Neidio i'r prif gynnwys

YMWELWCH Â CHAERDYDD AR GYFER Y NADOLIG PERFFAITH
YR UN DDINAS YDYW. OND YN FWY DIOGEL

Sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy…

 

RHEOLIADAU CORONAVIRUS YNG NGHYMRU

Helpwch i gadw'ch hun a'r rhai o'ch cwmpas yn ddiogel. Cyn i chi Ymweld â Chaerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r rheoliadau Coronafirws hyn a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru. Mae'r rhain yn fesurau cenedlaethol ac yn berthnasol ledled Cymru gyfan, yn ogystal ag yng Nghaerdydd.

GOLCHWCH EICH DWYLO

Cofiwch olchi’ch dwylo’n rheolaidd a manteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael mewn llawer o fusnesau yng Nghaerdydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu ar fin trin bwyd.

GWISGWCH GORCHYDD WYNEB

Mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man dan do cyhoeddus, gan gynnwys, ar gyfer pawb sy’n 11 oed neu’n hŷn. Mae hyn yn cynnwys siopau a chanolfannau siopa, addoldai, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden; yn ogystal â bysiau, trenau, tramiau, tacsis, cychod ac awyrennau.

COFIWCH Y RHEOL O 4

Os ydych chi’n cwrdd â phobl nad ydych chi’n byw gyda nhw i ffwrdd o’ch cartref, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, dylai’r nifer uchaf o bobl sy’n cwrdd fod yn bedwar (heb gynnwys plant dan 11 oed). Mae’r terfyn hwn yn berthnasol mewn lleoedd fel tafarndai a bwytai, gan gynnwys unrhyw fannau awyr agored sydd ynghlwm wrth yr adeilad hwn, e.e. mewn gardd gwrw.

Nid yw rheol 4 yn berthnasol wrth gwrdd â phobl yn eich cartref estynedig, cyhyd â’ch bod yn aros yn yr awyr agored.

CADWCH PELLTER CYMDEITHASOL

Cofiwch, yn ystod cyfarfodydd cymdeithasol, ac ar bob adeg arall, bod yn rhaid i chi gadw’r pellter cymdeithasol 2m priodol rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n aelod o’ch cartref neu’ch teulu estynedig.

Bwyd a Diod

Os ydych yn bwriadu bwyta neu yfed mewn sefydliad yng Nghaerdydd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw er mwyn osgoi siom. Cofiwch, os ydych yn cwrdd â phobl nad ydych yn byw gyda hwy i ffwrdd o'ch cartref, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, dylai uchafswm y bobl sy'n cyfarfod fod yn bedwar (heb gynnwys plant o dan 11 oed). Mae'r terfyn hwn yn berthnasol mewn mannau fel tafarndai a bwytai, gan gynnwys unrhyw fannau awyr agored sydd ynghlwm wrth y safleoedd hyn, e.e. mewn gardd gwrw.

CYNGOR AC ARWEINIAD PELLACH

I gael y wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad mwyaf diweddar ar sefyllfa newidiol COVID-19, ewch i:

CAY FFYRDD A CYFYNGIADAU

Mae nifer o gau a chyfyngu ffyrdd wedi cael eu rhoi ar waith ar draws canol dinas Caerdydd i helpu i sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i'r amser cloi gael eu codi'n raddol ym mhrifddinas Cymru ac wrth i fusnesau lleol agor eu drysau i'r cyhoedd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com