Neidio i'r prif gynnwys

Ffurflen Gais Bygi Symudedd

Mae’r gwasanaeth bygi symudedd yn helpu pobl i deithio o amgylch canol dinas Caerdydd rhwng dau leoliad a drefnwyd ymlaen.

Oriau Gweithredu:

Llun – Iau: 08:00 tan 16:00
Gwe: 08:00 tan 15:30
Sad – Sul: Ddim ar waith

Cost: AM DDIM

Eisiau gwybod mwy? Mae’r Cwestiynau Cyffredin isod yn cynnwys y cyfan sydd angen ei wybod o ran defnyddio’r gwasanaeth, neu allwch alw 029 2087 3888.

Cwestiynnau Cyffredin

Beth yw'r gwasanaeth bygi symudedd a phwy all ei ddefnyddio?

Gall rhai ymwelwyr ei chael hi’n anodd mynd o gwmpas a mwynhau’r profiad siopa a lletygarwch llawn. Felly, mae’r gwasanaeth bygi symudedd rhad ac am ddim hwn ar gael i helpu pobl i deithio o amgylch canol y ddinas rhwng dau leoliad – a gan fod modd i hyd at dri theithiwr ddefnyddio’r cerbyd gall ffrindiau/perthnasau ymuno.

Ble gallwch chi deithio?

Mae’r bygi symudedd yn teithio o amgylch canol y ddinas, gan gynnwys Stryd y Castell, y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Heol-y-Frenhines, Yr Aes a’r Orsaf Ganolog. Gall ymwelwyr archebu’r gwasanaeth i deithio rhwng dau leoliad. Er enghraifft, o’r Orsaf Ganolog i Ganolfan Siopa Dewi Sant, neu o siop ar Heol-y-Frenhines i fwyty ar Lôn y Felin.

Sut mae archebu?

Gellir archebu’r bygi symudedd ymlaen llaw drwy lenwi’r ffurflen gais isod ac yna bydd aelod o staff yn e-bostio yn ôl i gadarnhau argaeledd ar gyfer y diwrnod rydych wedi ei ddewis.  Fel arall, gan eu bod yn gweithredu o Gastell Caerdydd, gallwch ffonio’r tîm bygi ar phone number i archebu. Er mwyn sicrhau argaeledd, mae’n well archebu o leiaf 1 diwrnod gwaith ymlaen llaw.

A yw'r bygi yn addas ar gyfer defnyddwyr Cadair Olwyn?

Yn anffodus nid yw’r gwasanaeth yn hygyrch i gadeiriau olwyn.

Sut mae'n gweithio ar ddiwrnod yr archeb?

Pan fydd yr archeb yn cael ei chadarnhau, anfonir e-bost cadarnhau yn nodi manylion yr amser a ddewiswyd, y man codi a gollwng. Pan fyddwch yn cyrraedd, bydd y gyrrwr yn aros amdanoch – felly dangoswch eich e-bost cadarnhau a mwynhewch y daith drwy ganol y ddinas.

Beth os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost? Dim problem! Gallwch dderbyn neges destun gyda’r wybodaeth – rhowch y rhif ffôn symudol gorau pan fyddwch yn archebu.

Beth sy'n digwydd os bydd angen i mi ganslo neu newid yr archeb ar y diwrnod?

Pan fyddwch yn derbyn cadarnhad o’ch archeb, bydd yn nodi rhif ffôn symudol eich gyrrwr dynodedig. Felly, os bydd eich cynlluniau’n newid ar y funud olaf a bod angen i chi ganslo, neu os ydych ychydig yn hwyr, rhowch alwad i’r gyrrwr i newid yr archeb.

Beth sy'n digwydd os na allaf weld y gyrrwr yn fy man codi?

Efallai y bydd adegau pan fydd y gyrrwr ychydig ar ei hôl hi, neu efallai y bydd y bygi wedi’i barcio mewn lleoliad ychydig yn wahanol i’r man codi y cytunwyd arno. Yn yr achosion hynny, mae’n bosibl y bydd y gyrrwr yn rhoi galwad i chi ar y rhif ffôn symudol a nodoch wrth archebu – neu gallwch ffonio’r gyrrwr gan ddefnyddio’r rhif ar yr e-bost cadarnhau.

Dydw i ddim wedi archebu ymlaen llaw, felly fydd modd i fi ddefnyddio'r bygi?

Er mwyn sicrhau y gall y cynllun wasanaethu cynifer o bobl â phosibl, fe’ch cynghorir i archebu ymlaen llaw. Fodd bynnag, yn ystod cyfnodau tawelach bydd y bygi wedi’i barcio yng Nghastell Caerdydd, felly os ydych yn agos at yr ardal honno ac yn gweld y gyrrwr gallwch ofyn a oes unrhyw argaeledd.

Pwy sy'n rheoli'r cynllun?

Cyngor Caerdydd sy’n rheoli’r gwasanaeth bygi symudedd ac mae’n gweithredu o Gastell Caerdydd.

I holi am ddefnyddio Bygi Symudedd Caerdydd, llenwch y ffurflen isod a bydd un o’n staff mewn cysylltiad i gadarnhau argaeledd a chwblhau eich archeb.

Darllenwch cyn cyflwyno'ch cais:

Telerau ac Amodau
  • Mae Cymorth Symudedd Canol y Ddinas yn gynllun cerbydau trydan i’r rhai sydd angen help i gael mynediad i ganol y ddinas.
  • Gall y cerbydau gario hyd at dri pherson neu ddau berson gyda chi tywys.
  • Dim ond ar gyfer y rhai y mae angen cymorth symudedd arnynt y dylid defnyddio’r gwasanaeth symudedd.
  • Mae gan yrrwr y bygi symudedd yr hawl i wrthod taith oherwydd ymddygiad annerbyniol neu os credir nad oes angen cymorth symudedd ar y teithiwr.
  • Ni chaniateir yfed na bwyta pan fydd teithiwr yn defnyddio’r gwasanaeth symudedd.
  • Mae’r gwasanaeth hwn am ddim ac felly nid oes angen talu.
  • Mae’r gwasanaethau cymorth symudedd yn gweithredu yng nghanol y ddinas gan deithio rhwng dau bwynt gollwng yn unig ac nid yw’n gweithredu y tu allan i ardaloedd siopa canol y ddinas.
  • Mae’r cerbyd cymorth symudedd yn gweithredu rhwng 09:00 a 17:00 ar ddiwrnodau’r wythnos yn unig.
  • Gofynnir i deithwyr fod yn barchus i’r gweithredwr bygi symudedd bob amser.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.