Felly rydych chi wedi dewis dod i Gaerdydd?  Llongyfarchiadau ar benderfyniad gwych!  Ac wrth gwrs, fel rhywun sy’n byw yma, efallai fy mod i bach yn blwyfol – ond p’un ai a ydych yn blaengynllunio neu’ch bod ym Mhrifddinas Cymru’n barod – rydych ar fin darganfod a chrwydro dinas ryfeddol.  Yn brifddinas fywiog a diwylliannol; mae’n prysur ddod yn un o’r cyrchfannau mwyaf poblogaidd i dwristiaid yn y DU.  A chydag ystod o dirnodau i’w mwynhau, treftadaeth a hanes i‘w canfod, bwytai a barrau i’w profi, siopa a digwyddiadau chwaraeon amrywiol, gwyliau a chyngherddau’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn – mae’n hawdd gweld pam fod hyn yn wir.

Oes modd i chi ei brofi i gyd?  Peidiwch â phoeni…

Os ydych yn chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud yng Nghaerdydd, byddai’n syniad da mynd ar daith o’r ddinas.  Ac nid oes ffordd well (a blasus) o wneud hyn na mynd ar un o’r teithiau Loving Welsh Food.  Yn berffaith i ymwelwyr a phobl leol, byddwch yn dod o hyd i’r lleoedd gorau i fwyta ac yfed, cwrdd â chynhyrchwyr, ac mae hyn oll ar ben dysgu am ddiwylliant rhagorol Cymru.

Ein tywyswr heddiw yw Sian Bassett Roberts, cyhoeddwr a chyflwynydd ar Radio Wales ac S4C.  Mae Sian yn hyrwyddwr brwd dros fwyd, diwylliant ac iaith Cymru hefyd; ac fel mae’n digwydd, wrth i ni ddechrau cam un ein taith blasu, mae’n ‘ffynhonnell wybodaeth’ pan ddaw hi’n fater o hanes Caerdydd a’i sîn goginio.

Ystafelloedd Te Pettigrew 

Wedi’u lleoli ym mhrif fynedfa Parc Bute yng nghanol Dinas Caerdydd, mae hen ystafelloedd te hynod Pettigrew yn fan perffaith i ddechrau ar ein taith.  Yn aros amdanom ni fydd paned o de dail rhydd i’n croesawu a stondin ag arni gacen haenau i ddathlu dau o ddanteithion traddodiadol Cymru.

Trwy ddefnyddio cynhyrchion lleol a chrefft pobi cartref, crëir bara brith a theisennau ffrwythau sy’n toddi yn eich ceg ac sy’n cael eu gweini gyda menyn hallt Cymreig.  Ac mae sgon bara lawr sawrus ag arno gaws hufen a jam tsili melys (iawn – dyma’r dull Cernywaidd – gadewch i’r dadleuon ddechrau), heb os yn gyfuniad blasus a llawn ysbrydoliaeth.

Wedi bwyta digon (am nawr), mae’n amser dechrau arni eto.  Fel rhywun sy’n byw yma, mae’n hawdd diogi pan ydych chi’n byw mewn ardal.  Ond p’un ai a ydych yn ymwelydd neu berson lleol, mae’n amlwg, hyd yn oed ar ôl mynd am dro byr o gwmpas prifddinas Cymru, fod hon yn ddinas llawn prydferthwch.  O liwiau hydrefol cyfoethog Parc Bute, i’r Ganolfan Ddinesig eiconig a’r adeiladau ac arcedau hanesyddol, gallech golli cymaint mewn un amrantiad!

Wally’s Delicatessen and Kaffeehaus

Ac yn yr Arcêd Brenhinol y mae ein safle nesaf.  Gan ddyddio’n ôl i 1858, dyma arcêd hynaf y ddinas a ddechreuodd ei fywyd fel hen dŷ slym cyn cael ei adnewyddu gan Gwmni Arcêd Caerdydd yn ganolfan siopa lawn gyntaf y ddinas.

