Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIADAU COVID-19: Effaith ar digwyddiadau, trafnidiaeth, lleoliadau a busnesau Caerdydd

CYFRES PIANO RHYNGWLADOL STEINWAY: PAVEL KOLESNIKOV

14 Mawrth, 11am.

Schumann Kinderszenen, Op.15 (1838) / Beethoven Piano Sonata Rhif 30 yn E/ fwyaf, Op.109

Bach Amrywiadau Goldberg, BWV.988

Maen nhw’n dweud bod Bach wedi ysgrifennu  Amrywiadau Goldberg i gysuro bonheddwr oedd yn cael trafferth yn cysgu. Mae alaw fytholwyrdd yn datgloi cadwyn o bosau cerddorol; hardd, cymhleth a hynod ddiddorol y mae pianyddion wedi cael eu denu ganddynt ers canrifoedd. Mae Pavel Kolesnikov, pianydd penigamp o Rwsia, wedi paru’r amrywiadau gyda champweithiau bytholwyrdd eraill gan Schumann a Beethoven – “Mae’n anghyffredin cael eich llesmeirio gymaint” meddai un beirniad.

Tocynnau: https://www.rwcmd.ac.uk/events/2021-03/steinway-international-piano-series-pavel-kolesnikov

Mae’r digwyddiad hwn ar-lein yn unig.

Cyrri Pwmpen Chwaer Dew y Coconut Tree

Saig fegan sy’n cynhesu ac yn berffaith ar gyfer nosweithiau oer ym mis Ionawr; pwmpen wedi’i choginio mewn hufen cnau coco, gyda dail cyrri a hadau mwstard. Yn wych wedi’i weini gyda reis neu fara gwastad.

Mae’n gwneud 6 Dogn

 • 2 lwy fwrdd o olew cnau coco
 • 2 winwnsyn coch maint canolig, wedi’u sleisio’n fân
 • 2 sbrigyn o ddail cyrri
 • 4 clof o arlleg, wedi’u sleisio’n fân
 • 3 tsili gwyrdd hir, wedi’u sleisio
 • Hanner llwy de o hadau mwstard, wedi’u malu
 • Hanner llwy de o hadau ffenigrig
 • 1 cilogram pwmpen, wedi’i dorri’n giwbiau gyda’r croen ymlaen o hyd
 • 1 llwy de o dyrmerig wedi’i falu
 • 500ml llaeth cnau coco
 • 2 lwy fwrdd o reis grawn byr
 • 100 g cnau coco ffres

Cynheswch yr olew mewn sosban fawr dros wres canolig ac ychwanegwch y winwns, y dail cyrri, y garlleg a’r tsili gwyrdd. Ffriwch am 5 munud, nes bod y winwns yn frown euraid, ac yna ychwanegwch yr hadau mwstard a ffenigrig a pharhau i ffrio am 5 munud arall.

Troellwch y bwmpen mewn powlen gyda’r mwstard â hadau a’r sbeisys wedi’u malu a’i sesno â halen. Ychwanegwch at y badell ynghyd â’r llaeth cnau coco a’i gynhesu hyd nes ei fod yn berwi. Trowch i lawr i fudferwi a’i orchuddio

Yn y cyfamser, cynheswch badell ffrio fach dros wres canolig a ffrio’r reis a’r cnau coco yn sych nes eu bod yn frown ac yn beraroglus (tua 10 munud). Malwch yn bowdwr mewn breuan neu beiriant blendio.

Ychwanegwch y powdwr reis a chnau coco wedi’i falu i’r cyrri.

Dylid sesno’r cyrri gyda’r halen a pharhau i fudferwi gan ei droi’n achlysurol, nes bod y bwmpen wedi’i choginio – yn feddal ond yn dal ei siâp o hyd. Gweinwch gyda reis neu fara gwastad.

Nos Wener, 22 Ionawr 2021 18.00 – Parti Santes Dwynwen (trwy gyfrwng y Gymraeg)

Ymunwch â ni i baratoi pryd o fwyd hyfryd ar benwythnos Santes Dwynwen gyda’r cogydd Nerys Howell a Sian Roberts o Loving Welsh Food. Mwynhewch y ryseitiau Cymraeg syml a blasus o gysur a diogelwch eich cegin neu soffa. Gofynnwch gymaint o gwestiynnau ag y mynnwch a bydd Sian a Nerys yn rhannu straeon am eu profiadau o hybu bwyd a diod dros y byd i gyd.

