Dylai’r wybodaeth hon am ein polisi preifatrwydd a chwcis ateb eich cwestiynau am eich data ac am sut rydym yn ei ddefnyddio. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn am breifatrwydd neu gwcis.

Deddf Diogelu Data 1998

Caiff eich data ei reoli gan Gyngor Caerdydd. Rydym wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998, ac yn cydymffurfio â’r Ddeddf wrth ymdrin â’ch data personol. Ceir gwybodaeth am ddiogelu data ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth ar www.ico.gov.uk.

Y Wybodaeth Rydym yn ei Chasglu

Rydym ond yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi pan fyddwch yn tanysgrifio i’n e-gylchlythyr, yn cymryd rhan yn un o’n cynigion neu yn un o’n cystadlaethau. Gallwn ofyn i un o’n partneriaid marchnata am wybodaeth bersonol amdanoch chi o bryd i’w gilydd hefyd. Byddwn bob amser yn rhoi copi o’r holl wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi i chi ar gais, a gallwch wneud hynny drwy e-bostio ymwelydd@caerdydd.gov.uk

Ein E-Gylchlythyrau

Nid ydym byth yn tanysgrifio unrhyw un i’n e-gylchlythyrau ein hunain. Os ydych yn derbyn ein e-gylchlythyrau, mae hynny’n golygu eich bod wedi tanysgrifio iddynt ar ryw adeg wrth ddefnyddio ffurflen cofrestru i gystadleuaeth, ffurflen tanysgrifio i’n e-gylchlythyrau neu drwy ffurflen ar ein gwefan a oedd wedi cynnig tanysgrifiad fel rhan o ddewis optio i mewn. Gallwch ddewis i beidio â derbyn ein e-gylchlythyr ar unrhyw adeg drwy glicio’r ddolen dat-danysgrifio ar waelod un o’n negeseuon e-bost.

Rhannu gwybodaeth amdanoch chi

Nid ydym byth yn trosglwyddo gwybodaeth amdanoch chi i unrhyw drydydd parti oni bai eich bod yn rhoi’r hawl i ni wneud hynny. Fodd bynnag, rydym yn datgelu data anhysbys, cydgasglol (nad yw’n bersonol nac yn arwain at adnabod unigolyn) i bartneriaid posibl, hysbysebwyr a darparwyr gwasanaeth digidol rydym yn eu defnyddio. Mae hyn yn cynnwys sawl gwaith yr ymwelir â’n gwefan yn gyffredinol, o ba wledydd neu rwydweithiau y daw’r ymweliadau hynny a nifer y bobl sy’n tanysgrifio i’n e-gylchlythyrau.

Gwasanaethau trydydd parti

Mae’r dudalen hon yn egluro ein polisi preifatrwydd a’n cwcis, ond rydym hefyd yn defnyddio gwasanaethau gwe trydydd parti i gyflawni rhai o’r swyddogaethau ar ein gwefan. Mae’r rhain yn cynnwys –

 • Google (sy’n gyrru pethau fel fideos wedi’u mewnblannu, mapiau wedi’u mewnblannu a data a dadansoddiadau defnyddio’r wefan)
 • Hotels.com (sy’n gyrru ein gwasanaethau bwcio llety Ble i Aros)
 • MailChimp (sy’n gyrru ein e-gylchlythyrau)
 • Twitter (ar gyfer twîts a ffrydiau wedi’u mewnblannu)
 • Facebook (ar gyfer gwneud sylwadau ar dudalennau a’r botwm ‘Hoffi’ ar y dudalen)

Rydym wedi nodi isod pa gwcis a ddefnyddir ar ein safle mewn perthynas â’r gwasanaethau hyn, ond mae gan bob un o’r gwasanaethau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain gan amlaf. Os ydych yn pryderu am eich preifatrwydd mewn perthynas â gwasanaethau Facebook a Google, dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd mewn perthynas â’ch cyfrifon gyda nhw.

Diogelwch

Er ein bod yn defnyddio nifer o fesurau diogelwch, ac yn dilyn arfer gorau lle bo hynny’n bosibl, ni allwn sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth rydych yn ei hanfon atom, ac rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Mae Cyngor Caerdydd a Chyngor Busnes Caerdydd yn defnyddio mesurau i amddiffyn rhag colli, camddefnyddio a newid eich data defnyddiwr dan ein rheolaeth ni. Dim ond gweithwyr awdurdodedig ac is-gontractwyr sy’n gallu weld y wybodaeth rydych yn ei rhannu â ni, a chaiff hyn ei adolygu’n rheolaidd.

Ynglŷn â ni

Caiff y wefan hon ei rheoli gan Gyngor Caerdydd. Mae ein manylion cyswllt ar ein tudalen Telerau Defnydd. Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth.

Telerau Defnydd

Gallwch ddarllen Telerau Defnydd ein gwefan, sy’n egluro mwy am y telerau a’r amodau rydych yn cytuno iddynt wrth ddefnyddio ein gwefan.

Cwcis

Darnau bach o wybodaeth yw cwcis, ffeiliau bach, y gallai gwefannau fel ein rhai ni eu storio dros dro ar eich cyfrifiadur wrth i chi bori ein gwefan. Mae cwcis yn galluogi ein gwefan i’ch adnabod chi neu eich cyfrifiadur pan fyddwch chi’n dychwelyd i’n gwefan, er mwyn i ni ddeall mwy am sut y caiff ein gwefan ei defnyddio. Nid ydym yn defnyddio cwcis i’ch adnabod chi yn bersonol, oni bai ein bod yn gofyn am eich caniatâd i wneud hynny.

