Neidio i'r prif gynnwys

CAERDYDD YN YSTOD YR AIL RYFEL BYD

Heddiw rydym yn coffáu 75ain pen-blwydd Diwrnod VE, dydd Mawrth 8 Mai 1945, pan ildiodd yr Almaen Natsïaidd yn ddiamod i’r Cynghreiriaid. Ar ôl bron i 6 blynedd o ymladd a chollwyd miliynau o fywydau ar y ddwy ochr, roedd y rhyfel yn Ewrop ar ben o’r diwedd.

Mae Croeso Caerdydd wedi penderfynu edrych yn ôl ar rai straeon am sut brofiad oedd hi i’r ddinas a’i phobl yn ystod y rhyfel.

Roedd doll marwolaeth Prydain yn ystod y rhyfel yn gyfanswm o bron i hanner miliwn, gyda 384,000 o bersonél milwrol wedi’u lladd yn ymladd yn Ewrop a’r Môr Tawel, a 70,000 o anafusion ar y ffrynt cartref. Digwyddodd llawer o’r golled sifil hon oherwydd cyrchoedd bomio’r Blitz, wrth i’r Luftwaffe dargedu trefi a dinasoedd diwydiannol mawr Prydain gydag ymosodiadau awyrol dychrynllyd, gan ddod â’r rhyfel yn iawn i stepen drws pobl.

BLITZ CAERDYDD

Yma yn Croeso Caerdydd, pe na baem yn bellhau cymdeithasol, yna byddem yn brysur yn ceisio annog cymaint o bobl â phosibl i ymweld â’n dinas fendigedig. Heddiw mae Caerdydd yn brifddinas fywiog a llewyrchus gyda glannau hardd wedi’i adfywio, Bae Caerdydd. Yn ystod y rhyfel, fodd bynnag, Caerdydd o bosibl oedd y porthladd glo mwyaf yn y byd ac, o ganlyniad, denodd rai ymwelwyr o natur hollol ddigroeso.

Pan syrthiodd Ffrainc i’r Drydedd Reich ym 1940, rhoddodd meysydd awyr a ddaliwyd lwyfan i’r Luftwaffe gyrraedd ymhellach i Brydain nag yr oeddent wedi gallu o’r blaen. Ychydig wythnosau’n ddiweddarach, ar 3 Gorffennaf, cwympodd y bomiau cyntaf ar Gaerdydd. Ailadroddwyd y cyrchoedd ar sawl achlysur nes i’r ymosodiad olaf ddod ym mis Mawrth 1944. Er na chafodd Caerdydd eu targedu cyn waethed â rhai dinasoedd eraill, amcangyfrifir bod dros 2,000 o fomiau wedi’u gollwng i gyd a bod mwy na 350 o bobl wedi colli eu bywydau.

Daeth noson sengl waethaf Blitz Caerdydd yn ystod noson oer rewllyd 2 Ionawr 1941. Roedd hi’n noson glir ac roedd y ddinas, wedi’i goleuo gan leuad lawn (bomwyr ‘), yn darged perffaith. Fe wnaeth mwy na 100 o awyrennau fomio’r ddinas dros gyfnod o 10 awr.

Pan ddaeth yr ymosodiad drosodd o’r diwedd, roedd 165 o bobl wedi’u lladd gyda mwy na 400 wedi’u clwyfo’n ddifrifol a 350 o gartrefi wedi’u dinistrio. Dioddefodd Eglwys Gadeiriol Llandaf ddifrod helaeth i’w chorff a’i chapel gyda llawer o’r to yn cwympo i mewn; ni fyddai atgyweiriadau’n cael eu cwblhau tan bron i 20 mlynedd yn ddiweddarach.

POBYDD HOLLYMAN’S

Yr ardaloedd a gafodd eu taro waethaf yn ystod y cyrch ar 2 Ionawr oedd Treganna, Riverside a Grangetown, wrth i’r Luftwaffe dargedu iardiau rheilffordd Treganna. Canolbwyntiodd un stori anhygoel o drist o’r noson dyngedfennol honno ar fecws lleol Grangetown, Hollyman. Pan swniodd y seirenau cyrch awyr, byddai teulu Hollyman yn garedig iawn yn gwahodd trigolion lleol i gysgodi gyda nhw yn y seler fawr o dan siop eu pobydd.

Pan gyrhaeddodd y bachgen danfon 14 oed, John Williams, i weithio y bore canlynol daeth o hyd i adfail ysmygu. Roedd yr adeilad wedi dioddef ergyd uniongyrchol o fwynglawdd, gan adael pentwr 8 troedfedd o rwbel a lladd pob un o’r 32 o bobl a oedd y tu mewn.

