Neidio i'r prif gynnwys

BETH SYDD YMLAEN YNG NGHAERDYDD DROS WYLIAU'R HAF?

Mae Gwyliau’r Haf wedi cyrraedd ac yma yn Croeso Caerdydd rydyn ni’n meddwl bod yr oedolion a’r rhai bach fel ei gilydd yn haeddu llwyth o ddiwrnodau hwyliog o ansawdd gyda’i gilydd!

Rydym wedi llunio’r canllaw hwn sy’n cynnwys 16 o weithgareddau cyffrous i chi eu mwynhau fel teulu. Sgroliwch i weld yr atyniadau a digwyddiadau â thocynnau y mae’n rhaid i chi eu harchebu ymlaen llaw, gweithgareddau hwyliog am ddim y gallwch fod yn fwy digymell â nhw, rhestr o westyau sy’n ystyriol o deuluoedd rhag ofn y byddwch am ymestyn eich arhosiad ychydig yn hirach a rhywfaint o gyngor ymarferol y gallai fod ei angen arnoch.

HEFYD – Y CYFLE I ENNILL GWYLIAU YM MAE CAERDYDD I 4 O BOBL! Siawns nad yw hynny ynddo’i hun yn reswm o ddarllen y blog? Mwy o wybodaeth ar waelod y dudalen!

1. HANESION Y TŴR DU

Darganfyddwch Hanesion y Tŵr Du yng Nghastell Caerdydd, profiad newydd cyffrous sy’n ail-adrodd hanes Llywelyn Bren, arwr o hanes Cymru yn yr Oesoedd Canol sydd wedi ei anghofio.

Dewch i gwrdd â’r ysbrydion o gyfnodau a fu wrth i’r atyniad trochi hwn ddod â hanes yn fyw mewn modd na fyddwch yn ei anghofio’n fuan. Archebwch yn swyddfa Castell Caerdydd.

2. CANOLFAN Y DDRAIG GOCH

Nid yw aros gartref dros haf erioed wedi edrych mor dda yng Nghanolfan y Ddraig Goch ym Mae Caerdydd. O swpera hwyliog a ffilmiau sgrin fawr i’r bowlio bendigedig a difyrrwch gwych, maen nhw yn disgwyl amdanoch yr haf hwn gydag adloniant a chiniawa gwych i gyd o dan yr un to. Gall cwsmeriaid hefyd fwynhau parcio di-drafferth ac aros am hyd at 6 awr AM DDIM gyda dilysiad ANPR.

Beth bynnag fo’r tywydd, mae atgofion bob amser yn cael eu gwarantu yn y ganolfan hwyliog hon! Swnio’n dda? Edrychwch ar y diweddaraf, gan gynnwys y  Canllawiau i Ymwelwyr a mesurau diogelwch Covid-19 diweddaraf yma.

3. PARC HWYL I DEULUOEDD BAE CAERDYDD

Mae Parc Hwyl y Teulu ym Mae Caerdydd bellach ar agor!  Bydd atyniadau ffair yn cynnwys Dodgems, Twister, y Trên Gwyllt, Trampolîns Bwnji, Cychod Dŵr a llawer mwy.

Mae yna hefyd fwyd ffair i gadw lefelau egni ar i fyny gyda’r Gril a danteithion melys gan gynnwys toesenni, crempogau, hufen iâ a mwy. Gweld y digwyddiad yma.

4. AMGUEDDFA CYMRU – POBL SY’N CYSGU O GARTREF

Barod i danio? Mae Amgueddfa Cymru – Amgueddfa Dros Nos yn mynd i’r Gofod! Ymunwch â’r amgueddfa i fynd lle nad oes neb wedi mynd o’r blaen a dysgu popeth am y bydysawd mewn noson yn yr Amgueddfa o’ch cartref!

Adeiladu den Gorsaf Ofod, gwneud ‘rocky-roads’ lleuad a thanwydd roced i’ch cadw i fynd a setlwch i lawr am ffilm cyn mynd am y gwely. Gall y teulu cyfan ymuno yn y penwythnos am bris un tocyn sef £5 (ynghyd â ffi archebu Eventbrite). Dysgwch fwy ac archebwch docynnau yma.

