Cynigion Dydd Ffolant

 

Breakout Cardiff

Breakout Cardiff

Breakout Cardiff's Valentines Day offer

Archebu ystafell gyda Breakout Cardiff fyddai’r gweithgaredd rhamantus amgen perffaith neu’r gweithgaredd perffaith i’w wneud gyda grŵp o ffrindiau i ddathlu Dydd Sant Ffolant. Rhowch un o’ch anwyliaid dan glo yn un o’n hystafelloedd thematig a cheisio dianc o fewn chwe deg munud! Allai dêt yn y Carnifal arwain at felltith? Awydd aros mewn motel gwaedlyd? Allech chi fod y cwpwl ysbïo nesaf fel Mr a Mrs Jones? Neu a allech chi achub eich ffrind o warws gwag?

Os ydych chi’n ystyried gofyn am law eich anwylyd mewn glân briodas, beth am ffonio ein tîm i drafod sut gallwn ni deilwra digwyddiad arbennig ar eich cyfer.

Ffoniwch ni ar 02920 371156 neu cadwch le ar-lein 


Cafe Rouge

Café Rouge

Steak Frites

Cafe Rouge's Valentines Day offer

Beth am wneud y Dydd Sant Ffolant hwn yn arbennig tu hwnt a dathlu fel trigolion Paris yn y Café Rouge â’u bwydlen sefydlog tri chwrs a gwydraid o Siampaen Piper-Heidsieck am £24.95 y person. Gweld y fwydlen a chadw bwrdd yma 


 

Stadiwm Dinas Caerdydd

Sport

Cardiff City Stadium's Valentines Day Offer

Haws yw codi’r môr â llwy a’i roi oll mewn plisgyn wy, Nag yw troi fy meddwl i, Anwylyd fach, oddi wrthyt ti! Ewch fel Camarasa i Lolfa’r Capten i ddathlu gŵyl Sant Ffolant pan fyddwn ni’n chwarae yn erbyn Watford ddydd Gwener 22 Chwefror: Cic Gyntaf 19.45, yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Cewch bryd bwyd tri chwrs ysblennydd wrth Fwrdd y Cogydd a diod am ddim ynghyd â phice ar y mân siâp calonnau am £119 y person (a TAW). Cofiwch hefyd y cewch hanner potel o win fesul person!

Cadwch y dyddiad a sgorio hatric ddydd Sant Ffolant eleni!

Telerau ac Amodau

Rhaid archebu gwin wrth gyrraedd.

Mae’r dewis gwin y tŷ yn cynnwys Cal y Canto, Gwyn, Coch a Rosé.


Chapel 1877

Chapel 1877's Valentines Day Offer

Mwynhewch ddiwrnod Sant Ffolant gyda’ch cariad yn un o leoliadau mwyaf rhamantus Caerdydd, Chapel 1877.

Rhowch gynnig ar ein bwydlenni Ffolant arbennig a grëwyd gan gogyddion penigamp ynghyd â gwydraid o siampaen ac anrheg.

Ffoniwch 02920222020 i gadw bwrdd.

Prisiau o £39pyp.


Depot

Depot's Valentines Day Offer

Yn galw pob merch sengl, ddefnyddwyr Tinder a Bumble!!

Rydym yn neilltuo noson fingo gyfan i’r holl galonnau unig allan yna. Dewch i fwynhau noson fwyaf unig y flwyddyn gyda’n guru cariad a’i dîm o giwpidiau ffyddlon. Cyfle i ymarfer eich llinellau cariadus a phwy a ŵyr, efallai y bachwch chi.

RHYBUDD – GALL GYNNWYS ADLONIANT MASWEDDOL

Drysau yn agor o 6pm.

Bwyd stryd

Gwobrau gwych a gwirion


Gwesty’r Exchange

Exchange Hotel's Valentines Day Offer

Dathlwch eich cariad gyda phryd moethus rhamantus yn yr R.P.Culley’s sydd newydd agor yng ngwesty’r Exchange, Bae Caerdydd. Mwynhewch wydraid o Prosecco pan gyrhaeddwch, pryd pedwar cwrs a mefus mewn siocled i orffen am £45 y person, ar gael o 5pm ddydd Iau, Gwener a Sadwrn. Am ddewis ysgafnach mae ein te bach a Prosecco ar gael o 12 tan 5pm bob dydd gyda danteithion Sant Ffolant ychwanegol am £20 yr un.


