Neidio i'r prif gynnwys

MAE’R CAFFI YN CAU

Y penwythnos hwn fydd y cyfle olaf i ddod i fwynhau Caffi Cwr y Castell, bydd yn cau am y tro olaf ar ddydd Sul, 18 Hydref. Bydd y safle ar agor ar gyfer pryd bwyd terfynol o 10:00 ddydd Sadwrn ac 11:00 ddydd Sul, gyda’r mynediadau olaf am 18:00.

Diolch i bawb sydd wedi bod i ymweld.

BWYTA AL FRESCO AR STRYD Y CASTELL

Mwynhewch rai o’ch hoff dai bwyta o ganol y ddinas yng Nghaffi Cwr y Castell, profiad bwyta awyr agored newydd gwych â Chastell ysblennydd Caerdydd yn gefnlen iddo.

Rydym wrth ein bodd â’r ardal newydd hon gan ei bod yn creu gofod awyr agored ar gyfer bwytai a chaffis canol y ddinas, lle gallant weini eu bwydydd blasus i fwy fyth o gwsmeriaid!

DIM YOELLO? DIM PROBLEM!

Gall unrhyw un sydd wedi prynu bwyd tecawê a diodydd meddal, o unrhyw allfa yng nghanol y ddinas, hefyd eistedd a bwyta yn ardal y caffi.

Sylwch, ni chaniateir unrhyw alcohol i mewn oni bai ei fod yn cael ei brynu gydag archeb fwyd trwy Yoello. Rhaid i bob cwsmer tecawê sy’n defnyddio’r ardal eistedd hefyd gymryd rhan yn y cynllun trac ac olrhain.

ORIAU AGOR A GWYBODAETH HANFODOL

Sul – Iau: 11:00 – 19:30 (Archebion olaf at 18:00)*

Gwe – Sad: 10:00 – 21:00 (Archebion olaf at 19:30)*

Pa mor hir y gallaf aros: Hyd at 2 awr

Beth yw’r cynhwysedd: 240 gorchudd

Beth yw’r Lleoliad: Stryd y Castell

*Nodwch mewn tywydd garw y gallai’r safle gau’n gynnar. Edrychwch ar y dudalen hon am ddiweddariadau.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