5. RAFFTIO I’R TEULU YNG NGHANOLFAN DŴR GWYN RHYNGWLADOL CAERDYDD

Rhowch gynnig ar rafftio dŵr gwyn.  Yn fwy hamddenol na’r cwrs traddodiadol, mae sesiynau teuluol rafftio dŵr gwyn yn llawer o hwyl i’r teulu cyfan, gan roi cyfle i bawb brofi diwrnod antur teuluol bythgofiadwy ar y dŵr.

Reidio’r dŵr garw gyda’ch gilydd ac archebu eich sesiwn yma.

6. TECHNIQUEST

Profwch ddiwrnod allan fel dim arall yr haf hwn, yng nghanol Bae Caerdydd!  Erbyn hyn mae gan Techniquest dros 50 o arddangosiadau newydd sbon sy’n aros i gael eu darganfod a byddant ar agor bob dydd drwy gydol gwyliau’r haf er mwyn i chi ddod i’w harchwilio.

Beth bynnag yw eich oedran, mae digon i bawb allu ymgolli ynddo – gan gynnwys bwrdd llawdriniaeth rhithwir, wal corwynt a hyd yn oed efelychydd daeargryn. Ac os nad yw hynny’n ddigon, mae sioe theatr wyddoniaeth Dinosor newydd sbon ar gael i’w gweld hefyd. Archebwch eich tocynnau nawr! 

7. PARC DŴR

Llithro, sleidio, sblasio a rhannu eiliadau o chwerthin mawr yn ystod y gwyliau haf hwn ym mharc dŵr mwyaf Cymru! Mwynhewch dymor llawn o wefr ac o wlychu gyda’r tocyn tymor newydd sbon!

Mae yma waliau dringo, trampolinau, barrau cydbwyso, llithrennau, sachau ffrwydro a barrau mwnci, sy’n golygu mai hwn yw’r diwrnod mas gorau sydd ar gael i grwpiau, teuluoedd, plant 8+ oed a phawb sy’n gaeth i adrenalin! Archebwch eich sesiwn ymlaen llaw yma.

8.TEACH REX YN Y DEPOT

Ymunwch â Teach Rex yn y DEPOT ar gyfer sioe deuluol addysgol, ddinosoraidd. Wedi’i gyflwyno gan ddau athro ysgol gynradd, bydd y tîm yn ymchwilio i geg un o’r dinosoriaid mwyaf gwych i grwydro’r ddaear…. y T-REX!

Bydd plant yn cael eu cyfarch gan ddinosoriaid bach ac yn cael ‘Llyfryn Dino’, sy’n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau addysgol a gynlluniwyd gan athrawon. Byddwch hefyd yn cael creonau lliw.  Mae hyn i gyd wedi’i gynnwys ym mhris tocyn ar gyfer y profiad addysgol hwn a ddarperir gan athrawon.  Archebwch ar-lein yma.

9. TEITHIAU CWCH CAERDYDD

Yr haf hwn mae Teithiau Cychod Caerdydd yn cynnig ein gwasanaeth tacsi dŵr poblogaidd ar fwrdd y Dywysoges Katharine – sy’n ddelfrydol ar gyfer teithio i Fae Caerdydd neu Barc Bute neu daith hamddenol awr o hyd o’r naill fan neu’r llall. Rydym hefyd yn gyffrous fod ein cwch agored vintage 7 sedd Singfly ar gael – perffaith i deulu.

Mae’r Dywysoges Katharine yn gadael Bae Caerdydd ar yr awr bob dydd rhwng 10am a 4pm a gellir archebu Singfly dros y ffôn ar 07445440874 neu e-bostiwch cardiff.boat.tours@gmail.com. Mae ein bwth ar y llwybr cychod isaf yn cael ei reoli’n ddyddiol rhwng 9.30am a 4pm lle cewch wybodaeth am y ddau gwch.

