois yn treulio’r holl amser yn syllu’n annwyl ar bawb yn eisiau tamaid, ond yn ddigon ffodus does neb yn colli dim o’u bwyd i’r ddau fach ddireidus!


Cŵn bach a thafarndai, dewis perffaith!

Lluneiniwr ydw i, ond mae Caerdydd yn deall beth yw tafarn dda. Rydyn ni’n crwydro ar hyd Heol y Gadeirlan lle mae digon o lefydd sy’n croesawu cŵn; mae’r Halfway, Pontcanna Inn a Brewhouse & Kitchen yn eu derbyn, ac mae ganddyn nhw drîts blasus hefyd. Mae’n ddigon i ddal eu sylw wrth i ni gael peint slei o Haka’ed off yn Brewhouse. Gyda Chwpan Rygbi’r Byd ar y gorwel, sut gallem ni beidio â dewis y cwrw hwn a ysbrydolwyd gan gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ym 1905? I godi ofn ar y Crysau Duon a oedd heb eto eu curo ac a berfformiodd haka ffyrnig, arweiniodd Teddy Morgan y tîm wrth ganu Hen Wlad Fy Nhadau ac, wrth gwrs, ymunodd y dorf o 47,000 o wylwyr yn y gân. Gwlad y gân a gwlad y cwrw yn wir!


Maldod i Gŵn

Mae gan Arcêd y Castell dros 150 mlynedd o hanes manwerthu Cymreig a chyda hynny digonedd o fusnesau sy’n ddigon hapus i gŵn alw draw. Awn ni i Science Cream, parlwr hufen iâ nitrogen hylif cyntaf Cymru (a’r unig un hyd yma). Mae hyd yn oed Teddy a Norman yn cael eu swyno gan y cymylau mwg sy’n dod o’r gwydrau; er mae’n bosib bod yr hufen iâ caramel pecan hefyd yn eu temtio. Dw i’n teimlo’n euog yn gwneud iddyn nhw edrych arna i’n claddu fy mhwdin ond mae trip cyflym i Fae Caerdydd yn golygu y gallwn aros yn Cadwaladers, parlwr hufen iâ sy’n cynnig mwy na golygfeydd gwych ar y môr. Maen nhw hefyd yn gwerthu iogwrt iâ arbennig i gŵn!


Amser gwely

Gyda’r pawennau’n dechrau blino, mae’n amser mynd yn ôl am Dreganna ond mae digonedd o westai yn y Ddinas sy’n lletya cŵn. Mae gwestai canolog y Mercure a’r Novotel yn eu croesawu am ffi fechan, os ydyn nhw’n gwmni i berchennog cyfrifol, wrth gwrs.


Mae’r blog gwestai hwn wedi ei ysgrifennu gan Cassie, neu ‘Proper Lush’. Mae Cassie yn flogwr lleol gwych sy’n gwybod pob dim am Gaerdydd, dilynwch hi da chi ar y cyfryngau cymdeithasol ac ewch i’r wefan am wybodaeth wych.