A fydd angen i mi archebu ymlaen llaw?
 • Nid oes unrhyw archebion ymlaen llaw, felly pryd bynnag y byddwch chi’n barod, bachwch eich ffrindiau neu’ch teulu a bant â chi i Stryd y Castell (uchafswm nifer y seddi ar un bwrdd yw chwech). Mae 240 o seddi wedi’u trefnu o amgylch byrddau ar gyfer pedwar neu chwech, ond os ydych am ddod i mewn ar eich pen eich hun neu fel pâr, ewch i un o’r byrddau i bedwar.
A fydd angen i mi giwio?
 • Ar adegau prysur, efallai y bydd angen i chi giwio ond pan ddaw eich tro, fe fydd tywysydd yn eich cyfeirio chi a’ch criw at un o’r byrddau gwag. Mae’r cyfleusterau’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Mae’r ardal yn wastad a gellir symud cadeiriau o fyrddau i gynnwys cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio (sylwer nad oes cadeiriau uchel ar gael).
Pa fathau o fwyd fydd ar gael?
 • A dyma ble mae’r hwyl yn dechrau o ddifri! Gyda chynifer o hoff fannau bwyta’r ddinas yn rhan o’r cynllun, bydd y dewis bron yn ddi-ben-draw – felly beth bynnag sy’n tynnu dŵr o’ch dannedd, bydd rhywbeth yn siŵr o blesio o’r lleoliadau a’r bwydlenni gwahanol ar eich sgrin.
Beth am y tywydd?
 • Cymerwch sedd, a gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y caffi wedi’i ddylunio i fod yn ddiogel ac i alluogi cadw pellter cymdeithasol. Bydd yr ymbarelau patio mawr yn eich diogelu rhag yr elfennau – boed yn heulwen neu’n law. Am resymau amgylcheddol a chyflenwi ynni, nid oes unrhyw wresogyddion ar y safle. Os yw hi’n ddiwrnod oerach, beth am ddod â siôl neu flanced i ymlacio? Ni allwn gynnig rhai oherwydd risg o halogiad.
A fydd cyfleusterau toiled?
 • Hefyd mae toiledau i gwsmeriaid ym maes parcio Tŵr y Cloc ac maent yn cynnwys toiled i’r anabl a chyfleusterau newid cewynnau.
A ganiateir cŵn?
 • Mae croeso i gŵn yn ardal y caffi ond rhaid iddynt aros yn agos at eu perchnogion a chael eu cadw ar dennyn. Sylwch na fydd yn bosibl darparu bowlenni dŵr, oherwydd pryderon hylendid.
Sut y byddaf yn gosod fy archeb?
 • Bydd angen i chi archebu trwy’ch ffôn symudol. I gychwyn eich archeb, chwiliwch am arwydd y cod QR ar eich bwrdd. Agorwch gamera eich ffôn a sganiwch y cod – neu cliciwch yma a gallwch archebu yn y ffordd hon.
 • Roeddem wedi gobeithio cynnig gwasanaeth archebu trwy dabledi ar y safle ond, oherwydd y ffordd y mae taliad yn gweithio ac i sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â Covid, ni fu hyn yn bosibl.
Sut y byddaf yn talu am fy archeb?
 • Ar ôl i chi ddewis pa fwydlen yr hoffech archebu ohoni, nodwch yr amser aros, a thalwch gyda cherdyn credyd/debyd pan fyddwch yn barod. Cofiwch: os bydd aelodau o’ch parti yn archebu o wahanol fusnesau, bydd yr archebion yn cael eu prosesu ar wahân a gallant gyrraedd ar adegau gwahanol.
A fydd cost am ddanfon?
 • Os yw’r masnachwr yr ydych yn archebu ohono yn danfon gan feiciwr yna bydd tâl cludo o £ 4.49 yn berthnasol. Os ydyn nhw’n danfon ar droed yna ni fydd unrhyw dâl yn codi. Bydd y wybodaeth hon ar gael i chi cyn i chi roi eich archeb.
A fydd isafswm gwariant?
 • Nid oes lleiafswm gwariant oni bai eich bod am archebu alcohol. Os hoffech gael alcohol bydd angen i chi wario £10 o leiaf ar fwyd. Felly, os oes gennych awydd coffi, bachwch sedd ac ewch amdani, ond cofiwch, mae’r ardal wedi ei chynllunio i geisio helpu busnesau i wneud digon o arian i oroesi canlyniadau COVID-19 – felly gwariwch ychydig yn fwy os gallwch chi fforddio a theimlo’n dda am helpu eich hoff bwyty drwy’r pandemig.
A fydd gostyngiad Bwyta Allan i Helpu?
 • Na, dim ond pan werthir bwyd a diod i’w fwyta ar unwaith mewn adeilad y mae Bwyta Allan i Helpu yn berthnasol. Gan fod Caffi Cwr y Castell yn wasanaeth tecawê nid yw’r cynllun yn berthnasol, hyd yn oed os yw’r masnachwr rydych chi’n archebu ohono yn cymryd rhan.
A fydd glanweithydd dwylo?
 • Bydd diheintydd dwylo yn cael ei ddarparu hefyd a bydd staff glanhau wedi’u lleoli’n barhaol ar y safle i gadw’r ardal yn lân ac yn glir o ddeunydd pacio, platiau wedi’u defnyddio ac ati, er y gofynnir i gwsmeriaid fynd â’u gwastraff i’r man ailgylchu ar y ffordd allan.
A fyddaf yn gallu pellhau cymdeithasol yn iawn?
 • Rydym yn gwybod bod disgwyl i chi aros dau fetr i ffwrdd oddi wrth ffrindiau ac aelodau’r teulu y tu allan i’ch “swigen”, felly mae cadeiriau ar wahân wrth y byrddau. Chi sy’n gyfrifol am gadw pellter cymdeithasol oddi wrth eich ffrindiau y tu allan i’ch ‘swigen’, yn unol â chyfansoddiad eich grŵp.
A fydd Trac a Olrhain COVID-19 ar waith?
 • Bydd Caffi Cwr y Castell yn rhan o’r system Tracio ac Olrhain. Bydd botwm Tracio ac Olrhain yn ymddangos pan fyddwch yn defnyddio’r URL Cardiff-castle.yoello.com neu wrth i chi sganio cod QR y bwrdd i gael mynediad at Yoello. Bydd angen i gwsmeriaid glicio ar hwnnw a llenwi ffurflen fer cyn gwneud eu harcheb gyntaf. Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl i ni gysylltu â chi a’ch grŵp ynglŷn ag unrhyw ganlyniadau positif COVID-19 a allai effeithio arnoch.
A ddarperir cyllyll a ffyrc a llestri diod?
 • Eisteddwch ac ymlaciwch tan i’ch bwyd a’ch diodydd gyrraedd eich bwrdd. Bydd popeth sydd ei angen arnoch yn cyrraedd gyda’ch archeb. Bydd modd compostio’r holl flychau, y cynwysyddion diodydd a’r cyllyll a’r ffyrc, felly gallen nhw fod yn bren neu wedi’u gwneud o startsh.
Beth fydd yn digwydd i'm sbwriel?
 • Ar ôl i chi orffen, casglwch eich sbwriel yn unig ac ymwelwch â’n pwyntiau ailgylchu / sbwriel. Rhowch eich eitemau yn y biniau cywir; mae gennym finiau ar wahân ar gyfer ailgylchu a gwastraff na ellir ei ailgylchu.
 • Rydym wedi gofyn i’n holl bartneriaid ddarparu deunydd pacio y gellir ei gompostio. Mae hyn yn lleihau ein dibyniaeth ar blastig un defnydd ac mae angen llai o garbon i’w gynhyrchu yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, bydd angen i chi roi hwn yn y bin gwastraff na ellir ei ailgylchu. Bydd yn darparu tanwydd ar gyfer ein Cyfleuster Adfer Ynni ac yn darparu ynni ar gyfer 30,000 o gartrefi yn y ddinas.