10. FIESTA PÊL-DROED

Mae’r Football Fiesta ar agor ac yn edrych ymlaen at groesawu pob oed a gallu i’n Parc Ffans Pêl-droed dan do. Does dim ots beth yw lefel eich sgiliau mae rhywbeth at ddant pawb ac rydym ar agor bob dydd o’r gwyliau ar gyfer hwyl i’r teulu, heriau tîm a mwy.

Rydym hefyd yn cynnal ein sesiynau Bambino ar gyfer oedran cyn-ysgol ar Foreau Iau; Sesiynau benywaidd yn unig “Dyma’r Merched” ar Brynhawn Iau a Sesiynau Tawel ar Nosweithiau Iau.  Mae croeso i bawb ddod draw, cael gwared â rhywfaint o stêm a chael llawer o hwyl! Archebwch yma nawr neu ffoniwch 0330 055 3263.

11. GWÊN O HAF

Mae’n amser rhoi gwên nôl ar wynebau plant, pobl ifanc a theuluoedd Caerdydd! Mae tîm Caerdydd sy’n Dda i Blant Cyngor Caerdydd yn trefnu haf llawn gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar y teulu ac sy’n ystyriol o blant er mwyn rhoi rhywbeth iddynt wenu yn ei gylch wrth i ni ddathlu eu gwydnwch a’u cyflawniadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ogystal â chanolbwyntio ar eu llesiant.

Mae gweithgareddau dros ystod o themâu gan gynnwys gwyddoniaeth a thechnoleg, y celfyddydau creadigol, chwaraeon ac antur, chwarae a hwyl i’r teulu yn golygu bod rhywbeth ar gyfer pob oedran a gallu. Dysgwch fwy yma.

12. BUTE PARK

Parc Bute yw calon werdd y ddinas. Darganfyddwch nodweddion chwarae a llwybrau byd natur, canolfan ymwelwyr, tri chaffi yn ogystal â chyfoeth o elfennau garddwriaethol a bywyd gwyllt.

Crwydrwch drwy gasgliad gwych o goed mewn ardal eang o barcdir aeddfed. Mae Parc Bute yn safle Baner Werdd a pharc a gardd hanesyddol rhestredig CADW Gradd 1. Dysgwch fwy yma.

13. MORGLAWDD BAE CAERDYDD

Yn berffaith ar gyfer taith gerdded hamddenol neu daith ar gefn beic, mae’r Morglawdd mewn safle arforol trawiadol ac yn cynnig golygfeydd bendigedig o Fae Caerdydd ac Aber Afon Hafren.

Gan ei fod yn wastad, mae’n hygyrch i bob ymwelydd. Cadwch olwg am y Croc yn y Doc!  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

14. SGWÂR CYHOEDDUS CASTELL CAERDYDD

Os ydych chi’n cynllunio taith i Gaerdydd ac eisiau man hyfryd i ymlacio ar ôl bod i’r siopau, neu os ydych chi eisiau dal i fyny gyda ffrindiau mewn lleoliad sydd yn parchu pellter cymdeithasol, yna dewch i ddefnyddio’r sgwâr cyhoeddus yn lleoliad hardd lawnt allanol y Castell.

Mae mynediad am ddim yn cynnwys y Sgwâr Cyhoeddus, Teras y Gorthwr, Siop Anrhegion, Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr a thoiledau cyhoeddus. Bydd detholiad o brydau bwyd, byrbrydau ysgafn a diodydd poeth ac oer ar gael yng nghegin a bar Teras y Gorthwr. Mwy o wybodaeth yma.

15. AMGUEDDFA WERIN CYMRU SAIN FFAGAN

Un o amgueddfeydd awyr agored gorau’r byd, gallwch weld dros hanner cant o adeiladau gwreiddiol a ail-godwyd o wahanol leoliadau yng Nghymru ac o gyfnodau hanesyddol gwahanol yn y parc 100 erw hwn. Mae pob adeilad wedi ei ddal mewn amser ac yn agor drws ar hanes Cymru gan gynnig cipolwg i ni ar y gorffennol.

