Bydd pedair gêm grŵp yn cael eu chwarae yn Stadiwm Caerdydd yn ystod Cwpan Criced Byd ICC 2019, gan gynnwys gwrthdaro rhwng Lloegr a Bangladesh. Dydych chi ddim eisiau colli unrhyw un o’r camau, felly nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich trefniadau teithio!

P’un a ydych chi’n ymwelydd am y tro cyntaf â Chaerdydd, neu’n ymwelydd lleol nad yw erioed wedi bod i wylio criced yma o’r blaen, yna efallai y byddwch chi’n dawel am y ffordd orau o deithio i’r stadiwm. Wel, peidiwch â phoeni mwy! Mae’r tir yn hawdd iawn i’w gyrraedd o dan eich stêm eich hun neu, os ydych chi eisiau gadael y car gartref, mae yna gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych hefyd.

I’ch helpu chi, rydym wedi llunio’r canllaw defnyddiol hwn ar sut i deithio i stadiwm Caerdydd Caerdydd, fel y gallwch gynllunio ymlaen llaw!

Teithio Mewn Car

Sat Nav: Defnyddiwch cod post CF11 9XR

Bydd amser teithio ar y ffordd o Lundain oddeutu tair awr. Wrth deithio o’r dwyrain, mae mynediad i Gaerdydd o’r M4 yn hawdd. Gadewch yr M4 ar gyffordd 29 a dilynwch yr A48 tuag at Landaf. Ymunwch â Cardiff Road (A4119) a mynd i’r chwith yn y groesffordd fawr gyntaf i Penhill Road, yna Heol y Gadeirlan. Mae’r stadiwm wedi’i leoli oddi ar Sophia Close.

Os ydych chi’n teithio o’r Gorllewin yna ewch allan o’r M4 ar gyffordd 33. Dilynwch yr A4232 am 6.2 milltir ac ewch allan drwy’r ffordd ymuno i Leckwith Road (B4267). Trowch i’r dde ar yr A4161 a dilynwch nes i chi droi i’r chwith i Ffordd y Gadeirlan (A4119). Trowch i’r dde i mewn i Close Sophia lle mae’r Stadiwm wedi’i lleoli.

Parcio:

N.B. Ni fydd parcio yn y stadiwm yn bosibl, mae nifer o feysydd parcio yng nghanol y ddinas ond awgrymwn ddefnyddio un o gynlluniau parcio a theithio y ddinas.

Mae parcio bathodyn glas ar gael yn agos at y lleoliad, am fwy o fanylion cysylltwch â Stadiwm Caerdydd Caerdydd ar 02920 419 381 neu info@glamorgancricket.co.uk


Teithio Mewn Bws

Mae modd cyrraedd Stadiwm Caerdydd Caerdydd yn hawdd drwy’r llwybrau bysiau lleol. Mae gwasanaethau bws yn rhedeg yn rheolaidd rhwng Gorsaf Caerdydd Canolog a Heol y Gadeirlan.

Mae gwasanaethau 25, 62 a 63 i gyd yn stopio ar Heol y Gadeirlan, yn agos at y lleoliad.

Os ydych chi’n bwriadu teithio ar fws ewch i Fws Caerdydd neu Travelline Cymru am fwy o wybodaeth.


Teithio Mewn Trên

Yr orsaf agosaf at Stadiwm Caerdydd yw Caerdydd Canolog. Mae gwasanaethau cyflym ar gael o bob un o brif ddinasoedd y DU, gan gynnwys Llundain, Bryste, Birmingham ac Abertawe. Amser teithio o Paddington Llundain i Gaerdydd Canolog fydd tua dwy awr ac ugain munud ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau.

O Gaerdydd Canolog, gellir gwneud gweddill y daith mewn tacsi, bws, beic neu ar droed.


Teithio ar Feic

Mae teithio i’r stadiwm ar feic yn ddewis poblogaidd oherwydd Llwybr Taf sy’n rhedeg o Fae Caerdydd i Aberhonddu. Mae gan y Stadiwm fwy na 30 o fannau parcio beiciau o dan stondin Altodigital. Mae copïau o fap beicio Caerdydd ar gael trwy gysylltu â cycle@caerdydd.gov.uk

Fel arall, gallech fanteisio ar Next Bike, cynllun rhannu beiciau poblogaidd ac arloesol Caerdydd. Codwch feic o un o leoliadau canol y ddinas a theithiwch i’r man gollwng yn yr Orsaf Bysiau – Clos Sophia.


Teithio ar Droed

Mae’n daith hyfryd a braf yn Stadiwm Caerdydd, ac mae’r tywydd yng Nghymru yn caniatáu wrth gwrs. Mae llawer o ganol y ddinas wedi’i gyfyngu i gerddwyr ac mae’r goes olaf yn mynd â chi ar hyd Llwybr Taf prydferth.

Os ydych chi’n cerdded o Gaerdydd Canolog yna dylai’r daith fynd â chi ychydig yn llai nag 20 munud. O’r fynedfa flaen i’r orsaf, ewch i’r chwith i Wood Street a chroeswch afon Taf. Trowch i’r dde a dilynwch yr afon ar hyd Arglawdd Fitzhamon nes i chi gyrraedd Stryd y Castell, croeswch y ffordd a mynd i mewn i’r parc o’ch blaen. Ewch ymlaen ar hyd llwybr Taith Taf, gan fynd heibio’r maes parcio ac yna’r clwb bowlio ar y chwith. Cymerwch y llwybr nesaf i’r chwith, oddi ar y llwybr a heibio Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru i gyrraedd y stadiwm.