Neidio i'r prif gynnwys

Mae Caerdydd yn ddinas o gerddorion, pobl greadigol, lleoliadau a charwyr cerddoriaeth.

Caerdydd yw’r ddinas gyntaf yn y DU i ymgorffori trefolaeth cerddoriaeth yn null datblygu dinas, o integreiddio seilwaith cerddoriaeth i’n cynlluniau adfywio dinasoedd, i hyrwyddo a chreu cyfleoedd cerddoriaeth ar gyfer lles cymdeithasol, i annog datblygu talent, perfformio, cynhyrchu a thwristiaeth cerddoriaeth.

Mae cerddoriaeth drefol yn harneisio’r gwerth y mae cerddoriaeth yn ei roi i ddinas a’i nod yw integreiddio cerddoriaeth ym mhob agwedd ar fywyd dinas. Mae cerddoriaeth yn rhan o’r hyn sy’n gwneud Caerdydd yn lle mor wych i fyw, gweithio ac ymweld ag ef ac rydym bob amser yn barod i groesawu ac ysbrydoli ymwelwyr a cherddorion o bob rhan o’r byd i brofi cerddoriaeth ac i berfformio yn ein dinas.

LLEOLIADAU CERDDORIAETH CAERDYDD

Canllaw Gigiau Minty i Gaerdydd

Edrychwch ar fap Canllaw Gigiau Minty o Gaerdydd i weld holl leoliadau a mannau cerddorol gorau'r ddinas. Cliciwch ar y botwm i lawrlwytho copi...

Cynhaliodd Caerdydd ddadansoddiad ecosystem cerddoriaeth cynhwysfawr yn 2018, i lywio ein strategaeth gerddoriaeth Caerdydd, gan weithio gydag arweinwyr byd-eang y mudiad dinas cerddoriaeth, Sound Diplomacy. Canlyniad y gwaith hwn oedd i Gaerdydd adeiladu ar yr hyn sydd mor arbennig i’r ddinas a gweithio tuag at y dyhead o ddod yn ‘Ddinas Gerddorol’ o fri rhyngwladol.

Mae Arweinydd Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas yn credu bod ‘Cerddoriaeth yn ddefnyddioldeb cenedlaethol i’r enaid sydd angen buddsoddiad’, sef yr union beth yr ydym yn ei wneud.

Mae gan Gaerdydd dreftadaeth gerddorol gyfoethog a hynod ddiddorol ac ar hyn o bryd mae’n mwynhau sîn gerddoriaeth ffyniannus, fywiog sy’n tyfu. Gallwch fwynhau genres amrywiol ledled y ddinas mewn lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad, neuaddau pryder, arena, conservatoires, gwyliau, ar y stryd a digwyddiadau.

Mae Caerdydd yn gartref i nifer drawiadol o gerddorion y pen, Neuadd Gyngerdd symffonig o safon fyd-eang, y mae ei hacwsteg yn cael ei dathlu ymhlith goreuon y byd ac ecosystem gerddoriaeth sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n barod i groesawu’r byd i fod yn rhan o’n taith gerddoriaeth.

BANDIAU I GADW GOLWG AMDANYNT

Mae ein lleoliadau annibynnol wedi helpu i roi sylw i nifer o fandiau ac artistiaid yng Nghaerdydd sydd wedi creu dilyniant cadarn - cymerwch funud i ddarllen am bump o enwau sy’n gwneud eu marc ar y sîn gerddoriaeth leol.

Gwrandewch ar ddetholiad o rai o'r artistiaid Cymreig gorau, gyda chaneuon yn Gymraeg a Saesneg.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.