Mae gan yr amgueddfa hon le arbennig yng nghalonnau pobl Cymru gan mai amgueddfa i bobl ydyw, lle gallwch archwilio hanes gyda’ch gilydd drwy fywydau bob dydd pobl.  Dysgwch fwy yma.

16. TEITHIAU STADIWM PRINCIPALITY

Dewch i weld y stadiwm fwyaf yn y byd a theimlo sut beth yw bod yn bencampwr gyda thaith unigryw ar hyd ymyl y cae i brofi Cylchdro’r Enillydd.  A hynny dan arweiniad un o’r tywyswyr gwybodus a fydd yn esbonio popeth y mae angen i chi wybod, o  arwyneb y cae lled-artiffisial, i sut mae’r stadiwm yn cael ei thrawsnewid i gynnal rhai o’r digwyddiadau mwyaf yn y byd!

O 28 Gorffennaf i 5 Medi bydd Tlws Chwe Gwlad Guinness a’r Goron Driphlyg yn cael eu harddangos er mwyn i chi allu tynnu’r hunlun gorau y gall cefnogwr ei gael!

Mae pris tocynnau’n dechrau ar £6.95. Archebwch eich tocyn yma.


Peidiwch ag anghofio, dim ond blas bach o bopeth sydd ar gael yng Nghaerdydd yr haf yma yw hwn, edrychwch ar ein  tudalennau Gweld a Gwneud a Digwyddiadau am fwy!


 

LlETY I DEULUOEDD

HOLIDAY INN EXPRESS BAE CAERDYDD

Mae gwesty’r Holiday Inn Express, Bae Caerdydd, wedi leoli ar lannau’r afon ger hen Ddoc y Dwyrain ym Mae Caerdydd. Bymtheg munud ar droed o’r gwesty mae canol y ddinas, gyda chanolfan siopa gyfoes ragorol Dewi Sant, arcedau hudolus, Marchnad Fictoraidd Dan Do ymhlith llawer o fanwerthwyr poblogaidd eraill.

Y tro nesaf i chi chwilio am lety ym Mae Caerdydd, beth am edrych i weld a oes ystafelloedd ar gael yn Holiday Inn Express, Bae Caerdydd? Mae gan y gwesty bopeth sydd ei angen arnoch i allu fwynhau gwyliau hyfryd a chyffyrddus, mae wedi’i leoli yn y lleoliad perffaith ac mae ganddo rhai o’r prisiau mwyaf fforddiadwy yn y ddinas.

VOCO ST DAVID’S, CAERDYDD

Yr Admiral yn voco® St Davids Caerdydd yw ein bwyty a’n bar eclectig. Mae’r blasau trawiadol yn dwyn ysbrydoliaeth o ddiwylliannau bwyd y byd ac yn cymysgu’n berffaith â’r cynnyrch tymhorol gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

Maent hefyd yn ystyriol o deuluoedd ac yn cynnig ystafelloedd rhyng-gysylltiedig neu ystafell deuluol, sy’n cynnwys dau wely dwbl.  Darganfyddwch fwy ac archebwch eich arhosiad yma.


Oeddech chi’n gwybod bod y rhan fwyaf o westyau Caerdydd yn cynnig ystafelloedd teuluol pwrpasol ar draws y Ddinas? Ewch i’n tudalen Aros am fwy o ddewisiadau.


 

GWYBODAETH YMARFEROL

BYSIAU

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg gwasanaethau haf arbennig fel y gallwch fwynhau eich arhosiad gan gynnwys gostyngiadau ar  docynnau teuluol yn ystod gwyliau’r ysgol. Dysgwch fwy yma.

TRENAU

Cofiwch wirio Gwiriwr Capasiti’r trên ar wefan Trafnidiaeth Cymru cyn i chi brynu eich tocynnau, mae hyn yn helpu i nodi’r trenau sy’n aml yn llawn a’r rhai sydd â digon o seddi ar gael.

 

I gael rhagor o wybodaeth ar deithio o gwmpas, parcio, bygis symudedd a mapiau, edrychwch ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.