Neidio i'r prif gynnwys

Cofiwch fod Cymru dan gyfnod cloi cenedlaethol ar hyn o bryd, ar lefel rhybudd 4. Peidiwch ag ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd.

Cofiwch fod Cymru dan gyfnod cloi cenedlaethol ar hyn o bryd, ar lefel rhybudd 4. Peidiwch ag ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd. Mae’r wybodaeth a welwch ar y dudalen hon ar gyfer preswylwyr, a gweithwyr hanfodol sy’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd.

Canol Dinas Caerdydd

 

C:   Alla i ymweld â Chanol Dinas Caerdydd?

A: Ydy, mae parciau Caerdydd yn parhau ar agor yn ystod pandemig Covid-19 ac maent yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi iechyd da a lles dinasyddion Caerdydd. Mae Parc Bute yn parhau’n rhan boblogaidd o drefn ddyddiol pobl yn ystod y cyfnod cloi ond mae’n hanfodol bod canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn cael eu dilyn er mwyn rheoli’r risg heintio gan y coronafeirws sy’n achosi Covid-19. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Wefan swyddogol Parc Bute.

 

C: Ble galla i ddod o hyd i doiledau cyhoeddus?

A: Gellir dod o hyd i doiledau yng nghanolfan siopa Dewi Sant 2 ar y llawr gwaelod ger y bwytai yn ystod y cyfnod cloi.

 

C: A yw’r gwestai ar agor i weithwyr hanfodol?

A: Ydyn, mae rhai gwestai wedi aros ar agor i weithwyr hanfodol. Er enghraifft; Holiday Inn, Gwesty’r Clayton, Gwesty’r Angel, Hilton Caerdydd, IBIS Budget, Future Inn, Holiday Inn Express Bae Caerdydd, Voco Dewi Sant, Citrus Hotel, a Novotel.

 

C: A yw trafnidiaeth gyhoeddus yn dal i redeg?
A: Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn dal i weithredu’n llai o gapasiti ac amlder. Dim ond os yw eich taith yn hanfodol y dylech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Yma cewch ragor o wybodaeth am deithio hanfodol ar y trên:

Yma cewch ragor o wybodaeth am deithio hanfodol ar y bws:

 

C: A yw Maes Awyr Caerdydd yn dal i weithredu?

A: Fel rhan hanfodol o’r seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru mae’n hanfodol bod Maes Awyr Caerdydd yn parhau ar agor, fel y gwnaeth drwy gydol y pandemig, ar gyfer symudiadau awyr cyfreithlon gan gynnwys cargo, hediadau hanfodol, a hwyluso teithio timau chwaraeon.

I gael gwybod am fesurau diogelwch, a theithio drwy Faes Awyr Caerdydd ewch i’r wefan swyddogol.

Bae Caerdydd

C: Alla i ymweld â Bae Caerdydd?

A: Dim ond os ydych yn lleol ac yn byw o fewn pellter cerdded y dylech deithio i Fae Caerdydd. Os byddwch yn ymweld â Bae Caerdydd, cadwch at y rheol cadw pellter cymdeithasol 2m.

 

C: Pa atyniadau awyr agored sydd ar agor ar hyd morglawdd Bae Caerdydd?

A: Mae’r Sgwâr Sglefrio a’r AdiZone ar arglawdd y Morglawdd ar gau ar hyn o bryd. Mae’r maes chwarae ar agor, ond mae’n gweithredu gyda chapasiti llai. Os byddwch yn ymweld â’r maes chwarae, sicrhewch fod eich plentyn yn cadw pellter cymdeithasol.

 

C:  A oes toiledau cyhoeddus ar agor ym Mae Caerdydd?

A: Bydd y toiledau cyhoeddus ger y Sgwâr Sglefrio ar arglawdd y morglawdd yn aros ar gau yn ystod y cyfnod cloi.

 

C: A ganiateir hwylio a chwaraeon dŵr?

A: Cyfyngir ar symudiadau cychod – i gael rhagor o wybodaeth ewch i’r adran Hysbysiad i Longwyr ar cardiffharbour.com. Mae’r llithrfeydd yng Nghanolfan Hamdden DGRhC a Chanolfan Hamdden Trem y Môr ar gau, a rhaid i chi beidio â lansio o unrhyw leoliad arall.

 

CYFARWYDDYD AR SUT I YMWELD Â DIOGELWCH CARDIFF

GOLCHWCH EICH DWYLO

Cofiwch olchi’ch dwylo’n rheolaidd a manteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael mewn llawer o fusnesau yng Nghaerdydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu ar fin trin bwyd.

GWISGWCH GORCHYDD WYNEB

Mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man dan do cyhoeddus, gan gynnwys, ar gyfer pawb sy’n 11 oed neu’n hŷn. Mae hyn yn cynnwys siopau a chanolfannau siopa, addoldai, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden; yn ogystal â bysiau, trenau, tramiau, tacsis, cychod ac awyrennau.

CADWCH PELLTER CYMDEITHASOL

Cofiwch, yn ystod cyfarfodydd cymdeithasol, ac ar bob adeg arall, bod yn rhaid i chi gadw’r pellter cymdeithasol 2m priodol rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n aelod o’ch cartref neu’ch teulu estynedig.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com