Hide yn Sain  Dunwyd

Hide's Valentines Day Offer

Mae gan Hide dri Chaban clyd, Cwt Bugail a Phorthdy ‘Walden’ yng nghanol y coed, llwyni a blodau gwyllt yn cynnig golygfeydd di-dor o’r moroedd gwyllt. Ein dymuniad yw i chi weld, teimlo a chael eich trochi yng Nghymru, gyda digon i’ch atgoffa o’i chwedlau, ei hanes, barddoniaeth a chelfyddyd.

Coed Tresilian yw enw safle’r guddfan gyda’i ardd goed fechan ar saith erw a hanner o dir ger  Castell Sain Dunwyd. Pentref bychan ym Mro Morgannwg yw Sain Dunwyd, 25 munud yn unig o brifddinas Cymru. www.hide.wales

Dwy noson mewn llety, potelaid o win pefriog wrth gyrraedd a croissants cynnes bob bore.

Caban £260 am ddwy noson

Cwt Bugail £260 am ddwy noson

Porthdy Walden £300 am ddwy noson


Gwesty’r Hilton

Presidential Suite - Hilton

Presidential Suite – Hilton

Hilton's Valentines Day Offer

Pryd Nos Sant Ffolant – Rhannwch y cariad a’i fynegi â Bwyd! Mwynhewch fwydlen pedwar cwrs ym Mwyty Grey â golygfeydd ar y Castell.

Ar gael o 6.00pm tan 9.00pm – Dydd Iau 14 Chwefror. £47.50 y pen


Brecinio Ffolant Diderfyn – ychwanegwch ychydig o ddisgleirdeb a bwrlwm ŵyl Sant Ffolant eleni gyda Brecinio Prosecco Diderfyn.   Bwydlen dau gwrs yn cynnwys Prosecco diderfyn am 90 munud o’r adeg y byddwch yn eistedd.

Ar gael o 11.00am tan 4.00pm – Dydd Iau 14 Chwefror. £33.00 y pen


Te Bach Sant Ffolant – Beth am ddifetha’ch anwylyd gyda the bach Sant Ffolant, y ffordd berffaith o dreulio’r diwrnod gyda’ch gilydd, claddwch frechdanau gourmet, cacennau hyfryd a mwy.

Ar gael o 11 Chwefror tan 17 Chwefror o 11.00am tan 4.00pm. £24.00 y pen

 


Park Plaza

Park Plaza's Valentines Day Offer

Trwy ei stumog y mae cyrraedd calon unrhyw un, sef y rheswm nad ewch chi fyth oddi ar y trywydd iawn gyda swper cariadus yng ngolau cannwyll mewn tŷ bwyta moethus.

Mwynhewch dri chwrs o seigiau cain i wneud yn siŵr nad oes dwylo bach yn crwydro tua’ch plât chi i ‘roi cynnig’ ar eich bwyd. Fe fyddan nhw dros eu pennau a’u clustiau mewn cariad (ac yn llawn) erbyn i chi symud i far Laguna a mwynhau eich Coctel Dydd Ffolant – J’adore.

Ar gael 5.30pm – 9.30pm o 14-16 Chwefror am £48.00 y pen.

Cliciwch yma i weld y fwydlen ac archebu neu ffonio 02920 111 103.

Telerau ac Amodau’n berthnasol. Mae angen blaendal o £20 y pen nad yw’n ad-daladwy wrth gadw lle.


Stagecoach

Stagecoach's Valentines Day Offer

Os ydych yn bwriadu cael pryd arbennig neu’n cynllunio diwrnod arbennig y penwythnos Sant Ffolant hwn beth am roi cynnig ar ein tocyn i 2? Tocyn i 2 yw ein tocyn bws sydd yn gadael i 2 oedolyn deithio gyda’i gilydd am £10 yn unig ar y penwythnos! Mae hynny’n golygu am bob £5, cewch deithio’n ddigyfyngiad ar hyd a lled ein rhwydwaith! (ac eithrio ar y T4 rhwng Felinfach/Three Cocks a’r Drenewydd, Powys).

Mae rhagor o fanylion am y cynnig hwn i’w cael ar ein gwefan.