Ac er nad yw Wally’s wedi bod yno am yr un faint o amser, byddai David yn dweud wrthych ei fod wedi bod yno ers 1864! Mewn gwirionedd, mae wedi gweithio yn y siop fwydydd ers iddi agor ym 1981. Ac wrth iddo greu bwrdd ‘charcuterie’ o salami Milano, frankfurters a ham Serrano, byddwn yn dysgu ychydig am gefndir diddorol iawn y ffefryn hwn yng Nghaerdydd, sydd wedi ymestyn ledled y ddinas i gynnwys Kaffehaus, seler gwirodydd ac yn ddiweddaraf ciosg ‘Wally’s Spirits from Wales’ yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant.

Ar ôl bwrdd dewis arall o gawsiau gorau Cymru, gan gynnwys y Black Bomber o Gwmni Caws Eryri, y dylai ddod â rhybudd iechyd am ei fod mor hawdd bwyta gormod ohono; bant â ni i’n trydydd safle.

The Cardiff Cottage

O’i ddechrau bychan ym 1882, Brains bellach yw prif fragdy Cymru.  Yn enwog y wlad a thu hwnt, ni fyddai taith fwyd o’r Brifddinas yn gyflawn heb ymweliad ag un o’i dafarnau.

Wrth i ni fynd i mewn i Cardiff Cottage ar Heol Eglwys Fair, y dafarn draddodiadol a chartrefol hwn gyda’i hawyrgylch hamddenol yw’r lle perffaith i gael diod gadarn.  Ac nid oes ffordd well o arddangos cynhyrchwyr penigamp Cymru na thrwy roi samplau o’r cwrw enwog – Brains Dark ac un o’m ffefrynnau personol – Seidr Cymreig Orchard Gold Gwynt y Ddraig.

Wrth siarad am ffefrynnau wrth i ni ymuno eto â phrysurdeb torfeydd siopa dydd Sadwrn, awn i’r lle nesaf, sy’n rhywle dwi’n mynd iddo’n aml, ac y mae’n rhaid i chi fynd iddo os ydych yng nghanol y ddinas.

Cardiff Market

Yn adeilad Fictoraidd prydferth yn Chwarter y Castell, mae marchnad Caerdydd yn gartref i ddau lawr o stondinau sy’n amrywio o nwyddau metel i fanion gwnïo a dillad i glociau.  Ond mae’n lle perffaith i’w gynnwys mewn taith fwyd hefyd; ac er ein bod yn mynd i dri safle yn unig ar yr achlysur hwn, os ydych yn aros am hirach byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn gweld popeth sydd gan y farchnad i’w gynnig.

E. Ashton Fishmongers

Ein masnachwr cyntaf yw’r gwerthwyr pysgod Ashton’s, y dywedir ei fod wedi bod yn masnachu yn y farchnad ers 1866 ym mynedfa Heol y Drindod.  Os ydych yn debyg i fi ac yn hoff iawn o fwyd môr (mae reswm credadwy o bosibl dros roi’r enw The Octopus Diaries i’m blog) ac yn chwilio am gynnyrch ffres o ansawdd, wedyn bydd safle pedwar yn baradwys i chi.

Wedi dechrau’r daith gyda sgons bara lawr, mae’r amser bellach wedi dod i brofi’r danteithfwyd gwymon hwn yn ei holl ogoniant.  Gyda chocos hallt a ffres a bach o finegr arno, a dweud y gwir mae brecwast traddodiadol y Cymry heb ei ail.  Ac er ei bod yn bosibl na fydd y gweadedd neu hyd oed y blas at ddant pawb, nid oes unrhyw beth sy’n well na’r cyfuniad hwn o gynhwysion lleol sy’n dwyn atgofion o ddiwrnodau braf ar draeth yng Nghymru.

 

The Market Deli

Masnachwr hirsefydlog arall yw The Market Deli, busnes bach a redir gan deulu sydd wedi bod yn masnachu am fwy na 100 o flynyddoedd ac sydd wedi bod â’r un stondin ers 1928. Wrth i ni grwydro trwy’r farchnad, arogl ffagots cartref, sy’n ffefryn yng Nghymru, sy’n ein galw tuag at ein hail safle.  Mae pêl cig wedi’i gwneud o afu mochyn a pherlysiau â grefi cyfoethog a sgleiniog arno’n aros amdanom ni, wedi’i ddilyn yn agos gan Bastai Clark, sy’n cael eu gwneud yng Nghaerdydd.  Wedi’i greu ar ddechrau’r 1900au, mae union rysáit llenwad y bastai gigog yn gyfrinach o hyd.

