Neidio i'r prif gynnwys

CYFATHREBU


RHYNGRWYD A WIFi

Gallwch gael wi-Fi am ddim mewn nifer o fannau poblogaidd yng nghanol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd, yn ogystal ag ar Fws Caerdydd. Mae Wi-Fi Am Ddim Caerdydd hefyd ar gael mewn nifer o adeiladau cyhoeddus ledled y ddinas. Chwiliwch am y rhwydwaith o’r enw CardiffFreeWifi!

ARGYFYNGAU

Mewn argyfwng ffoniwch 999 a gofynnwch am yr Heddlu, Tân neu Ambiwlans. Mae galwadau am ddim o unrhyw ffôn ond dim ond mewn argyfyngau go iawn y dylid eu gwneud.

GALWADAU FFÔN

Y cod deialu rhyngwladol ar gyfer Caerdydd yw 00 44 29. Gellir cysylltu ag ymholiadau cyfeiriadur ar 118 500.

SWYDDFA’R POST

Mae prif Swyddfa’r Post yng Nghaerdydd y tu mewn i siop WH Smith ar Heol y Frenhines. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 8.00-18.00 a dydd Sul 11.00-15.00. Nid oes unrhyw gasgliadau post na danfoniadau ar ddydd Sul.

ARIAN


ARIAN

Ynghyd â gweddill y DU, mae Caerdydd yn defnyddio punt sterling (£). Un bunt yw’r ecwitïau o 100 ceiniog. Mae nodiadau ar gael yn gyffredin mewn £5, £10 ac £20; Defnyddir £50 hefyd, fodd bynnag, ni fydd rhai manwerthwyr ar y stryd fawr yn eu derbyn.

BANCIAU

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yng nghanol dinas Caerdydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:30am-4:30pm, gyda llawer ar agor tan amser cinio ar ddydd Sadwrn.

CYFNEWID ARIAN

Gallwch newid arian cyfred yn Swyddfa’r Post y tu mewn i siop WH Smith ar Heol y Frenhines. Yn Swyddfa Bost Heol Eglwys Fair gallwch newid eich arian cartref yn bunt sterling ond yr unig arian tramor y gallant ei ddarparu yw Euros.

Mae gwasanaethau dad-newid y Swyddfa hefyd ar gael yn:

 • Marks & Spencer
 • Rhif 1 Cyfnewid Arian Cyfred
 • Eurochange

GWYLIAU CYHOEDDUS


GWYLIAU CYHOEDDUS Y DU

 • Dydd Nadolig – 25 Rhagfyr
 • Gŵyl San Steffan – 26 Rhagfyr
 • Dydd Calan – 1 Ionawr
 • Dydd Gwener y Groglith – yn amrywio, Mawrth-Ebrill
 • Dydd Llun y Pasg – yn amrywio, Mawrth-Ebrill
 • Gŵyl Banc Dechrau Mai – Dydd Llun cyntaf fel arfer ym mis Mai
 • Gŵyl Banc Diwedd Mai – Dydd Llun diwethaf fel arfer ym mis Mai
 • Gŵyl Banc Hwyr yr Haf – Dydd Llun diwethaf fel arfer ym mis Awst

SIOPA


ORIAU AGOR

Mae’r rhan fwyaf o’r siopau mwy yng nghanol dinas Caerdydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00-20.00, dydd Sadwrn 9.00-19.00 a dydd Sul 11.00-17.00. Bydd gan siopau llai a’r rhai y tu allan i’r ganolfan oriau agor byrrach. Mae llawer o siopau bwyd cyfleus ar agor 7.00-23.00 bob dydd.

ARDOLL BAGIAU SIOPA

Rhaid i holl fanwerthwyr Caerdydd godi o leiaf 5c am fagiau siopa newydd yn ôl y gyfraith. Nod hyn yw arbed adnoddau naturiol a lleihau gwastraff, diogelu’r amgylchedd yn y broses.

GYRRU


Caiff cerbydau eu gyrru ar ochr chwith y ffordd yng Nghaerdydd ac mae’n ofynnol i bawb mewn cerbyd wisgo gwregys diogelwch bob amser. Mae gwaharddiad llym ar ddefnyddio ffonau symudol wrth yrru ar bob adeg.