Gwesty’r Angel

The Angel hotel, City Centre

The Angel Hotel's Valentines Day Offer

Beth am faldodi eich anwylyd yng Ngwesty’r Angel Caerdydd dros ŵyl Sant Ffolant eleni? Mwynhewch un o’n pecynnau llawn cariad o 14-16 Chwefror 2019.

Pecyn ciniawa £45 fesul cwpwl yn cynnwys pryd nos tri chwrs a photelaid o win y tŷ i’w rannu ym Mwyty’r Castell

Pecyn dros nos £89 fesul cwpwl yn cynnwys llety dros nos gyda brecwast a’r pecyn ciniawa

Yn Amodol ar Argaeledd. Telerau ac Amodau yn berthnasol. £25.50 y cwpwl ar gyfer Dydd Gwener 15 a Dydd Sadwrn 16 ar y pecyn dros nos. Rhaid i westeion fod dros 18 oed a rhaid cadw a thalu am bob archeb o flaen llaw.


Gwesty Citrus

The Citrus Hotel's Valentines Day Offer

Mae gan Westy Citrus gynnig Ffolant o £60.00 yn cynnwys:

  • Ystafell foethus
  • Potel o Prosecco
  • Modd gadael yn hwyr am ddim
  • Y cynnig ar gael o ddydd Llun 11 i ddydd Sul 17 Chwefror 2019*

Tâl ychwanegol o £40 ar gyfer dydd Sadwrn 16 Chwef (£100 yr ystafell)

Ffoniwch yn uniongyrchol i gadw lle ar 02920 636363 neu e-bostiwch sales@citrushotels.co.uk


Vale Resort

The Vale Resort

Conservatory, The Vale Resort

Vale Resort's Valentines Day Offer

Swper Dydd Ffolant dim ond £75 fesul cwpwl

Dathlwch ddiwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn gyda phryd pedwar cwrs – cewch fwynhau Plataid Ffolant i’w Rannu i ddechrau sy’n cynnwys lolipops Cig Oen, Ham Caerfyrddin a paté iau hwyaden, a dilynwch hyn gyda dewis o brif gyrsiau a thynna ddŵr i’r dannedd, cyn gorffen â Chacen Gaws Siocled Bailey’s neu Panna Cotta Mefus a Prosecco. Mae cymaint i ddewis ohono, bydd digon o ddewis i chi Ddydd Sant Ffolant eleni. Cadwch le nawr

Gwyliau Byr Dydd Sant Ffolant

Swper, Gwely a Brecwast o £225 fesul cwpwl

Rhowch syrpreis i’ch anwylyd gydag egwyl ramantus yn y Vale Resort. Bydd eich gwyliau yn cynnwys aros dros nos mewn ystafell wely a adnewyddwyd yn ddiweddar, pryd tri chwrs yn y Vale Grill, anrheg Sant Ffolant Temple Spa gan gynnwys niwl braf, olew masâj a mwgwd i esmwytháu’ch wyneb.  Cadwch le nawr

Swper, Gwely a Brecwast o £325 fesul cwpwl

Cipiwch eich anwylyd i ffwrdd eleni ar drip sba rhamantus Dydd Ffolant. Bydd eich egwyl yn cynnwys noson foethus mewn ystafell wely a adnewyddwyd yn ddiweddar, triniaeth 55 munud iddo fe ac iddi hi – masâj corff llawn sawr mêl melys iddo fe a masâj corff llawn olew sawr rhosyn iddi hi, hawl i ddefnyddio ein pum parth ymlacio, pryd tri chwrs yn y Vale Grill. Byddwch hefyd yn defnyddio anrheg Temple Spa fydd yn eich disgwyl yn eich ystafell pan gyrhaeddwch gan gynnwys niwl braf, olew masâj a mwgwd i esmwytháu’r wyneb. Cadwch le nawr.


The Admiral, Voco St Davids

The St. David's Hotel

Voco St David's Valentines Day Offer
BYDDWCH YN FFOLANT I NI

Gadewch i ni wneud y gwaith caled eleni a syrthio mewn cariad â’n bwydlen Ffolant. Yn cynnwys rhai o ffefrynnau Admiral ynghyd â stecen anhygoel i ddau a phlataid siocled i’w rannu, y ffordd orau o drin rhywun arbennig.

14-17 Chwefror | £45 y pen tri chwrs a gwydraid o win neu Prosecco.