Mae Parc a Gardd Goed Bute yn ardal helaeth o barcdir aeddfed hawdd cyrraedd ato o ganol y ddinas. Gydag Afon Taf, Gerddi Sophia, Caeau Pontcanna a Chastell Caerdydd ar ei hyd.

Dilynwch:

 

Mae Parc a Gardd Goed Bute yn ardal helaeth o barcdir aeddfed hawdd cyrraedd ato o ganol y ddinas. Gydag Afon Taf, Gerddi Sophia, Caeau Pontcanna a Chastell Caerdydd ar ei hyd.

Parc Bute yw “calon werdd” Caerdydd, yn llawn diddordeb hanesyddol a bywyd gwyllt. Gan ymestyn ar draws 56 hectar (sy’n cyfateb i 75 o gaeau pêl-droed), dyma un o’r parciau trefol mwyaf yng Nghymru ac mae’n cynnwys cymysgedd eang o dirwedd hanesyddol, coetir trefol, caeau chwaraeon, gardd goed, nodweddion garddwriaethol a choridor afon. Ychydig iawn o ddinasoedd sydd ag ardal wedd helaeth yn eu canol.

 

Hanes Parc Bute

Mae Parc Bute wedi’i nodi ar Gofrestr Tirweddau Cadw fel tirwedd hanesyddol rhestredig gradd 1.

Gosodwyd rhannau o’r hyn sydd bellach yn Barc Bute i fod yn ardd bleser breifat i’r teulu Bute gan Andrew Pettigrew rhwng 1873 a 1903. Dyma’r unig enghraifft y gwyddys amdani o gynllun a ddyluniwyd gan y garddwr a’r garddwriaethwr nodedig hwn o’r 19eg ganrif.

Ym 1947, cyflwynwyd y parc gan bumed Ardalydd Bute i bobl Caerdydd, ac mae bellach yn cael ei reoli ar ran y bobl gan y Cyngor.

Mae’r parc yn cynnwys cyfoeth o nodweddion hanesyddol sy’n dyddio’n ôl i oes y Rhufeiniaid a’r Canol Oesoedd.  Mae’r parc ei hun yn cynnwys dros 2000 o goed, gan gynnwys esiamplau o goed mwyaf o’u math yn y DU.

Yn ogystal â choed, mae’r parc yn gartref i ddigonedd o fywyd gwyllt a gall ymwelwyr weld y tair rhywogaeth cnocell y coed, sgrech y coed, y dringwr bach, y dyfrgi, yr eog neidiol, yr aderyn hirgoes, y crëyr glas, y fursen a llu o wahanol ffyngau wrth ymlwybro trwy’r parc.

Canolfan Addysg Parc Bute

Mewn safle diymhongar y tu ôl i wal ardd a wnaed â brics wedi’u hadfer, adeiladwyd y Ganolfan Addysg i fod yn gynaliadwy ac mae’n cynnwys to gwellt, paneli solar ac wyneb cladin pren.

Mae Canolfan Addysg Parc Bute ar agor i’r cyhoedd bob dydd (o ganol dydd tan 3pm) ac mae’n lleoliad lle gall teuluoedd ddysgu am dreftadaeth a bywyd gwyllt cyfoethog y parc. Mae Llwybr Archwilio Coetir a map o Barc Bute hefyd ar gael yma i’ch helpu i archwilio nodweddion gorau’r parc.

Mae Canolfan Addysg Parc Bute hefyd ar gael i’w llogi gan gwmnïau a grwpiau preifat. Mae’r Cyngor hefyd yn ei defnyddio fel canolfan hyfforddiant ar gyfer rhaglen brentisiaid y parc ac fel lleoliad i raglen wirfoddolwyr y parc.

Mae ein Swyddog Addysg yn cynnig ymweliadau addysgol â’r parc i ysgolion a grwpiau ieuenctid a chymunedol.

Mae WiFi am ddim a thoiledau (gan gynnwys rhai i’r anabl a chyfleusterau newid cewynnau) hefyd ar gael ar y safle.

Digwyddiadau yn y Parc

Many large cultural events are organised in the park throughout the year taking advantage of the park’s excellent setting and accessibility. Events vary from small gatherings of community groups, fun runs and charity walks, to major events like the RHS Show.
There are a number of distinct event spaces for hire, each suited to different types and size of events. Please visit the Bute Park website for event booking information.

AR Y FFORDD

Mynedfeydd o ganol y ddinas, dros bontydd troed yng Ngerddi Sophia a Phontcanna/Blackweir ynghyd â Thaith Taf sy’n ymestyn i’r gogledd. Mae gwasanaeth bws dŵr yn cysylltu Parc Bute â Bae Caerdydd. Mae’r safle ger Pont Treganna ym mhen deheuol y parc.

Gwefan

http://bute-park.com

Ffôn

+44 (0) 29 2087 2730

E-bost

butepark@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

City Centre
Caerdydd
CF10 3RB