Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn ein Telerau Defnyddio. Dyma nhw.

Dyma Delerau Defnyddio ein gwefannau (CroesoCaerdydd.com, InvestInCardiff.com ac unrhyw swyddogaethau’r gwefannau hynny). Maent yn egluro’r cyfrifoldebau defnyddio, beth gallwch chi ei ddisgwyl gan ein gwefannau a’r hyn yr ydym ni’n ei ddisgwyl gennych chi wrth ddefnyddio ein gwefannau o ran ymddygiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Telerau hyn, cysylltwch â ni. Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn ein Telerau Defnyddio. Mae cwcis ychydig yn wahanol; gallwch dderbyn neu wrthod ein defnydd o gwcis. Darllenwch fwy am gwcis ar y dudalen hon.

Sylwch fod ein gwefan wedi’i chynhyrchu i weithio ar ystod o borwyr, llwyfannau, dyfeisiau a rhwydweithiau. Ni fydd rhai porwyr hŷn yn dangos ein gwefan yn gywir, gan gynnwys rhai fersiynau o Internet Explorer 8 a ryddhawyd yn 2008. Os ydych yn cael problemau â’r wefan ar borwyr hŷn, byddem yn argymell eich bod yn cael gwybodaeth am borwyr mwy newydd. I gael rhagor o wybodaeth benodol am hygyrchedd, ewch ar ein tudalen hygyrchedd.

TELERAU DEFNYDDIO

Mae “Ni, ein” a dywediadau tebyg yn cyfeirio atom ni, Cyngor Caerdydd.

Ein cyfeiriad yw:

Cyngor Caerdydd

Hen Lyfrgell

Yr Aes

Caerdydd

CF10 1AH

Ein cyfeiriad e-bost yw ymwelydd@caerdydd.gov.uk.

Mae “chi, eich” a dywediadau tebyg yn cyfeirio at y prif aelod a phob aelod arall o’r parti a enwir yn yr archeb a’r rhai y mae’r archeb yn cael ei threfnu ar eu rhan.

Mae “Ein Gwefan” yn golygu www.croesocaerdydd.com a gwefannau cysylltiedig.

Mae’r telerau defnydd hyn yn rheoleiddio’r ffordd yr ydych yn defnyddio ein gwefan. Os nad ydych yn derbyn y telerau defnydd, peidiwch â defnyddio’r Wefan. Mae parhau i ddefnyddio’r wefan yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau hyn.

DEFNYDDIO’R WEFAN

1.1) Cewch ddefnyddio’r Wefan hon at eich dibenion preifat eich hunan yn unol â’r telerau defnyddio hyn. Mae croeso i weithredwyr twristiaeth (Travel Trade) ddefnyddio’r wefan hon ac mae cynnwys penodol yn cefnogi’r defnydd hwn.

1.2) Gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar ein gwefan, a hefyd i sicrhau bod y wybodaeth yn gyfredol. Fodd bynnag, gall y cynnwys newid o bryd i’w gilydd ac nid ydym yn atebol am gywirdeb y wybodaeth a gyflwynir ar unrhyw adeg. Cadwn yr hawl i newid gwybodaeth heb rybuddio ymlaen llaw. Mae ein gwefannau’n cynnwys gwybodaeth am fusnesau trydydd parti megis rhifau ffôn, cyfeiriadau gwefan, lleoliadau a manylion megis cyfleusterau parcio mewn lleoliad. Rydym yn cynnal y wybodaeth hon gyda diweddariadau rheolaidd, ond rydym yn argymell gwirio gyda’r busnes trydydd parti os yw gwybodaeth benodol yn hanfodol i’ch ymweliad, megis mynediad i bobl anabl, cyfarwyddiadau teithio neu brisiau. Prisiau cynrychioladol yn unig yw’r rhai ar ein gwefan. Os yw prisiau’n wahanol wrth i chi ddelio â’r busnes trydydd parti, penderfyniad perchennog y busnes trydydd parti yw cadw at y pris neu gost a ddangoswn ni ai peidio.