CASTELL CAERDYDD

Yn ystod blynyddoedd y rhyfel, daeth waliau Castell Caerdydd i chwarae efallai eu rôl amddiffynnol olaf yn ei hanes hir. Pan oedd y seirenau yn arwydd o gyrch awyr oedd ar ddod, byddai llawer o ddinasyddion yn cysgodi yn eu llochesi cartref Anderson neu Morrison ond, ar gyfer y bobl hynny a oedd yn byw neu’n gweithio yng nghanol y ddinas, roedd angen datrysiad gwahanol.

Efallai nad yw llawer ohonoch yn ymwybodol bod twneli helaeth wedi’u hadeiladu o fewn waliau Rhufeinig y Castell wedi’u hailadeiladu. Cymerodd Ardalydd Bute gyfansoddiadol dyddiol a chael y twneli wedi’u creu fel y gallai barhau i fwynhau ei deithiau cerdded yn y sych, hyd yn oed pan oedd tywydd Cymru ar ei waethaf.

Ond, pan gwympodd y bomiau, gallai bron i 2,000 o drigolion Caerdydd gysgodi yn niogelwch cymharol y twneli hyn, o dan yr haenau o waith maen a glannau pridd mawr. Er mwyn darparu mynediad cyflym i’r llochesi, cafodd mynedfeydd arbennig eu bwrw i’r waliau ac adeiladu rampiau pren mawr ar y tu allan.

BALŴNS BARED

Er mwyn helpu i atal awyrennau Luftwaffe sy’n hedfan yn isel, hedfanwyd balŵn morglawdd o gorthwr Normanaidd y Castell, ynghyd â llawer o safleoedd eraill yn y ddinas. Cododd y balŵns hyn yn uchel uwchben y ddaear ond roeddent wedi’u hatodi gan geblau metel mawr, roedd peilotiaid y gelyn yn peryglu i’w hawyrennau ymgolli a’u difrodi pe byddent yn hedfan yn rhy agos.

Roedd aelodau o Llu Awyr Ategol y Merched (WAAF) yn staffio’r safleoedd balŵn hyn, a chwarterwyd criw’r Castell yn y stablau wedi’u trosi sydd bellach yn gartref i Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.

Mewn safle balŵn arall ar Colchester Avenue, lladdwyd 4 aelod o’r WAAF yn anffodus a chafodd sawl un arall eu hanafu’n wael pan gymerodd y tŷ yr oeddent yn aros ynddo ergyd uniongyrchol o fom. Er gwaethaf dioddef anafiadau erchyll ei hun, llwyddodd y Corporal â gofal i gropian chwarter milltir i godi’r larwm a chael help.

CAERDYDD HEDDIW

Efallai bod Caerdydd yn lle llawer mwy heddychlon nawr ond mae yna atgoffa o hyd o’r profiadau hynny yn ystod y rhyfel, os ydych chi’n gwybod ble i edrych.

Ar strydoedd teras Fictoraidd y ddinas heddiw, fe welwch gymysgedd chwilfrydig o adeiladau hen a newydd weithiau. Faint ohonom sy’n sylweddoli bod yr adeiladau newydd hyn yn aml yn nodi safleoedd tai sydd wedi’u difrodi neu eu dinistrio, a ddymchwelwyd ar ôl Blitz Caerdydd.

Ar bont reilffordd benodol yn Lansdowne Avenue mae sawl twll yn y gwaith haearn, yr honnir eu bod yn ganlyniad peilot Natsïaidd yn crwydro trên llonydd ar y rheilffordd. Gallwch weld y tyllau i chi’ch hun gan ddefnyddio Google Maps, yma. Ychydig a wyddai’r peilot mai trên bwledi wedi’i lwytho’n llawn oedd hwn ar ei ffordd i’r dociau; pe bai wedi llwyddo i’w daro yna fe allai’r ardal edrych yn wahanol iawn heddiw.

Y tu allan i Ysgol Fitzalan, ar ddiwedd Lawrenny Avenue, mae cylchdro bach gyda bolard concrit chwilfrydig yn y canol. Mae’r bolard mewn gwirionedd yn un o’r angorau a ddefnyddiwyd i glymu balŵn morglawdd yn ystod y rhyfel.

Oes gennych chi unrhyw straeon, neu hyd yn oed atgofion o Gaerdydd yn ystod y rhyfel? Os felly, yna byddem wrth ein bodd yn eu clywed. Cysylltwch â ni neu cysylltwch trwy’r cyfryngau cymdeithasol @croesocaerdydd

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.