Bysiau Caerdydd

PECYN GWEITHGAREDDAU BWS CAERDYDD

Mae Bws Caerdydd wedi llunio pecyn gweithgareddau i’ch cadw chi a’ch rhai bach yn brysur.

Lawrlwythwch daflenni lliwio, gweithgareddau o dot i ddot a nodi’r gwahaniaeth ar y thema bysus, a’u rhannu gyda Bws Caerdydd ar y cyfryngau cymdeithasol.

BLASU GWIN GYDA LOVING WELSH FOOD

Blasu Gwin a Phice ar y Maen – profiad Cymreig gwych!

Dydd Gwener 12 Chwefror 2021 19:00 (GMT)

Mae teithio’n anodd ar hyn o bryd, ond gallwch ddal i fwynhau blas gwych ar Gymru o ddiogelwch eich soffa!

Mwynhewch ychydig o win Cymreig braf wrth gwrdd â Robb Merchant, perchennog gwinllan Whitecastle.  Bydd Robb yn dweud popeth rydych chi am ei wybod am win Cymru ac yn rhoi awgrymiadau da ar gyfer paru gwinoedd â’ch prydau bwyd.

Pwy sydd ddim yn caru pice ar y maen cynnes? Cadwch gwmni i westeiwr Loving Welsh Food, Sian, wrth iddi ddangos sut i wneud y pice ar y maen gorau a sgwrsio am fwyd a diod o Gymru.

I gael rhagor o wybodaeth – cysylltwch â info@lovingwelshfood.uk

COGINIO AR Y CYD CYMREIG GYDA LOVING WELSH FOOD

Coginio ar y Cyd Cymreig – blas arbennig ar Gymru o ddiogelwch eich soffa!

Dydd Gwener 22 Ionawr 2021 18.00 – Thema Santes Dwynwen

Dydd Gwener 19 Chwefror 2021 18.00 – Thema Dydd Gŵyl Dewi

Coginiwch ynghyd â’r cogydd teledu Nerys Howell a’r Gwesteiwr Loving Welsh Food Sian Roberts wrth fwynhau coctel Cymreig, neu ymlaciwch a mwynhewch y coginio, yr awgrymiadau a’r straeon gorau. Mae pob rysáit yn hawdd ei dilyn a gallwch ofyn cymaint o gwestiynau ag yr hoffech. Mae Sian a Nerys hefyd yn rhannu eu profiadau am hyrwyddo bwyd a diod o Gymru ledled y byd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â info@lovingwelshfood.uk

CERDDORIAETH, CERDDI A PHEINTIAU GYDA LOVING WELSH FOOD

Cerddoriaeth, Cerddi a Pheintiau – “Cynhyrchiad da a graenus ac yn llawer o hwyl”

Dydd Sadwrn 30 Ionawr 2021 7:00 pm (GMT) Cost £20.00 (fesul sgrin)

Dydd Sadwrn 27 Chwefror 2021 7:00 pm (GMT) Cost £20.00 (fesul sgrin)

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch noson ysgafn ac unigryw o adloniant Cymreig byw.

Bydd caneuon Cymreig adnabyddus fel Men of Harlech yn dod â gwên i’ch wyneb, fel y bydd cerddi Max Boyce, Harri Webb a digon o ddireidi Cymreig!  Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth Limrig ac enillwch wobr wych.

Does dim angen poeni am ymbellhau cymdeithasol, mae’r adloniant i gyd yn digwydd yng nghysur a diogelwch eich cartref eich hun.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â info@lovingwelshfood.uk

TALEBAU RHODD GWESTY FUTURE INN

Fyddwn i gyd yn awyddus i weld y tu hwnt i bedair wal y tŷ ar ôl i’r cyfnod cloi ddod i ben. Wrth i fywyd ddychwelyd i’r arfer, gallwch drin eich anwyliaid a chynllunio’r arhosiad sydd mawr ei angen. Mae aros dros nos yn dechrau o £89 i 2 berson, gyda’r opsiwn i ychwanegu brecwast a swper.

Rhowch ddiolch i deulu a ffrindiau gyda phrofiadau bwyta; te prynhawn Blas ar Gymru o £14 y pen, cinio dydd Sul 3 chwrs am £15.95 neu brofiad bwyta ynghyd â choctels sy’n cynnwys 3 choctel a 3 chwrs am £82 i ddau berson.