1.3) Caniateir i chi argraffu a lawrlwytho deunydd oddi ar y wefan hon os nad ydych yn newid neu’n ail-gynhyrchu unrhyw gynnwys heb gael ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Ni chaniateir i chi ailddefnyddio’r cynnwys at ddibenion masnachol. Os nad ydych yn sicr o ran defnyddio, cysylltwch â ni.

1.4) Cymerwn bob cam rhesymol i sicrhau bod y wefan yn gweithio 24 awr y diwrnod, pob diwrnod yn y flwyddyn. Fodd bynnag, weithiau gall materion technegol olygu na fydd rhan o’r wefan yn gweithio, neu’r wefan yn ei chyfanrwydd. Ni fyddwn yn atebol os nad yw’r wefan ar gael.

1.5) Lle bo’n bosibl, ceisiwn roi rhybudd ymlaen llaw am faterion cynnal a chadw a all olygu na fydd y wefan yn gweithio. Nid oes rhaid i ni roi rhybudd o’r fath.

DEUNYDD A CHYNNWYS A DDARPERIR GAN YMWELWYR

1.6) Ni fydd unrhyw ddeunydd y mae ymwelydd i’r wefan yn ei anfon neu ei bostio ar y wefan yn cael ei ystyried yn gyfrinachol na’n briodol. Bydd gennym hawl i gopïo, rhannu, datgelu neu ddefnyddio bob deunydd a ddarperir i ni at unrhyw ddiben yr ydym yn ei ystyried yn briodol, heblaw am wybodaeth bersonol. Mae’r defnydd hwn wedi’i gynnwys yn ein polisi preifatrwydd.

1.7) Wrth ddefnyddio’r wefan hon ni fyddwch yn postio nac yn anfon unrhyw ddeunydd i nac o’r wefan hon:

(a) heb gael caniatâd angenrheidiol ar ei gyfer;

(b) unrhyw ddeunydd sy’n gwahaniaethu, aflan, pornograffig, difenwol, all ysgogi casineb hiliol; sy’n torri rheolau cyfrinachedd neu breifatrwydd; a all aflonyddu neu fod yn anhwylus i bobl eraill; sy’n annog neu sy’n cynrychioli ymddygiad fyddai’n cael ei ystyried yn drosedd; sy’n achosi atebolrwydd sifil neu sydd fel arall yn groes i gyfraith y Deyrnas Unedig;

(c) sy’n niweidiol ei natur gan gynnwys, heb fod yn gyfyngedig i firysau cyfrifiadurol, ceffylau Trojan, data llygredig neu feddalwedd neu ddata all fod yn niweidiol.

1.8) Byddwn yn cydweithio’n llawn gydag unrhyw awdurdodau gorfodi’r gyfraith neu orchymyn llys sy’n gofyn i ni ddatgelu pwy yw person sy’n postio deunydd ar y wefan neu fanylion eraill amdano, os yw’r deunydd yn groes i Baragraff 1.7.

1.9) Mae Paragraff 1.7 yn benodol yn ymwneud â sylwadau ar dudalennau (gan ddefnyddio system sylwadau Facebook neu ein system sylwadau ar-lein ein hunain), erthyglau wedi’u cyfrannu neu eu cyflwyno neu bostiadau blog a lluniau, fideo neu sain a ddarperir gan ddefnyddwyr.

1.10) Mae deunydd a chynnwys a ddarperir gan ymwelwyr yn eiddo i, a’r  gyfrifoldeb cyfreithiol ar, yr awdur neu’r ymwelydd oni bai y nodir neu y cytunir yn wahanol rhyngom ni a’r awdur. Mae croeso i ddefnyddwyr ac ymwelwyr ail-ddefnyddio eu lluniau, postiadau blog a sylwadau eraill, neu eu defnyddio at ddiben arall, gan mai nhw sy’n berchen arnynt.

