Neidio i'r prif gynnwys

COVID-19: Mae Caerdydd o dan gyfyngiadau clo lleol. Os ydych chi'n ansicr, darllenwch ymlaen i ddarganfod beth mae hyn yn ei olygu.

RHEOLIADAU AC ARWEINIAD NEWYDD YNG NGHAERDYDD

Cyn i chi fynd allan yng Nghaerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r cyfyngiadau cloi lleol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru. Helpwch i gadw'ch hun a phawb o'ch cwmpas yn ddiogel.

RHEOLAU’R CYFNOD CLO LLEOL

Y cyfyngiadau yw:

  1. Ni all pobl ddod i mewn i’r ardal na gadael, heb esgus rhesymol.
  2. Rhaid i bob aelwyd estynedig (swigen) ddod i ben.
  3. Dim ond gyda phobl rydych chi’n byw gyda nhw y gallwch chi gwrdd dan do.

Iawn, felly mae’r cyfnod clo lleol yn golygu na allwn groesawu unrhyw ymwelwyr i Gaerdydd am ychydig, mae hyn yn ein gwneud yn drist ond rydym yn gwybod ei fod am y gorau. Dylai ymwelwyr sydd eisoes yma geisio gwneud eu ffordd adref cyn gynted ag y gallant wneud hynny’n rhesymol, oni bai bod ganddynt reswm derbyniol dros aros yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.

Ni all pobl leol Caerdydd adael yr ardal am y tro, oni bai bod rheswm dilys dros wneud hynny. Ar yr ochr fwy disglair, mae preswylwyr yn dal i fod yn rhydd i fwynhau’r ddinas mewn modd diogel a chyfrifol ac rydyn ni’n meddwl y dylech chi wneud hynny.

Meddyliwch, dylai fod llawer llai o bobl o gwmpas, gan ei gwneud hi’n llawer haws cynnal pellter cymdeithasol. Mae llai o bobl yn golygu llai o amser i aros am fwyd a diod, ciwiau byrrach ar gyfer siopau a mwy o le ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Ni fu erioed yn bwysicach cael newid olygfa a chael rhywbeth i edrych ymlaen ato. Mae ein busnesau lleol yn angen eich cefnogaeth barhaus hefyd. Os ydych chi wedi bod yn ansicr ynghylch mynd yn ôl i mewn i Gaerdydd hyd yn hyn, yna gallai hwn fod yr amser perffaith.

DYMA BETH SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD…

ARDAL Y CYFNOD CLO LLEOL

Pa ardal mae'r cyfnod clo lleol yn ei gwmpasu? Mae'r cyfyngiadau'n cynnwys Ardal Gyngor Caerdydd yn ei chyfanrwydd, gallwch glicio isod i lawrlwytho map Llywodraeth Cymru o'r ffiniau i weld yn union ble mae hwn.

HYD Y CYFNOD CLO?

Nid oes unrhyw ffordd o wybod faint o amser y bydd y cyfnod clo yn para ond bydd am bythefnos o leiaf. Ar ôl pythefnos bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu, pe bai’n parhau yna bydd adolygiadau pellach yn wythnosol nes ei bod yn cael ei hystyried yn ddiogel i’r cyfyngiadau gael ei godi.

CWRDD DAN DO

Mae yna ddigon o gyfleoedd o hyd i fynd allan am bryd o fwyd mewn bwyty, neu i gael peint yn y tafarndai a bariau lleol. Cofiwch serch hynny, nid oes mwy o swigod yn ystod y cyfnod clo lleol, mae’r holl gyfarfodydd dan do bellach wedi’u cyfyngu i bobl rydych chi’n byw gyda nhw.

Bellach mae angen i bob leoliad sydd â thrwydded i weini alcohol wasanaethu cwsmeriaid dim ond pan fyddant yn eistedd i lawr, wrth fwrdd fel arfer. Rhaid i bob gwerthiant alcohol ddod i ben hefyd am 22:00.

CWRDD YN YR AWYR AGORED

Mae mynd allan yn bwysig, a gallwn ddal i fwynhau lleoedd ac atyniadau awyr agored Caerdydd. Rydych hefyd yn rhydd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau wedi’u trefnu gydag eraill o ardal Caerdydd mewn grwpiau o hyd at 30.

Pryd bynnag y byddwch chi’n camu allan o’r tŷ, mae’n bwysig bob amser gynnal y pellter cymdeithasol 2m oddi wrth unrhyw un nad yw’n rhan o’ch cartref.

GWISGWCH GORCHUDD WYNEB

Ar gyfer unrhywun 11 oed a hŷn, mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man cyhoeddus dan do ac ar bob trafnidiaeth gyhoeddus. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi un os ydych chi’n mynd allan am unrhyw fath o siopa, neu ar gyfer adloniant fel y sinema.

Rhaid gwisgo mwgwd hefyd mewn lleoliadau bwyta ac yfed, e.e. mewn caffi, ond gellir ei dynnu pan fyddwch chi’n eistedd wrth eich bwrdd.

GOLCHWCH EICH DWYLO

Cofiwch olchi’ch dwylo’n rheolaidd a manteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael mewn llawer o fusnesau yng Nghaerdydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu ar fin trin bwyd.

CYNGOR AC ARWEINIAD PELLACH

I gael y wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad mwyaf diweddar ar sefyllfa newidiol COVID-19, ewch i:

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com