Drwy ddefnyddio cwcis, rydym yn cyflawni gweithredoedd busnes ac adolygiadau sy’n cynnwys:

 • Dylunio ein gwefan er mwyn sicrhau ei bod yn gweithio’n dda ar ran fwyaf o ddyfeisiau a chysylltiadau ein defnyddwyr
 • Arbed amser i chi drwy gwblhau meysydd ffurflenni yn awtomatig pan fo angen
 • Cofio eich dewisiadau ar ein gwefan, ar bethau fel pleidleisiau, dewisiadau a gosodiadau
 • Cynnig gwasanaethau trydydd parti am ddim i chi, fel mapiau, y gallu i wneud sylwadau, adolygiadau a fideos sydd wedi’u mewnblannu
 • Manteisio’n llawn ar ein gwefan, gan wella pethau fel cyflymder ein gwefan, safon y cynnwys a dolenni a chynllun
 • Rhoi’r dewis i chi rannu tudalennau ar wefannau eraill a rhwydweithiau cymdeithasol
 • Ein helpu i farchnata ein gwefan a’n gwasanaethau yn well

Ein galluogi i ddefnyddio cwcis

Rydych yn gweld ac yn defnyddio tudalennau gwe gan ddefnyddio darn o feddalwedd cyfrifiadurol o’r enw ‘porwr’, ni waeth a ydych ar ffôn symudol, llechen, oriawr neu gyfrifiadur traddodiadol. Mae’r rhan fwyaf o borwyr modern yn cynnig gosodiad sy’n eich galluogi i dderbyn neu wrthod cwcis. Os yw eich porwr wedi’i osod i dderbyn cwcis, rydym yn cymryd eich bod yn hapus i ni ddefnyddio cwcis yn unol â’r hyn rydym yn ei ddisgrifio. Os ydych yn dymuno analluogi cwcis yn eich porwr, mae croeso i chi wneud hynny, ond mae’n bosibl na fydd rhai pethau ar ein gwefan yn gweithio yn ôl y disgwyl, a bydd mannau ar ein gwefan sy’n dibynnu ar gwcis yn ymddangos wedi’u ‘diffodd’ (fel sylwadau a phleidleisiau).

Cwcis a ddefnyddir ar ein gwefannau

Rydym yn defnyddio ychydig o gwcis ar ein gwefan ar gyfer gwahanol wasanaethau. Caiff rhai eu hanfon o’n gweinydd, a rhai o weinyddion gwasanaethau trydydd parti rydym yn eu defnyddio fel rhan o’n gwefan.

Darparwr: Google
Defnydd: Mapiau wedi’u mewnblannu a gwasanaethau lleoli, gwasanaethau cyfieithu, fideos wedi’u mewnblannu (YouTube) a dadansoddiadau gwefan

Darparwr: Twitter
Defnydd: Cynnwys sy’n cael ei yrru gan Twitter a gwasanaethau wedi’u mewnblannu ar ein gwefan, gan gynnwys ffrydiau a twîts wedi’u mewnblannu a nodwedd ‘Rhannu’r dudalen hon’ ar Twitter

Darparwr: Facebook
Defnydd: Rydym yn defnyddio swyddogaeth gwneud sylwadau a ddarperir gan Facebook ar rai o’n tudalennau gwe. Rydym hefyd yn defnyddio’r botwm ‘Hoffi’ a ddarperir gan Facebook.

Darparwr: Ein gwefan ein hun (Cyngor Caerdydd / Cyngor Busnes Caerdydd)
Defnydd: Rydym yn defnyddio cwcis i gofio gosodiadau ar rai tudalennau mewn perthynas â’ch defnydd o’r wefan. Enghraifft o hyn yw ein pleidleisiau, lle gallwch ateb cwestiwn a gweld faint o bobl sydd wedi ateb yr un cwestiwn. Mae ein gwefan yn ‘cofio’ eich bod wedi ateb y cwestiwn ynghynt – gan ddefnyddio cwcis – er mwyn peidio â gofyn mwy nag unwaith.

Darparwr: Hotels.com / Expedia
Defnydd: Defnyddir rhai cwcis fel rhan o’n gwefan bwcio llety ‘Ble i Aros’, a ddarperir gan Hotels.com, sef cwmni Expedia.com. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys cofio’r hyn rydych wedi’i chwilio ar ein gwasanaethau bwcio gwesty, yn enwedig data fel pryd yr hoffech deithio, lleoliad y gwesty (Caerdydd) a meysydd eraill y chwiliad.

Analluogi cwcis

Nodwch y gall analluogi cwcis olygu y byddai rhai neu bob un o’r gwasanaethau uchod yn peidio â gweithio, ac mae ein defnydd o gwcis yn anhysbys. Gall analluogi cwcis ar eich porwr olygu hefyd na fyddai gwefannau eraill yn gweithio neu’n llwytho’n iawn.

Gallwch analluogi cwcis drwy addasu gosodiadau eich porwr fel na fydd yn derbyn cwcis mwyach. Mae’r wefan hon yn dda ar gyfer egluro sut i wneud hyn ar y porwyr mwyaf poblogaidd.