Am archwilio a darganfod lleoedd newydd i ymweld â nhw yn y Flwyddyn Newydd?  Nid oes angen i chi deithio ymhell i gael profiadau newydd yn 2019. Dewch i archwilio Caerdydd eleni. Mae Caerdydd yn un o’r cyrchfannau gorau yn y DU i ddod am saib, gan ei bod yn cynnig llu o brofiadau awyr agored gwych a all helpu i roi hwb i’ch ffitrwydd yn y Flwyddyn Newydd.

Taff Trail, Bute Park, Cardiff

Os mai profiad cerdded neu rywbeth mwy cyffrous ar y dŵr rydych chi’n chwilio amdano, mae gan y ddinas hon bopeth. Dyma rai o’r lleoedd awyr agored perffaith i’w mwynhau wrth ymweld â Chaerdydd ar ddechrau 2019.


Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd a Chanolfan Hwylio Caerdydd

Chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud yn ystod eich seibiant byr nesaf yn y DU? Cymerwch hoe a dewch i Fae Caerdydd lle mae ystod eang o weithgareddau chwaraeon dŵr i bobl o bob oed a gallu.

Os yw chwaraeon dŵr yn newydd i chi neu os oes gennych ddiddordeb cyffredinol ynddynt, dylai profi rhywbeth fel hyn ym Mae Caerdydd fod ar eich rhestr o bethau i’w gwneud yn 2019.

Gallwch fwynhau chwaraeon megis Hwylio, Rhwyfo a Hwylfyrddio, ymhlith eraill, ac mae’r ganolfan weithgareddau hefyd yn cynnig gwersi ar gyfer yr RYA Powerboat a chyrsiau ar y lan eraill.

Gydag arbenigwyr cymwys wrth law trwy’r amser i’ch helpu, beth am fentro rhoi cynnig ar rywbeth newydd yng Nghanolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd eleni.


 

Parc Bute

Mae unigryw, mawr a thoreithiog yn rhai o’r ansoddeiriau blodeuog sy’n disgrifio Parc Bute.  Nid nepell o ganol y ddinas a Chastell eiconig Caerdydd mae Parc Bute, un o’r atyniadau awyr agored gorau yn ninas Caerdydd.

Yr atyniad penigamp hwn yw’r lle perffaith i fwynhau tawelwch ac ymlacio draw o ganol y ddinas. Mae’n lle gwych ar gyfer gweld bywyd gwyllt, mynd ar deithiau cerdded a dysgu am hanes ac felly mae’n lle i’r teulu cyfan fwynhau.

Gallwch hefyd fynd i Ardd Goed Parc Bute sy’n gartref i 50 o’r coed mwyaf o’u math yn y DU. Mae’r parc hefyd yn chwarae rôl bwysig yng nghalendr digwyddiadau’r ddinas, yn cynnal nifer o sioeau trwy gydol y flwyddyn, megis Sioe RHS Caerdydd.

Mae trigolion lleol yn adnabod Parc Bute fel Calon Wyrdd Caerdydd, mae wedi helpu i siapio’r ddinas fel y mae heddiw ac mae’n chwarae rôl bwysig ar gyfer y boblogaeth leol.

Mae Parc Bute yn lle i’w ddarganfod a phan ddewch i Gaerdydd nesaf, dylai profi’r parcdir helaeth hwn fod yn rhan o’ch ymweliad.


 

Taith Gerdded Gylchol Fforest Fawr

Castell Coch, Fforest Fawr

Yn agos at gastell gothig hudolus Castell Coch, a thaith fer mewn car o ganol Caerdydd, ceir Taith Gerdded Gylchol Fforest Fawr.  Mae’n lle gwych i blant bach sydd am gael antur wrth ymweld â Chaerdydd.  Mae’r llwybr hamdden ychydig yn llai na 2 filltir o hyd ac aiff â chi ar daith gofiadwy trwy’r goedwig yn Fforest Fawr.

Chwiliwch am yr anifeiliaid sydd i’w gweld yma ar ffurf cerflun. Maen nhw ar wasgar ar hyd y llwybr felly dywedwch wrth y plant i chwilio amdanyn nhw. Mae’r cerfluniau ar ffurfiau anifeiliaid a arferai grwydro’r goedwig hon, o’r Blaidd Ewropeaidd i gerfluniau gwreiddiol megis y Ddraig Goch.


 

Ynys Sili

Un o’r pethau gwych am Gaerdydd yw ei bod yn ddinas sydd â phopeth ynddi. O siopau a bwyta gwych i sin nos fywiog.  Ar ben hynny, mae yma leoedd gwych eraill i’w darganfod gerllaw. Mae Ynys Sili daith 30 munud yn unig mewn car o ganol y ddinas. Mae’n werth mynd am ddiwrnod i archwilio un o atyniadau hudolus y rhanbarth.

O’r bryn ym mhen draw’r ynys y dywedir y bu’n gaer wylio gan y Llychlynwyr i falurion cwch Fictoraidd, mae gan Ynys Sili hanes a chymeriad.

Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau addas ar gyfer archwilio allbyst creigiog.


 

Teithiau Beic Caerdydd

 

Dysgwch a darganfod wrth i chi deithio o gwmpas dinas Caerdydd mewn ffordd unigryw a hwyl gyda Theithiau Beic Caerdydd. Mae’n ffordd wych o gadw’n iach a heini, ac aiff eich tywysydd â chi ar daith ledled y ddinas o’r parciau gwyrdd, i Fae Caerdydd a’r gwlyptiroedd. Gan fod Caerdydd yn un o’r dinasoedd mwyaf gwastad, nid yn unig yn y DU ond trwy Ewrop, mae teithio ar feic yn gymharol hawdd yma, ac mae’n ffordd wych o ddod i adnabod y ddinas a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig.

Mae atyniadau awyr agored ffantastig i ymweld â nhw yng Nghaerdydd, nad ânt â’ch holl arian gwario! Profwch y ddinas yn y Flwyddyn Newydd a mwynhau popeth sydd ganddi i’w gynnig.

 


Crëwyd yr erthygl hon gan Holly Paton sy’n ysgrifennwr teithio i’r wefan bargeinion gwestyau myhotelbreak.com