Neidio i'r prif gynnwys

MAE GAN GAERDYDD GYSYLLTIADAU TRAFNIDIAETH CRYF, FELLY NI ALLAI FOD YN HAWS TEITHIO YMA.

Mae Caerdydd yn ddinas hawdd ei chyrraedd. Gyda chymaint o ffyrdd o deithio yma, does dim esgus i beidio ag ymweld â ni. Mae gan Gaerdydd ei maes awyr ei hun; cysylltiadau rheilffordd cyflym o Lundain; mae traffordd yr M4 yn mynd heibio gogledd y ddinas; a gallwch hyd yn oed ei chyrraedd ar long! Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu, felly pam oedi?

Os oes angen cyngor arnoch ar deithio o gwmpas Caerdydd, parcio eich car, neu unrhyw beth arall ewch i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr .

BLE MAE CAERDYDD?

Caerdydd yw prifddinas Cymru ac mae wedi’i lleoli ar arfordir deheuol Cymru. Mae Cymru yn un o bedair gwlad o fewn Teyrnas Unedig Prydain Fawr, ynghyd â’r Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Yn fwy penodol, lleolir Caerdydd o fewn sir hanesyddol Morgannwg ar Fôr Hafren, wrth aber Afon Taf, tua 150 milltir (240 km) i’r gorllewin o Lundain.

By Air

MEWN AWYREN

Mae Maes Awyr Caerdydd yn cynnig hediadau uniongyrchol trwy gydol y flwyddyn o brifddinasoedd fel Caeredin, Belfast, Dulyn, Paris, Amsterdam, a nifer o gyrchfannau eraill yn Ewrop, ynghyd â llwybrau cysylltu â channoedd o gyrchfannau ledled y byd.

Mae’r Maes Awyr ym Mro Morgannwg, 13 milltir i’r gorllewin o Gaerdydd. Gall cwsmeriaid deithio i’r maes awyr ac oddi yno’n rhwydd drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n rhedeg yn rheolaidd ac yn aml.

By Rail

AR DRÊN

Mae Caerdydd yn llai na dwy awr o Lundain ar y trên, gyda gwasanaethau bob 30 munud.  Mae Gorsaf Caerdydd Canolog wedi’i lleoli’n gyfleus yng nghanol y ddinas, yn agos at lawer o westai ac atyniadau ardderchog fel Stadiwm Principality a Chastell Caerdydd.

Mae Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yn cynnal gwasanaethau o fewn Cymru a gwasanaeth bob awr o Fanceinion. Mae Great Western Railway yn cysylltu Caerdydd yn uniongyrchol â Llundain, Bryste, Caerfaddon, Southampton, Portsmouth, Reading a Chaerwysg. Mae CrossCountry yn rhedeg gwasanaeth bob awr o Birmingham a Nottingham.

AR FWS

Ffordd hawdd a fforddiadwy o deithio i Gaerdydd. Mae National Express yn cynnig gwasanaethau rheolaidd o Lundain ac ar hyd coridor yr M4, yn ogystal ag i Birmingham, ac o feysydd awyr Heathrow, Gatwick a Bryste.

Mae Megabus yn cynnig gwasanaethau dyddiol amrywiol sy’n cysylltu Caerdydd â dros ddwsin o ddinasoedd a meysydd awyr yn y DU. Mae Flixbus yn cynnig gwasanaeth ddwywaith y dydd o Lundain, mae TrawsCymru yn rhedeg gwasanaeth dyddiol o’r canolbarth ac mae Big Green Coach yn rhedeg coetsis i gyngherddau mawr Caerdydd.

By Road

MEWN CAR

Mae’n hawdd cyrraedd Caerdydd ar hyd traffordd yr M4, sy’n rhedeg drwy ogledd y ddinas gyda chanol Llundain ond 3 awr i ffwrdd.   O Ganolbarth Lloegr, Gogledd Lloegr a’r Alban mae’n daith syml ar hyd yr M6, yr M5 a’r M50/M4. O Dde a De-orllewin Lloegr mae’r daith ar hyd yr M5 a’r M4. Mae mynediad o Orllewin Cymru ar hyd yr M4.

Gallwch hefyd ddod o hyd i lawer o feysydd parcio cyfleus yng nghanol y ddinas, y Bae Caerdydd ac ardaloedd cyfagos.

By Bike

AR FEIC

Ar gyfer ffordd fwy llesol o lawer o gyrraedd Caerdydd, beth am fynd ar eich beic? Os ydych chi’n dod o dde Lloegr, defnyddiwch bont feicio yr M48 a dilynwch yr A48 i ganol y ddinas.

Mae Taith Taf (Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 8) yn ffordd wych o gyrraedd Caerdydd o gymoedd y Rhondda. Gallwch hefyd ddefnyddio’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, y rhwydwaith ffyrdd A (oni nodir hynny), neu gyfuniad o’r ddau, i deithio i’n prifddinas.

MEWN LLONG

Oeddech chi’n gwybod y gallwch hwylio i Gaerdydd? Awdurdod Harbwr Caerdydd sy’n gyfrifol am weithredu Morglawdd Bae Caerdydd. I gael yr holl wybodaeth am fynediad a mordwyo ewch i wefan Awdurdod Harbwr Caerdydd. Mae angorfeydd tymor byr ym Mae Caerdydd ac angorfeydd ar gael ym Mhenarth sydd gerllaw.

Os ydych yn cyrraedd y DU ar fferi yn Portsmouth neu Southampton, mae cysylltiadau trên uniongyrchol o’r dinasoedd porthladd hyn i Gaerdydd. Mae porthladdoedd y fferi hefyd yn cysylltu â’r system draffyrdd genedlaethol i ddarparu mynediad cyflym i Gaerdydd. Gallwch hefyd deithio ar fferi o Rosslare yn Iwerddon i abergwaun neu Benfro yng Ngorllewin Cymru. Yna mae’r porthladdoedd hyn yn cysylltu â Chaerdydd ar drên a ffordd.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com