Mae Caerdydd yn ddinas gryno iawn ac mae'n hawdd ei archwilio ar droed, gyda'r rhan fwyaf o atyniadau, siopau, bwytai a gwestai i gyd o fewn ychydig funudau o'i gilydd.

Mae Caerdydd yn ddinas gryno, efallai y bydd rhai’n dweud bijou hyd yn oed. Mae hyn yn golygu na allai’r ffordd o gwmpas a rhwng y prif feysydd diddordeb fod yn fwy haws. Mae rhannau mawr o ganol y ddinas, gan gynnwys y prif strydoedd siopa, wedi troi’n fan i gerddwyr, felly mae’n hawdd mynd o gwmpas ar droed. Mae hyn hefyd yn wir ar gyfer Bae Caerdydd, ein ardal hardd glan y dŵr, a gallwch chi gerdded yn rhwydd rhyngddynt mewn tua 15 munud. Mae yna nifer o lwybrau troed di-draffig hefyd, gan gynnwys llwybr anhygoel y Taith Taf sy’n rhedeg am bron i 60 milltir o Fae Caerdydd, yr holl ffordd i Aberhonddu.

Ond beth os nad ydych mor awyddus wrth symud o gwmpas ar droed, neu’n meddwl am fentro ymhellach i ffwrdd? Os felly, mae gennym rwydwaith o opsiynau trafnidiaeth ardderchog sydd ar gael. Gallwch ddewis teithio ar drên, bws, beic, car neu hyd yn oed mewn cwch mewn rhai achosion. Beth bynnag fo’ch cyrchfan, rydych chi bron yn sicr o gyrraedd lle mae angen i chi fynd.

Trwy Dacsi

Mae nifer o safleoedd tacsis wedi’u lleoli o gwmpas y ddinas, gan gynnwys Gorsaf Ganolog Caerdydd, Wood Street, Ffordd Greyfriars, Ffordd Churchill, St Mary Street a Mill Lane. Mae gan y ddinas dacsis cerbydau Hacni a hurio preifat. Gall cerbydau hacni gael eu galw ar ochr y ffordd (bydd cabiau i’w hurio fel arfer wedi goleuo eu golau ‘Tacsi’). Fel arfer fe allwch chi weld cab cerbyd Hacni gan ei fod yn gar arddull tacsi yn Llundain neu ddu gyda thwn gwyn.


Ar y Bws

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg system helaeth ledled Caerdydd a’r ardal leol, gan deithio i Benarth a’r Barri. Yng nghanol y ddinas, mae’r rhan fwyaf o fysiau yn symud o amgylch y ddinas mewn cyfeiriad gwrthglocwedd. Mae gwasanaeth bws bendig rheolaidd yn cysylltu canol y ddinas gyda Bae Caerdydd. Mae Trawscymru yn rhedeg y gwasanaeth gyflym bws T9 rhwng Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd. Mae gwasanaethau Stagecoach yn rhedeg i ardaloedd cyfagos fel Caerffili, Tongwynlais a’r Cymoedd.


Ar y Trên

Mae trenau rheolaidd yn rhedeg o orsaf Caerdydd Heol y Frenhines i Fae Caerdydd ac mae stopiau’r ddinas yn cynnwys Cathays, Parc Ninian a Gogledd Llandaf. Mae trenau o’r gorsaf ganolog yn cysylltu Caerdydd i’r Cymoedd a Bro Morgannwg yn ogystal â chysylltiadau cyflym â Llundain a dinasoedd eraill yn y DU.


Yn y Car

Mae nifer o feysydd parcio aml-lawr, talu ac arddangos ar gael yng nghanol y ddinas. Ar hyn o bryd mae NCP yn gweithredu 9 maes parcio canol dinas gwahanol gyda chyfanswm o dros 3500 o leoedd. Mae gan Ganolfan Siopa Dewi Sant barcio 24 awr ar y safle gyda dros 2000 o leoedd. Mae gan Gaerdydd wasanaethau Parcio a Theithio i’r Ddwyrain, De a Gorllewin y ddinas gyda gwasanaethau ychwanegol yn gweithredu yn ystod digwyddiadau mawr.


Trwy Feic

Mae Caerdydd yn wastad iawn ac yn hawdd ei drafod gan feic. Fe welwch ddigon o raciau beic o gwmpas canol y ddinas a bydd llwybrau beicio fel y Taith Taf yn darparu llwybrau di-draffig. Ar gyfer llogi beiciau yn y ddinas, cysylltwch â Pedal Power.


Ar Droed

Mae Caerdydd yn gryno a gallwch chi gerdded y rhan fwyaf o leoedd yn rhwydd. Cadwch lygad allan am lwybrau beiciau a dysgwch y doriadau byr drwy’r ddinas – megis sut y gallwch fynd o Drefganna a Phontcanna i Cathays a’r Rhath trwy Barc Bute. Gallwch gerdded i Fae Caerdydd yn weddol hawdd, a gallwch hyd yn oed gerdded ar draws y morglawdd i Benarth. Rhowch gynnig ar bori’r adran Gweld a Gwneud i weld pa lwybrau a theithiau cerdded sydd gan Gaerdydd i gynnig, neu ymgynghori â’ch map neu’ch ffôn smart ar gyfer llwybr da drwy’r ddinas.


Gyda Chwch

Mae Cardiff Boat – Princess Katharine yn darparu gwasanaeth bws dŵr bob awr rhwng Parc Bute yng nghanol y ddinas a Bae Caerdydd. Maent yn Atyniad Achrededig Croeso Cymru gyda Thystysgrif Rhagoriaeth o Trip Advisor yn 2016. Nid yn unig y gallwch chi fwynhau daith ymlacio a golygfaol ond maent hefyd yn darparu sylwebaeth lawn ar hyd y ffordd, gan ddweud hanes yr ardal ac yn nodi golygfeydd o ddiddordeb.


Cymorth Symudedd

Mae Cymorth Symudedd Canol y Ddinas yn gynllun cerbydau trydan i’r rheiny sydd angen help i gael mynediad i ganol y ddinas. Gall y cerbydau gario hyd at 3 o deithwyr a theithio o gwmpas canol y ddinas ar lwybr hyblyg, Llun-Gwener 11am-3pm. Rhowch ddisgyn i mewn i gerbyd a chael lifft neu archebu cerbyd ymlaen llaw.

Ffôn: +44 (0) 29 2087 3888


Road Works & Closures

Darganfyddwch am y gwaith ffyrdd presennol a’r prif weithgareddau a drefnir ar ffyrdd Caerdydd.

Lawrlwythwch yr Adroddiad Gwaith Ffyrdd Diweddaraf

Mae gwefan roadworks.org yn dangos y rhan fwyaf o’r gwaith a gynllunnir yn allweddol, a pwy sy’n gyfrifol am y gwaith.