AWDURON GWADD, LLUNIAU A GYFLWYNIR A CHYNNWYS GAN DDEFNYDDWYR

1.11) Weithiau, byddwn yn gofyn i ddefnyddwyr gyflwyno postiadau blog gwadd, erthyglau cymunedol neu luniau, fideo neu sain gan ddefnyddwyr neu ymwelwyr. Dan yr amgylchiadau hyn, y defnyddiwr neu’r ymwelydd hwnnw sy’n berchen ar yr uchod oni bai bod Telerau ac Amodau cystadleuaeth neu gytundeb mynediad yn nodi’n wahanol. Fodd bynnag, drwy gyflwyno cynnwys neu ddeunydd ar ein gwefannau, rydych yn cytuno i roi trwydded heb freindal ar gyfer defnyddio’r deunyddiau hynny. Lle bo’n bosibl, byddwn yn rhoi datganiad hawlfraint i’r awdur ar y sgrin neu ar bapur, ond mae hynny’n amodol ar ein penderfyniad ni, yn seiliedig ar benderfyniad achos wrth achos yn ymwneud â dyluniad y cyhoeddiad, y wefan, neu’r deunydd y byddwn o bosibl yn defnyddio’ch cynnwys neu eich deunydd chi.

1.12) Barn yr awdur a fynegir mewn postiadau a blogiau gwadd gan westeion, ymwelwyr a defnyddwyr (h.y. nid Cyngor Caerdydd na chyflogeion neu gontractwyr Cyngor Busnes Caerdydd), ac ni fyddwn ni’n gyfrifol am yr erthygl. Os ydych o’r farn bod erthygl yn peri pryder, cysylltwch â ni. Nid yw’r ffaith ein bod yn cynnig manylion cyswllt yn cynrychioli atebolrwydd na chyfrifoldeb.

DOLENNI GWEFANNAU ALLANOL

1.13) Drwy’r wefan hon, mae’n bosibl y cewch ddolenni at wefannau trydydd parti. Nid yw postio dolen at wefan o’r fath yn golygu ein bod yn cefnogi’r wefan honno. Os ydych yn ymweld â gwefan drwy ddefnyddio dolen ar y wefan honno, rydych yn gwneud hynny ar eich cyfrifoldeb eich hun.

1.14) Mae gan unrhyw barti sydd am bostio dolen at y wefan hon hawl i wneud hynny os yw’n cydymffurfio â’r amodau isod:

(a) nid ydych yn ceisio awgrymu ein bod yn cefnogi gwasanaethau neu gynnyrch unrhyw barti arall oni bai ein bod ni wedi cytuno hyn yn ysgrifenedig;

(b) nid ydych yn camddehongli eich perthynas â’r wefan hon; a

(c) nid yw’r wefan arall yn cynnwys unrhyw gynnwys ymosodol neu ddadleuol, nac ychwaith gynnwys sy’n torri rheolau hawliau eiddo deallusol neu hawliau eraill trydydd parti.

1.15) Os postiwch ddolen at y Wefan hon yn groes i gymal 1.14, byddwch yn ein digolledu am unrhyw golled neu niwed i’r wefan hon o ganlyniad i bostio dolen.

1.16) Nid ydym yn gyfrifol am gywirdeb gwybodaeth, ansawdd na diogelwch unrhyw wefan trydydd parti y mae dolen ati ar ein gwefan.

1.17) Mae ein polisi golygyddol ar gyfer dolenni at drydydd parti ar sail achos wrth achos. Os ydych o’r farn bod dolen at wefan sy’n amhriodol, anghywir, hen neu un a allai beri pryder i unrhyw ymwelydd, cysylltwch â ni. Nid yw cysylltu â ni ynghylch dolen at wefan yn golygu o’i hun y byddwn yn ei ddiddymu neu’n ei addasu.

NODAU MASNACH

1.18) Mae’r holl nodau masnach ar y wefan hon yn eiddo i’w perchnogion perthnasol ac yn cael eu defnyddio at ddibenion adnabod yn unig.

