Neidio i'r prif gynnwys

NID YW’N CAEL EI ALW’N AWYR AGORED GWYCH AM DDIM!

Rhesymau pam y dylech chi fynd allan o amgylch Caerdydd…

Mae’n ffaith sydd wedi’i hen sefydlu bod bod y tu allan yn fuddiol i’n hiechyd meddwl a chorfforol. Ar ôl bywyd wrth gloi, mae llawer ohonom efallai wedi dod i werthfawrogi hyn ychydig yn fwy nag y gwnaethom o’r blaen. Er y gall Caerdydd fod yn ddinas, mae yna ddigon o ffyrdd gwych o hyd i fynd allan a mwynhau’ch hun yn yr awyr agored. P’un a yw’n well gennych weithgareddau anturus ac egnïol, neu ddiwrnod allan mwy tawel ac ymlaciol, bydd rhywbeth addas gerllaw.

1. GWEITHGAREDDAU AC ATYNIADAU GWYCH YN YR AWYR AGORED

Mae’r Bae yn ardal anhygoel ar lan y dŵr ac mae gennym ni ddwy afon sylweddol hefyd, felly mae digon o gyfle i fod yn egnïol ar y dŵr yn ogystal ag ar dir. Oeddech chi’n gwybod bod gan Gaerdydd ei ynys ei hun hyd yn oed? Mae Ynys Flatholm yn warchodfa natur alltraeth gyda rhywfaint o hanes anhygoel hefyd. Rydym yn ffodus iawn i gael ein hamgylchynu gan gefn gwlad Cymru ac felly hefyd rai o’n hatyniadau gorau i dwristiaid. Hyd yn oed os ydych chi ar ymweliad hedfan â chanol y ddinas, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymweld â’n Wal Anifeiliaid enwog.

2. TRAILIAU CERDDED A BEICIO GWYCH

Os ydych chi am fynd o gwmpas wrth weld rhywfaint mwy o’r ddinas, y ffyrdd gorau yw cerdded neu drwy hopian ar feic. Yma yng Nghaerdydd rydym yn ffodus iawn i gael digonedd o fannau gwyrdd i’w harchwilio (mwy ar y rhai isod) ac ardal arfordirol wych o amgylch y Bae. Rydym yn argymell yn fawr y daith gylchol o Fae Caerdydd, ar draws y Morglawdd i Farina Penarth ac yn ôl o gwmpas, dim byd gwell ar ddiwrnod heulog. Os yw beicio yn fwy o beth i chi, mae Llwybr Taff yn hanfodol, mae’r llwybr hyfryd hwn yn dilyn afon Taff o’r Bae trwy ganol y ddinas a thu hwnt, yr holl ffordd i Aberhonddu os ydych chi’n teimlo’n wirioneddol egnïol!

I’ch helpu ar eich ffordd, dyma rai mapiau gyda llwybrau defnyddiol wedi’u gosod ar gyfer cerddwyr a beicwyr, maent yn gorchuddio canol y ddinas a Bae Caerdydd, yn ogystal â’r ardaloedd hyfryd o amgylch Pontcanna a Pharc y Rhath.

3. PARCIAU A GERDDI GWYCH

Efallai bod Caerdydd yn ddinas fach (gymharol) ond, o ran lleoedd gwyrdd, rydyn ni’n barod i fynd yn fawr. Mae yna ddetholiad syfrdanol o barciau cyhoeddus, caeau chwarae a gwarchodfeydd natur i ddewis ohonynt, felly does dim esgus mewn gwirionedd i beidio â mynd allan pan fydd y tywydd yn caniatáu.

AWYR AGORED CAERDYDD

Os hoffech gael mwy o wybodaeth ar sut i fwynhau Caerdydd wrth gael dos hyfryd o awyr iach, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar Awyr Agored Caerdydd ...

PADLFYRDDIO

Yn weithgaredd cynyddol boblogaidd sydd wedi bod yn swyno’r DU gyfan, mae Caerdydd wedi creu enw da fel cartref i'r gamp ddŵr hon, sy'n gyfuniad o syrffio a chanŵio neu gaiacio.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.