Neidio i'r prif gynnwys

Mae Caerdydd yn ddinas o gerddorion, pobl greadigol, lleoliadau a charwyr cerddoriaeth.

Caerdydd yw’r ddinas gyntaf yn y DU i ymgorffori trefolaeth cerddoriaeth yn null datblygu dinas, o integreiddio seilwaith cerddoriaeth i’n cynlluniau adfywio dinasoedd, i hyrwyddo a chreu cyfleoedd cerddoriaeth ar gyfer lles cymdeithasol, i annog datblygu talent, perfformio, cynhyrchu a thwristiaeth cerddoriaeth.

Mae cerddoriaeth drefol yn harneisio’r gwerth y mae cerddoriaeth yn ei roi i ddinas a’i nod yw integreiddio cerddoriaeth ym mhob agwedd ar fywyd dinas. Mae cerddoriaeth yn rhan o’r hyn sy’n gwneud Caerdydd yn lle mor wych i fyw, gweithio ac ymweld ag ef ac rydym bob amser yn barod i groesawu ac ysbrydoli ymwelwyr a cherddorion o bob rhan o’r byd i brofi cerddoriaeth ac i berfformio yn ein dinas.

LLEOLIADAU CERDDORIAETH CAERDYDD

Canllaw Gigiau Minty i Gaerdydd

Edrychwch ar fap Canllaw Gigiau Minty o Gaerdydd i weld holl leoliadau a mannau cerddorol gorau'r ddinas. Cliciwch ar y botwm i lawrlwytho copi...

Cynhaliodd Caerdydd ddadansoddiad ecosystem cerddoriaeth cynhwysfawr yn 2018, i lywio ein strategaeth gerddoriaeth Caerdydd, gan weithio gydag arweinwyr byd-eang y mudiad dinas cerddoriaeth, Sound Diplomacy. Canlyniad y gwaith hwn oedd i Gaerdydd adeiladu ar yr hyn sydd mor arbennig i’r ddinas a gweithio tuag at y dyhead o ddod yn ‘Ddinas Gerddorol’ o fri rhyngwladol.

Mae Arweinydd Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas yn credu bod ‘Cerddoriaeth yn ddefnyddioldeb cenedlaethol i’r enaid sydd angen buddsoddiad’, sef yr union beth yr ydym yn ei wneud.

GIGIAU CHYNGERDDAU CAERDYDD

Mae gan Gaerdydd dreftadaeth gerddorol gyfoethog a hynod ddiddorol ac ar hyn o bryd mae’n mwynhau sîn gerddoriaeth ffyniannus, fywiog sy’n tyfu. Gallwch fwynhau genres amrywiol ledled y ddinas mewn lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad, neuaddau pryder, arena, conservatoires, gwyliau, ar y stryd a digwyddiadau.

Mae Caerdydd yn gartref i nifer drawiadol o gerddorion y pen, Neuadd Gyngerdd symffonig o safon fyd-eang, y mae ei hacwsteg yn cael ei dathlu ymhlith goreuon y byd ac ecosystem gerddoriaeth sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n barod i groesawu’r byd i fod yn rhan o’n taith gerddoriaeth.

BANDIAU I GADW GOLWG AMDANYNT

Mae ein lleoliadau annibynnol wedi helpu i roi sylw i nifer o fandiau ac artistiaid yng Nghaerdydd sydd wedi creu dilyniant cadarn - cymerwch funud i ddarllen am bump o enwau sy’n gwneud eu marc ar y sîn gerddoriaeth leol.

Gwrandewch ar ddetholiad o rai o'r artistiaid Cymreig gorau, gyda chaneuon yn Gymraeg a Saesneg.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.