Neidio i'r prif gynnwys

GWYBODAETH YMARFEROL A HELPUS I DWRISTIAID

CYFATHREBU


RHYNGRWYD A WIFi

Gallwch gael wi-Fi am ddim mewn nifer o fannau poblogaidd yng nghanol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd, yn ogystal ag ar Fws Caerdydd. Mae Wi-Fi Am Ddim Caerdydd hefyd ar gael mewn nifer o adeiladau cyhoeddus ledled y ddinas. Chwiliwch am y rhwydwaith o’r enw CardiffFreeWifi!

ARGYFYNGAU

Mewn argyfwng ffoniwch 999 a gofynnwch am yr Heddlu, Tân neu Ambiwlans. Mae galwadau am ddim o unrhyw ffôn ond dim ond mewn argyfyngau go iawn y dylid eu gwneud.

GALWADAU FFÔN

Y cod deialu rhyngwladol ar gyfer Caerdydd yw 00 44 29. Gellir cysylltu ag ymholiadau cyfeiriadur ar 118 500.

SWYDDFA’R POST

Mae prif Swyddfa’r Post yng Nghaerdydd y tu mewn i siop WH Smith ar Heol y Frenhines. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 8.00-18.00 a dydd Sul 11.00-15.00. Nid oes unrhyw gasgliadau post na danfoniadau ar ddydd Sul.

ARIAN


ARIAN

Ynghyd â gweddill y DU, mae Caerdydd yn defnyddio punt sterling (£). Un bunt yw’r ecwitïau o 100 ceiniog. Mae nodiadau ar gael yn gyffredin mewn £5, £10 ac £20; Defnyddir £50 hefyd, fodd bynnag, ni fydd rhai manwerthwyr ar y stryd fawr yn eu derbyn.

Banciau

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yng nghanol dinas Caerdydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00-17.00 gyda llawer yn cau’n gynharach ar ddydd Sadwrn.

CYFNEWID ARIAN

Gallwch newid arian cyfred yn Swyddfa’r Post y tu mewn i siop WH Smith ar Heol y Frenhines. Yn Swyddfa Bost Heol Eglwys Fair gallwch newid eich arian cartref yn bunt sterling ond yr unig arian tramor y gallant ei ddarparu yw Euros.

Mae gwasanaethau dad-newid y Swyddfa hefyd ar gael yn:

 • Marks & Spencer
 • Rhif 1 Cyfnewid Arian Cyfred
 • Eurochange

GWYLIAU CYHOEDDUS


GWYLIAU CYHOEDDUS Y DU

 • Dydd Nadolig – 25 Rhagfyr
 • Gŵyl San Steffan – 26 Rhagfyr
 • Dydd Calan – 1 Ionawr
 • Dydd Gwener y Groglith – yn amrywio, Mawrth-Ebrill
 • Dydd Llun y Pasg – yn amrywio, Mawrth-Ebrill
 • Gŵyl Banc Dechrau Mai – Dydd Llun cyntaf fel arfer ym mis Mai
 • Gŵyl Banc Diwedd Mai – Dydd Llun diwethaf fel arfer ym mis Mai
 • Gŵyl Banc Hwyr yr Haf – Dydd Llun diwethaf fel arfer ym mis Awst

SIOPA


ORIAU AGOR

Mae’r rhan fwyaf o’r siopau mwy yng nghanol dinas Caerdydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00-20.00, dydd Sadwrn 9.00-19.00 a dydd Sul 11.00-17.00. Bydd gan siopau llai a’r rhai y tu allan i’r ganolfan oriau agor byrrach. Mae llawer o siopau bwyd cyfleus ar agor 7.00-23.00 bob dydd.

ARDOLL BAGIAU SIOPA

Rhaid i holl fanwerthwyr Caerdydd godi o leiaf 5c am fagiau siopa newydd yn ôl y gyfraith. Nod hyn yw arbed adnoddau naturiol a lleihau gwastraff, diogelu’r amgylchedd yn y broses.

GYRRU


Mae gyrru yng Nghaerdydd ar ochr chwith y ffordd ac mae’n ofynnol i bawb mewn cerbyd wisgo gwregys diogelwch bob amser. Gwaherddir defnyddio ffonau symudol wrth yrru bob amser.

Mae ffyrdd yng Nghaerdydd yn rhagddodiad gyda M i ddynodi traffyrdd, neu A a B ar gyfer ffyrdd llai.

Mae’r holl arwyddbyst a dangosyddion cyflymder mewn milltir a milltiroedd yr awr, ynghyd â gweddill y DU.

TYWYDD


Mae’r tywydd yng Nghaerdydd, a’r DU yn gyffredinol, yn newidadwy iawn a gall fod yn anrhagweladwy. Anaml y byddwn yn profi eithafion mewn tymheredd gyda gaeafau ysgafn a hafau oer yn normal.

Gwnewch yn siŵr bod gennych ddillad sy’n addas ar gyfer tywydd sych a gwlyb, dewch â’ch eli haul ac ymbarél. Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd gan y gall pethau amrywio’n fawr o un diwrnod i’r llall.

STORIO BAGIAU A LOCERI


 

Bydd y rhan fwyaf o westai yn gadael i chi adael eich bagiau am y diwrnod ar ôl i chi edrych allan, fel y gallwch wneud y gorau o’ch diwrnod olaf yng Nghaerdydd.

Mae Siop a Loceri Gollwng ar gael yng nghanolfan siopa Dewi Sant, ger y Ddesg Wybodaeth ar y Lefel Uwch. Mae’n £1 y locer ac mae angen i chi gasglu eich eitemau 20.00 wrth iddynt gael eu gwagio’n ddyddiol ar hyn o bryd.

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL ARALL


Amser

Yn y Gaeaf mae Caerdydd ar Amser Cymedrig Greenwich (GMT). O ddiwedd mis Mawrth tan ddiwedd mis Hydref, mae clociau’n mynd ymlaen un awr i Amser Haf Prydain (BST).

Fferyllfeydd

Mae’r fferyllfa fwyaf yng nghanol dinas Caerdydd ym mhrif siop Boots, sy’n hygyrch o Heol y Frenhines a hefyd o’r tu mewn i ganolfan siopa Dewi Sant. Mae ar agor 8.00-20.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.00-19.00 dydd Sadwrn, ac 11.00-17.00 dydd Sul.

Mae fferyllfa agoriadol ddiweddarach ar gael yn Boots ym Mharc Manwerthu Bae Caerdydd. Mae hwn ar agor tan 22.30 bob dydd.

Ysmygu

Mae ysmygu mewn mannau cyhoeddus wedi’i wahardd yng Nghymru ers mis Ebrill 2007, ac mae hyn yn cynnwys bariau, bwytai, caffis, gwestai a thrafnidiaeth gyhoeddus. Bydd gan rai bariau a bwytai, ond nid pob un, fannau awyr agored pwrpasol lle caniateir i chi ysmygu.