GWASANAETHAU TRYDYDD PARTI

1.19) Er mwyn cynnal ein gwefan, rydym yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti. Mae’r rhain yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, Hotels.com ar gyfer ein gwefan archebu gwesty wedi’i brandio: ‘Lle i Aros’, Google, ar gyfer gwasanaethau megis mapiau, dadansoddiadau gwefan a fideos, TripAdvisor a Twitter. Nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys sy’n cael ei storio a’i gyflwyno drwy’r gwasanaethau hyn. Yn achos Twitter a TripAdvisor, nid ydym yn gyfrifol am guradu cynnwys, adolygiadau na deunydd penodol. Os ydych yn poeni am unrhyw gynnwys ar wasanaeth trydydd parti, rhwydwaith cymdeithasol neu wefan sydd wedi’i gyflwyno neu ei ymgorffori ar ein gwefan, cysylltwch â ni am gyngor ar sut gallwch gysylltu â’r trydydd parti i ddiwygio neu i waredu’r cynnwys yn y ffynhonnell. Nid yw cynnig eich helpu drwy roi manylion cyswllt yn golygu ein bod yn gyfrifol nac yn atebol.

1.20) Nid ydym yn gyfrifol am argaeledd na sicrhau bod unrhyw wasanaethau trydydd parti yn gweithio. Cadwn yr hawl i ddisodli neu dynnu nôl gwasanaeth trydydd parti ar unrhyw adeg. Caiff gwasanaethau trydydd parti eu llywodraethu a’u rheoli gan eu polisïau preifatrwydd eu hunain, telerau defnydd a chanllawiau cymunedol.

1.21) Ar gyfer archebu ystafell mewn gwestai, mae ein partner archebu gwesty, Hotels.com, yn cynnig gwasanaeth wedi’i frandio ar ein gwefan. Rydym yn cynnig y gwasanaeth Hotels.com fel y mae ac mae’r holl drafodion, archebion, costau, cytundebau a chontractau, gan gynnwys termau canslo, yn gyfrifoldeb ar unrhyw delerau neu gytundebau yr ydych yn eu gwneud gyda Hotels.com wrth archebu. Ni allwn gynnig cymorth ar archebion a wneir ar Hotels.com. Rydym yn derbyn comisiwn ar gyfer pob archeb a wneir drwy’r gwasanaeth Hotels.com. Mae’r comisiwn hwn yn cyfrannu at gostau cynnal a chadw a rhedeg ein gwefannau.

1.22) Mae ein tudalennu’n defnyddio gwasanaeth cyfieithu peirianyddol, Google Translate. Nid yw Google Translate yn cael ei ddefnyddio’n awtomatig ar bob tudalen, ac mae’n rhaid i’r defnyddiwr neu’r ymwelydd bwyso botwm ‘Translate’ ar y dudalen. Weithiau bydd cyfieithiadau peiriant yn anghywir, yn ymosodol ar ddamwain neu’n amhriodol, yn cynnwys gwybodaeth anghywir neu gyd-destun neu ramadeg gwael, er nad yw’r iaith wreiddiol yn cynnwys yr un problemau. Nid ydym yn gyfrifol am gywirdeb, tôn, ansawdd na phriodoldeb cyfieithiadau peirianyddol drwy ddefnyddio’r gwasanaeth Google Translate, ac mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnwys a’i gynnig fel y mae.

YMWADIAD

1.23) Er ein bod yn cymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gyfredol ac yn gywir bob tro, nid ydym yn gwarantu bod yr holl ddeunydd yn gywir a/neu’n gyfredol.

1.24) Mae’r holl ddeunydd ar y wefan hon yn cael ei ddarparu heb unrhyw warant o unrhyw fath. Rydych yn defnyddio’r deunydd ar y wefan hon ar eich disgresiwn eich hun.

GWAHARDD ATEBOLRWYDD

1.25) Nid ydym yn atebol am unrhyw golled neu niwed yr ydych yn ei brofi o ganlyniad i ddefnyddio’r wefan hon.

1.26) Nid oes unrhyw beth yn y Telerau Defnydd hyn yn gwahardd neu’n cyfyngu ar atebolrwydd dros farwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod na chaniateir ei eithrio dan gyfraith y Deyrnas Unedig.

Y GYFRAITH AC AWDURDOD

Llywodraethir y telerau defnydd hyn gan gyfraith Lloegr. Bydd unrhyw ddadl a ddaw yn sgil y telerau defnydd hyn yn amodol ar awdurdod penodol Llysoedd Cymru a Lloegr.