Holy Yolks

Mae ein safle olaf yn y farchnad yn llawn byrbrydau picnic.  Cewch yno wyau selsig rhyfeddol; mae briwsion aur, crimp a phoeth yn lapio llenwadau wedi’u coginio’n berffaith a sawsiau hynod o flasus.

Mae Holy Yolks, sy’n newydd i Farchnad Caerdydd, yn sicr wedi gosod safonau uchel.  Er y byddwn yn cael yr wyau selsig; mae creadigaethau megis ‘Ferris Bhuna’s Day Off’ gyda chana dal a sbeisys Indiaidd sy’n llysieuol a ‘Honey I Shrunk the Pigs’ gyda chig moch, bacwn a mêl ond yn ddau o’r dewisiadau ar y fwydlen hon fydd yn eich gadael yn awchu am fwy.

A chyda’r byrbryd blasus hwn yn goron ar y samplau sawrus, byddwn yn gadael Marchnad Caerdydd gan fynd i Arcêd y Castell ar drywydd bwydydd melys.

Fabulous Welshcakes

Yn syml, ni fyddai unrhyw daith fwyd yng Nghaerdydd yn gyflawn heb bice ar y maen.  Roedden nhw’n draddodiadol yn cael eu coginio ar radell haearn, ac mae’r cacennau gwastad blasus hyn wedi bod yn boblogaidd yng Nghrymu ers diwedd y 19eg Ganrif.

Felly ein safle olaf ond un yw (diolch byth) y siop wych Fabulous Welshcakes.  Wedi’i lleoli gyferbyn â Chastell Caerdydd, mae’n lle braf i fwynhau cacen, ond gyda rhai traddodiadol a gwahanol flasau gan gynnwys lemon, siocled gwyn, leim a chneuen coco, maen nhw wir yn gweddu eu henw.

 

Ac wrth flasu’ch pic ar y maen twym ffres, awn i’r lle olaf ar ein taith; er nid cyn edrych ar sawl tirnod arall yn y ddinas.

Bar 44, Westgate Street

Mae ein safle olaf yn un o’m hoff fwytai yng Nghaerdydd, o ganlyniad i’r dewis o gynnyrch a thapas Sbaenaidd o ansawdd sydd ar gael, o, a heb anghofio’r sieri! Ar yr achlysur hwn, wrth i ni eistedd a myfyrio ar ein taith, cawn beli siocled tywyll cyfoethog gyda naill ai coffi haeddiannol, neu os byddwch yn dymuno (fel fi), wydraid o Cava.

Os ydych am ddarganfod y bwyd sydd ar gael mewn dinas newydd wrth gyrraedd, yna Taith Flasu Loving Welsh Food yw’r ffordd berffaith o ddysgu mwy am sîn fwyd Caerdydd, tra’n gweld rhai o brif dirnodau’r ddinas.  Ac er bod y teithiau fel arfer yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener ac ar ddydd Sadwrn, mae opsiynau i gael teithiau preifat.  Mae talebau ar gael hefyd; felly os ydych yn meddwl am beth i’w roi i’r person hwnnw yn eich bywyd sy’n hoff o fwyd i’r Nadolig, mae’r talebau’n anrheg berffaith ac unigryw.

Gwefan


Mae Helen (‘The Octopus Diaries’) yn flogiwr sy’n ymdoddi i sîn fwyd Caerdydd a thu hwnt.  Gan hyrwyddo manwerthwyr annibynnol, mae’n hoff iawn o fwytai a redir gydag angerdd ac awydd anniwall i roi i bobl brofiad bwyta gwahanol, gwerth am arian a bwyd gwych.  Dilynwch hi ar Twitter ac Instagram.

Dolenni

Twitter 

Instagram

Gwefan