Mae enwau ffyrdd yng Nghaerdydd yn dechrau gydag M i ddynodi’r draffordd, A i ddynodi ffyrdd brifwythiennol neu B ar gyfer ffyrdd casglu.

Mae’r holl arwyddion a dangosyddion cyflymder yn nodi milltiroedd a milltiroedd yr awr (mya), ynghyd â gweddill y DU. Y cyflymdra uchaf a ganiateir yn y DU yw 70 mya (112 km/h).

TYWYDD


Mae’r tywydd yng Nghaerdydd, a’r DU yn gyffredinol, yn newidadwy iawn a gall fod yn anrhagweladwy. Anaml y byddwn yn profi eithafion mewn tymheredd gyda gaeafau ysgafn a hafau oer yn normal.

Gwnewch yn siŵr bod gennych ddillad sy’n addas ar gyfer tywydd sych a gwlyb, dewch â’ch eli haul ac ymbarél. Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd gan y gall pethau amrywio’n fawr o un diwrnod i’r llall.

STORIO BAGIAU A LOCERI


 

Mae Amgueddfa Caerdydd, yn ei lleoliad canolog, yn cynnig storfa bagiau bob dydd o 10am tan 3:30pm, sy’n ddelfrydol cyn mynd i neu adael eich gwesty. Cost loceri bach yw £5, cost loceri maint canolig yw £8 a chost loceri mawr yw £10.

Bydd y rhan fwyaf o westai yn gadael i chi adael eich bagiau am y diwrnod ar ôl i chi edrych allan, fel y gallwch wneud y gorau o’ch diwrnod olaf yng Nghaerdydd.

Mae Siop a Loceri Gollwng ar gael yng nghanolfan siopa Dewi Sant, ger y Ddesg Wybodaeth ar y Lefel Uwch. Mae’n £1 y locer ac mae angen i chi gasglu eich eitemau 20.00 wrth iddynt gael eu gwagio’n ddyddiol ar hyn o bryd.

IECHYD


ADRAN ACHOSION BRYS

Mae’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf, sy’n darparu gofal brys, wedi’i lleoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 4XW.

FFERYLLFEYDD

Mae’r fferyllfa fwyaf yng nghanol dinas Caerdydd ym mhrif siop Boots, y gellir mynd iddi o Heol y Frenhines a hefyd o’r tu mewn i ganolfan siopa Dewi Sant. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am-8pm, dydd Sadwrn 8am-7pm a dydd Sul 11am-5pm.

Mae fferyllfa sydd ar agor yn hwyrach ar gael yn Boots ym Mharc Manwerthu Bae Caerdydd. Mae hon ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan 10pm a dydd Sul tan 9pm.

YSMYGU

Mae ysmygu mewn mannau cyhoeddus wedi’i wahardd yng Nghymru ers mis Ebrill 2007, ac mae hyn yn cynnwys bariau, bwytai, caffis, gwestai a thrafnidiaeth gyhoeddus. Bydd gan rai bariau a bwytai, ond nid pob un, fannau awyr agored pwrpasol lle caniateir i chi ysmygu.

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL ARALL


AMSER

Yn ystod y gaeaf, mae Caerdydd yn dilyn Amser Cymedrig Greenwich (GMT). O ddiwedd mis Mawrth tan ddiwedd Hydref, mae clociau’n mynd ymlaen un awr i Amser Haf Prydain (BST).

Fel arfer, rydym yn defnyddio’r cloc 12 awr, gan ddefnyddio AM (ante meridiem) i gyfeirio at amser cyn canol dydd (12.00) a PM (post meridiem) i gyfeirio at amser ar ôl canol dydd – ond gallwch ddisgwyl gweld y cloc 24 awr yn cael ei ddefnyddio yn lle hynny hefyd.

DYDDIAD

Rydym yn ysgrifennu’r dyddiad gan ddefnyddio’r fformat DD-MM-BBBB, gan ddechrau gyda’r diwrnod, ac yna’r mis, yna’r flwyddyn.