Dysgwch am yr holl ffyrdd y gallwch chi deithio i Gaerdydd, gan gynnwys ffyrdd, rheilffyrdd, awyr a hyd yn oed o'r môr.

Mae Caerdydd yn ddinas hawdd ei gyrraedd a gyda cymaint o ffyrdd o deithio yma, ni allai fod yn fwy hawdd i ymweld â ni. Mae gennym gysylltiadau trafnidiaeth cryf trwy’r rheilffyrdd a’r ffordd, heb sôn am Maes Awyr Caerdydd, gallech hyd yn oed gyrraedd o’r môr!

Mae gennym wasanaethau rheilffordd cyflym yn rheolaidd i ac o Lundain, gyda’r daith gyfartalog yn cymryd ychydig dros ddwy awr. Os ydych chi’n teithio mewn car yna mae draffordd yr M4 yn rhedeg o gwmpas gogledd y ddinas, gyda nifer o bwyntiau mynediad posibl. Mae Maes Awyr Caerdydd tua 30 munud o ganol y ddinas ac mae ganddi dros 50 o lwybrau uniongyrchol, gyda mwy na 900 o gyrchfannau cyswllt ledled y byd. Gyda thrafnidiaeth mordeithio i Gaerdydd yn codi, rydym yn disgwyl i dros 3500 o ymwelwyr gamu’n syth oddi ar long ac i mewn i’r borthladd yn ystod 2018.

Nid yw erioed wedi bod yn amser gwell i ddod i Gaerdydd felly, beth rydych chi’n aros amdano, ni allwn aros i’ch croesawu chi.

Ffyrdd i Deithio

Yn y Car

Mae’n hawdd cyrraedd Caerdydd ar briffordd yr M4, sy’n rhedeg drwy ogledd y ddinas felly mae’n ddigon hawdd cyrraedd Llundain.  O Ganolbarth Lloegr, Gogledd Lloegr a’r Alban, mae’n siwrnai uniongyrchol ar yr M6, M5 ac M50/M4. Mae modd cyrraedd o Dde a De-orllewin Lloegr, ar hyd yr M5 a’r M4. Gallwch gyrraedd o Orllewin Cymru ar hyd yr M4.


Ar Coets

Lleolir gorsaf fysus Caerdydd wrth ymyl Gorsaf Caerdydd Canolog. Dyma’r hyb canolog ar gyfer bysus a choetsys sy’n cyrraedd o du allan i Gaerdydd. Gallwch deithio i Gaerdydd ar Goets National Express o’r rhan fwyaf o ddinasoedd y DU. Mae hefyd llwybrau Megabus i Gaerdydd o Lundain, Abertawe, Maes Awyr Birmingham, Manceinion a Newcastle. Mae’r Megabus yn stopio ar Ffordd y Brenin, gyferbyn â Gwesty’r Hilton.


Yn Awyren
O Faes Awyr Caerdydd

Mae Maes Awyr Caerdydd 12 milltir o ganol y ddinas a 10 milltir o Gyffordd 33 yr M4. O’r maes awyr, gallwch hedfan yn uniongyrchol i fwy na 50 o gyrchfannau a hedfan i feysydd awyr eraill er mwyn gallu hedfan i fwy na 800 o gyrchfannau ar draws y byd. Ewch i wefan maes awyr Cymru Caerdydd am fanylion. Mae’r cwmnïau hedfan canlynol yn gweithredu o Gaerdydd: KLM, Aer Lingus, Flybe, Vueling a Ryanair.

Cyrraedd Caerdydd o’r Maes Awyr

Mae trenau’n rhedeg rhwng y Maes Awyr a Gorsaf Caerdydd Canolog a Phen-y-bont ar Ogwr bob awr, a bws gwennol yn cysylltu gorsaf y Maes Awyr â’r derfynfa.  Mae Trawscymru yn gweithredu gwasanaethu uniongyrchol T9 rhwng Maes Awyr Caerdydd a gorsaf Caerdydd Canolog bob 30 munud yn ystod y dydd, 7 niwrnod yr wythnos. Ewch i wefan Trawscymru am fanylion.

Gwasanaethau Trosglwyddo Maes Awyr
Meysydd Awyr eraill y DU

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Bryste ond awr i ffwrdd yn y car, gyda llwybrau uniongyrchol i UDA yn ogystal â hediadau o fewn y DU ac Ewrop. Bydd gwasanaethau coetsys Greyhound yn darparu gwasanaeth i ac o Gaerdydd i Faes Awyr Bryste. Mae’n hawdd cyrraedd Meysydd Awyr Birmingham, Manceinion a Llundain o Gaerdydd hefyd.


Ar y Rheilffyrdd

Ar drên a Rheilffordd

Mae gan Gaerdydd gysylltiadau rheilffordd uniongyrchol â sawl dinas yn y DU, gan gynnwys Llundain, Birmingham, Manceinion, Nottingham, Bryste a Southampton. Mae’n cymryd ychydig dros ddwy awr i gyrraedd Gorsaf Paddington Llundain o Gaerdydd, ac mae trên yn gadael bob 30 munud.

Trenau Arriva Cymru

Ceir 20 gorsaf drenau yng Nghaerdydd, sy’n ffurfio rhan o’r rhwydwaith rheilffordd i deithwyr, a elwir yn lleol yn Llinellau’r Cymoedd. Gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd a Gorsaf Caerdydd Canolog yw prif hybiau’r ddinas.

Caerdydd Canolog yw un o brif orsafoedd rheilffordd y DU ac mae’n croesawu bron 12 miliwn i brifddinas Cymru bob blwyddyn. Mae hefyd yn cysylltu’r ddinas â Chasnewydd, Bryste, Caerfaddon, Llundain, Southampton, Portsmouth, Caerloyw, Cheltenham, Birmingham a Nottingham.

I weld amserlenni trenau, gwybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i wefan www.arrivatrains.wales

Os ydych yn teithio o du allan i’r DU a’ch bod chi eisiau archwilio Prydain ar y rheilffyrdd, ewch i www.britrail.com

Cysylltiadau rheilffyrdd defnyddiol eraill


Ar y Môr

I’r rhai hynny sy’n teithio o gyfandir Ewrop, ceir digonedd o ddewis o bwyntiau mynediad i’r DU a wasanaethir gan lawer o gwmnïau fferi. Mae porthladdoedd y fferïau wedi’u cysylltu â’r system briffyrdd genedlaethol er mwyn gallu cyrraedd Caerdydd yn rhwydd ac yn gyflym. Cliciwch yma weld un adnodd ar gyfer fferïau i’r DU.

Os ydych chi’n ddigon lwcus i berchen ar eich cwch eich hun, gallwch ddysgu mwy am angorfeydd tymor byr ym Mae Caerdydd ar y wefan hon neu gallwch drefnu i angori eich cwch ym Mhenarth gyfagos gan ddefnyddio’r wefan hon.


Ar Feic

Mae Caerdydd yn hynod wastad ac felly mae’n hawdd beicio o’i chwmpas. Dewch o hyd i ddigonedd o raciau beiciau o amgylch y ddinas ac mae lonydd beicio, megis Taith Taf, yn cynnig llwybrau heb draffig. I gyrraedd yma ar feic, rydym yn argymell i chi ddefnyddio cynlluniwr llwybrau Beiciau gwych Google Maps.