Neidio i'r prif gynnwys

Ar hyn o bryd mae Cymru i gyd mewn cyfnod cloi cenedlaethol ar lefel rhybuddio 4. Peidiwch ag ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd.

YMWELWCH Â CHAERDYDD AR GYFER Y NADOLIG PERFFAITH
YR UN DDINAS YDYW. OND YN FWY DIOGEL

Cliciwch yma i gael gwybodaeth ar sut i gynllunio’ch ymweliad ymlaen llaw, neu sgroliwch i lawr i ddarganfod beth sydd ar agor a beth sydd ar gau yng Nghaerdydd, gwybodaeth am fesurau diogelwch, rheolau a rheoliadau coronafirws, a mwy.

RHEOLIADAU CORONAVIRUS YNG NGHYMRU

Helpwch i gadw'ch hun a'r rhai o'ch cwmpas yn ddiogel. Cyn i chi Ymweld â Chaerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r rheoliadau Coronafirws hyn a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru. Mae'r rhain yn fesurau cenedlaethol ac yn berthnasol ledled Cymru gyfan, yn ogystal ag yng Nghaerdydd.

Sylwch; bydd yr holl fanwerthu nad yw’n hanfodol, gan gynnwys yr holl ganolfannau hamdden a ffitrwydd a’r holl wasanaethau cyswllt agos, fel trinwyr gwallt, yn cau ar ddiwedd masnachu ar 24 Rhagfyr. Bydd pob adeilad lletygarwch yng Nghymru yn cau o 6pm ar Ragfyr 25ain.

RHEOLAU NEWYDD AR GYFER BUSNES YSBYTY

 • Caiff pob safle lletygarwch, gan gynnwys bwytai, caffis, tafarndai a bariau agor o dan do a thu allan ar gyfer bwyd a diodydd heb alcohol, ond rhaid iddynt gau erbyn 18:00. Ni ellir gweini nac yfed diodydd alcoholig ar unrhyw amser yn y safleoedd hyn a bydd hyn yn cael ei orfodi yn llym.
 • Caiff gwestai a darparwyr llety eraill barhau i fod ar agor a gallant weini bwyd a diodydd heb alcohol mewn bariau/bwytai sydd o fewn eu safleoedd tan 22:00 i breswylwyr, ond mae’n rhaid iddynt gau erbyn 18:00 i’r rhai nad ydynt yn breswylwyr.
 • Caiff preswylwyr mewn gwestai a llety eraill archebu bwyd a diod ar unrhyw adeg ar gyfer eu bwyta yn eu hystafelloedd eu hunain, ond ni ellir archebu diod sy’n cynnwys alcohol ar ôl 22:00 a chyn 06:00 y bore nesaf.
 • Gall gwasanaethau cludfwyd barhau i werthu bwyd a diodydd i’w hyfed neu eu bwyta ar y safle, ond ni cheir gwerthu alcohol ar ôl 22:00. Gall safleoedd sydd â thrwydded ar gyfer gwerthu eitemau i’w hyfed neu eu bwyta oddi ar y safle barhau i werthu alcohol tan 22:00 fel rhan o’r gwerthiant cludfwyd.

 

Mae’n rhaid i bob safle gyflwyno mesurau i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws ar eu lleoliad. Er enghraifft:

 • Mynediad wedi’i reoli, gydag archebu ymlaen llaw pan yn bosibl a chadw at gyn lleied â phosibl o bobl sy’n cyrraedd heb archebu ymlaen llaw.
 • Gwasanaeth Bwrdd, gyda phob bwyd a diod yn cael ei archebu, ei weini a’i yfed neu ei fwyta wrth y bwrdd. Dylai’r taliad gael ei wneud wrth y bwrdd pan yn bosibl.
 • Mae’n rhaid defnyddio mesurau pellter cymdeithasol, megis gwahanu byrddau.
 • Caiff grwpiau o hyd at 4 o bobl (heb gynnwys plant o dan 11 neu rywun sy’n gofalu am aelod o’r grŵp) gyfarfod ar safle lletygarwch. Mae gan aelwydydd sengl hawl i fynd allan mewn grwpiau o fwy na phedwar, ond mae’n rhaid dangos prawf eu bod yn byw yn yr un aelwyd.
 • Mae’n rhaid i staff a chwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb, ar wahân i pan fyddant yn eistedd i fwyta neu yfed.
 • Mae’n rhaid casglu manylion cyswllt (enw, rhif ffôn, dyddiad ac amser cyrraedd a gadael) a’u cadw am 21 niwrnod ar gyfer gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Mae’n ofynnol ar bob safle i gwsmeriaid ddarparu prawf o’u henw wrth lenwi’r manylion cyswllt.

BETH SY’N AGOR YN CARDIFF?

 • Atyniadau awyr agored
 • Pob siop

 

BETH SY’N CAU MEWN CARDIFF?

 • Amgueddfeydd
 • Orielau
 • Sinemâu
 • Alïau bowlio
 • Neuaddau bingo
 • Canolfannau chwarae meddal
 • Casinos
 • Sglefrio sglefrio
 • Arcedau difyrion

CYFARWYDDYD AR SUT I YMWELD Â DIOGELWCH CARDIFF

GOLCHWCH EICH DWYLO

Cofiwch olchi’ch dwylo’n rheolaidd a manteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael mewn llawer o fusnesau yng Nghaerdydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu ar fin trin bwyd.

GWISGWCH GORCHYDD WYNEB

Mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man dan do cyhoeddus, gan gynnwys, ar gyfer pawb sy’n 11 oed neu’n hŷn. Mae hyn yn cynnwys siopau a chanolfannau siopa, addoldai, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden; yn ogystal â bysiau, trenau, tramiau, tacsis, cychod ac awyrennau.

COFIWCH Y RHEOL O 4

Caiff grwpiau o hyd at 4 o bobl (heb gynnwys plant o dan 11 neu rywun sy’n gofalu am aelod o’r grŵp) gyfarfod ar safle lletygarwch. Mae gan aelwydydd sengl hawl i fynd allan mewn grwpiau o fwy na phedwar, ond mae’n rhaid dangos prawf eu bod yn byw yn yr un aelwyd.

CADWCH PELLTER CYMDEITHASOL

Cofiwch, yn ystod cyfarfodydd cymdeithasol, ac ar bob adeg arall, bod yn rhaid i chi gadw’r pellter cymdeithasol 2m priodol rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n aelod o’ch cartref neu’ch teulu estynedig.

CYNGOR AC ARWEINIAD PELLACH

I gael y wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad mwyaf diweddar ar sefyllfa newidiol COVID-19, ewch i:

CAY FFYRDD A CYFYNGIADAU

Mae nifer o gau a chyfyngu ffyrdd wedi cael eu rhoi ar waith ar draws canol dinas Caerdydd i helpu i sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i'r amser cloi gael eu codi'n raddol ym mhrifddinas Cymru ac wrth i fusnesau lleol agor eu drysau i'r cyhoedd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com