O BWY ALLA I ARCHEBU?

 • Bute & Co Coffee House
 • Bwyta Bwyd Bombai (3Bs)
 • The Coconut Tree
 • Dusty Knuckle
 • FABurgers Ltd
 • The Grazing Shed
 • Heavenly Desserts
 • Keralan Caravan
 • Marco Pierre White’s Steakhouse Bar & Grill
 • Mother Nature Cafe
 • Nata & Co
 • Queens Vaults
 • Wally’s Deli & Kaffeehaus
 • Wok to Walk
 • Zerodegrees Cardiff

CYNGHORION CRAFF!

 • Archebwch bopeth gyda’i gilydd – Gan fod gennych slot o ddwy awr, argymhellir eich bod yn archebu’r bwyd a’r diodydd i gyd ar y dechrau, rhag ofn na fydd digon o amser gennych yn ddiweddarach – ac os byddwch am archebu diodydd alcoholig, bydd angen i’ch parti archebu gwerth o leiaf £10 o fwyd a bydd polisi ‘Herio 25’ ar waith.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r amseroedd aros – Bydd amser aros am archebion yn cael ei arddangos gan yr app ac efallai y bydd gan rai amseroedd aros hirach nag eraill, felly os ydych ar frys, ceisiwch ddewis bwyty a all weini o fewn yr amser sy’n addas i chi.
 • Archebwch bopeth gan yr un gwerthwr – Gall archebu prydau o wahanol fwydlenni fod yn wych os oes gan eich parti chwaeth wahanol, ond os byddwch yn archebu ac yn talu ar wahân, byddant yn cyrraedd ar wahanol adegau. Felly beth am archebu o’r un lle, a thalu mewn un taliad? Wedyn gall pawb fwyta ar yr un pryd.
 • Rhowch wybod i’r gwerthwr os oes gennych unrhyw ymholiadau – Gobeithio y cewch ymweliad gwych, ond os bydd unrhyw broblemau gyda’ch bwyd, dylech gyfeirio cwynion yn ôl i’r bwyty yr archeboch chi ganddo. Darperir manylion cyswllt y bwyty drwy app Yoello, felly os ydych yn dymuno trafod unrhyw beth neu wneud cwyn dylid eu cyfeirio at y bwyty dan sylw.

COFRESTRIAD BUSNES I CAFFI CWR Y CASTELL

Os oes gan eich busnes ddiddordeb mewn gwerthu bwyd a diod yn y lleoliad hwn trwy ap Yoello yna cliciwch ar y ddolen isod a llenwch y ffurflen ar wefan FOR Cardiff.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com