Neidio i'r prif gynnwys

DEWI SANT: HANES BYR

Dewi Sant oedd y ffigwr mwyaf yn Oes y Seintiau yng Nghymru’r 6ed ganrif, sylfaenydd llu o gymunedau crefyddol, a’r unig nawddsant o wledydd Prydain ac Iwerddon a aned yn y wlad mae’n nawddsant iddi.

Ysgrifennwyd y rhan fwyaf o’r hyn a wyddom am Dewi Sant gan ysgolhaig o’r 11eg ganrif o’r enw Rhygyfarch. Mae’n dweud wrthym bod Dewi Sant wedi’i eni yn Sir Benfro tua’r flwyddyn 500, yn ŵyr i Ceredig ap Cunedda, brenin Ceredigion. Daeth yn bregethwr enwog, gan sefydlu aneddiadau mynachaidd ac eglwysi yng Nghymru, Llydaw a Lloegr – gan gynnwys, o bosibl, yr abaty yn Glastonbury.

Dywedir ei fod wedi gwneud pererindod i Jerwsalem lle daeth yn archesgob, a sefydlodd gymuned grefyddol lem yn yr hyn sydd bellach yn Dyddewi yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru. Roedd yn enwog am ei lymder duwiol – roedd yn byw ar gennin a dŵr, mae’n debyg – a’i allu i gyflawni gwyrthiau. Unwaith, wrth bregethu yn Llanddewi Brefi, achosodd i’r ddaear godi o dan ei draed fel y gallai pawb glywed ei bregeth.

Bu farw Dewi Sant ar 1 Mawrth – Dydd Gŵyl Dewi – yn y flwyddyn 589. Cafodd ei ganoneiddio gan y Pab Callixtus yn y 12fed ganrif, ac rydym wedi dathlu Dydd Gŵyl Dewi byth ers hynny.
(croesocymru.com)

BLAS AR GYMRU


DATHLU CYMRU AR Y SGRÎN

Mae Croeso Cymru wedi llunio rhestr o'r 12 sioe deledu a ffilm orau y mae’n werth eu gwylio sydd wedi defnyddio Caerdydd, prifddinas Cymru, fel lleoliad ffilmio. Eisteddwch yn ôl, ymlacio, a dathlu Dydd Gŵyl Dewi o gysur eich cartref trwy ddathlu Cymru ar y sgrîn.

'Dathlu Pobl Greadigol y Brifddinas' – Arddangosfa Gelf Ar-lein Dydd Gŵyl Dewi

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, bydd Caerdydd AM BYTH, Ardal Gwella Busnes Caerdydd, yn arddangos talentau creadigol Caerdydd mewn arddangosfa gelf rithwir fawr ar ei sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Y diwydiant creadigol oedd un o’r sectorau a gafodd ei daro waethaf yn ystod y pandemig ac mae’n un sy’n dibynnu ar gael lleoliadau ar agor a chynulleidfaoedd i oroesi. O ran pobl ifanc greadigol 18-25 oed, bu hyd yn oed yn anoddach. Mae mynd i’r diwydiant am y tro cyntaf, a chael pobl i wybod amdanyn nhw, yn gam hanfodol yn eu gyrfa, ond i lawer, mae hyn wedi’i ohirio.

Mae Caerdydd AM BYTH o’r farn mai diwylliant yw’r hyn sy’n gwneud Caerdydd yn unigryw ac felly mae’n bwysig cefnogi’r gymuned greadigol ifanc a’i thalent i sicrhau y gall y ddinas barhau i fod yn fan poblogaidd yn ddiwylliannol am flynyddoedd eto.

Gan weithio’n agos gyda Chaerdydd Creadigol, comisiynodd Caerdydd AM BYTH 10 artist ifanc i adrodd eu stori am Gaerdydd drwy ddawns gyfoes, cân, darlunio, tecstilau a mwy.

Nod yr arddangosfa gelf ar-lein yw dathlu amrywiaeth Cymru a thynnu sylw at bobl greadigol ifanc anhygoel Caerdydd ar ‘Ddiwrnod Mwyaf Cymraeg’ Cymru.

Drwy gydol mis Chwefror, bydd Caerdydd AM BYTH yn postio’r newyddion diweddaraf am yr artistiaid, cyn datgelu’r darnau terfynol ar 1 Mawrth.

Ymunwch â Caerdydd AM BYTH i ‘Ddathlu Pobl Greadigol y Brifddinas’ ar Ddydd Gŵyl Dewi drwy eu dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol ac ymweld â’u tudalen digwyddiadau.

DATHLU CERDDORIAETH GYMRAEG

Allwch chi ddim dathlu Dydd Gŵyl Dewi heb ddawnsio i rai anthemau Cymreig! Mae Cymru'n adnabyddus ledled y byd fel Gwlad y Gân, ond a wyddech chi fod Caerdydd wedi cael ei datgan yn ddinas gerddorol gyntaf y DU yn ddiweddar?

‘DYMA GYMRU’ – GŴYL DDIGIDOL DYDD GŴYL DEWI


 

Dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi, bydd Croeso Cymru yn cynnal eu digwyddiad digidol mwyaf erioed ar draws eu sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan dynnu sylw’r byd at Gymru.

Bydd y digwyddiad 72 awr wedi’i guradu yn gymysgedd eclectig o gynnwys, storïau a pherfformiadau byw, gyda’r cyfan yn dangos y pethau da rydym yn eu gwneud fel cenedl – ar gyfer ein gilydd, ein cymunedau, ein gwlad a’n byd. Bydd yn dwyn ynghyd y digwyddiadau niferus sydd wedi’u cynllunio o dan un faner. Bydd rhywbeth i ysbrydoli pawb!

DIGWYDDIAD RHITHWIR ‘CERDDORIAETH, CERDDI A CHWRW’


 

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch noson ysgafn ac unigryw o adloniant Cymreig byw.

Bydd caneuon Cymreig adnabyddus fel Men of Harlech yn dod â gwên i’ch wyneb, fel y bydd cerddi Max Boyce a Harri Webb a digon o ddireidi Cymreig! Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth limrigau i gael cyfle i ennill gwobr wych. Does dim angen poeni am ymbellhau cymdeithasol, mae’r adloniant i gyd yn digwydd yng nghysur a diogelwch eich cartref eich hun.

GWEITHGAREDDAU AR-LEIN DYDD GŴYL DEWI SY’N YSTYRIOL O DEULUOEDD


Dros gyfnod o dri diwrnod (27 Chwefror – 1 Mawrth) mae gan Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru benwythnos tapio toeau, canu anthemau, gwneud crefftau, a phenwythnos chwythu’r meddwl o weithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer yr holl deulu i’ch helpu i ddathlu dydd Gŵyl Dewi o gartref – ble bynnag yn y byd a allai fod.

Gadewch i Tudur Philips o S4C arwain eich camau mewn gweithdy clog tapio toeau, dysgu ein Anthem Genedlaethol gyda chymorth Delyth Jenkins, mwynhau perfformiad cerddoriaeth fyw gan ganeuon Cymraeg, Bronwen Lewis, a chymaint mwy!