Mae’r holl brofiadau rhodd yn cael eu e-bostio’n uniongyrchol atoch chi, neu’r person rydych chi’n ei brynu ar ei gyfer. I roi llawer o hyblygrwydd i chi, maen nhw’n ddilys am 12 mis.

Park Plaza Cardiff

TOCYNNAU RHODD AR GYFER Y PARK PLAZA

P’un a yw’n achlysur arbennig neu’n syrpreis hyfryd, mae tocynnau rhodd gwesty’r Park Plaza yn rhodd berffaith i’r person arbennig yn eich bywyd. Dewiswch o blith un o’n profiadau te prynhawn, bwyd, aros dros nos neu sba fel yr anrheg foethus ddelfrydol.

Os nad ydych chi’n siŵr, mae hefyd yn cynnig talebau ariannol sy’n ddilys yng Ngwesty’r Park Plaza, Cegin a Bar Laguna, a Sba Laguna.

Mae pob taleb bellach yn ddilys am 15 mis i roi’r sicrwydd ychwanegol i chi ac mae pob un yn cael ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch er mwyn gwneud siopa’n haws.

MAE AMGUEDDFA CAERDYDD

Mae Amgueddfa Caerdydd, yr amgueddfa hanes lleol sydd wedi’i lleoli yn adeilad yr Hen lyfrgell, wedi creu adnodd dysgu ar-lein ‘Fy Amgueddfa i’ i gymorth dysgu gartref. Mae’r gweithgarerddau ar gael i lawrlwytho am ddim trwy wefan yr amgueddfa.

Mae ein hadnoddau ‘Fy Amgueddfa i’ wedi’u creu ar gyfer ystod o grwpiau oedran o’r blynyddoedd cynnar hyd at oedolion sy’n ddysgwyr. Dyluniwyd gweithgareddau i annog dysgu, cyfranogi a hwyl!

Datblygwyd gweithgareddau ar y cyd ag athrawon ysgolion lleol a phartneriaid dysgu cymunedol, a ddyluniwyd i gefnogi sgiliau allweddol ac ysbrydoli dysgwyr i archwilio a chasglu eu treftadaeth leol.

Y SENEDD

Mae adeilad y Senedd ar gau ar hyn o bryd, ond rydym wedi creu’r gweithgareddau ar-lein hyn i chi gael gwybod mwy am y Senedd a sut mae’n eich cynrychioli.

Mae gennym daith rithwir newydd, orielau ar-lein a chyflwyniadau ar-lein, ac mae Senedd TV gennym o hyd, sy’n eich galluogi i wylio digwyddiadau yn fyw.

Dilynwch y linc i ddysgu am y Senedd a chael rhagor o wybodaeth https://senedd.cymru/ymweld

Dewch â Blizzard adref

Mae Blizzard, preswylydd estynedig Canolfan y Ddraig Goch, realiti estynedig Snow Dragon wedi penderfynu ei bod yn bryd iddo weld mwy o Gymru felly, mae ar grwydr.

Diolch i dechnoleg AR anhygoel, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dilyn y ddolen hon https://bit.ly/3ndpj18 a byddwch chi’n gallu cael eich Blizzard eich hun gartref.

ARDDANGOSFA AR-LEIN – ORIEL MARTIN TINNEY

Beth am ymlacio ac edmygu gwaith gwych Richard Barrett gartref? Ganed Barrett yng Nghaerdydd ym 1963. Er ei fod bellach wedi’i leoli yn Swydd Efrog, daw llawer o’r ysbrydoliaeth am ei waith o dreulio amser yn crwydro arfordir a mynyddoedd Cymru ac mae wedi sefydlu grŵp mawr o ddilynwyr ffyddlon am ei waith yng Nghymru.

Bydd yr arddangosfa ar-lein yn cael ei chynnal o 1 Tachwedd. Yn ogystal, gellir gweld yr holl waith yn yr oriel drwy apwyntiad ar ôl i’r cyfnod cloi ddod i ben – sydd i fod i ddigwydd ar 9 Tachwedd ar hyn o bryd. Ar gyfer pob ymholiad yn ymwneud â gwerthiant ac i drefnu apwyntiad e-bostiwch mtg@artwales.com.

SIOPA’N LLEOL AC AR-LEIN

Beth am achub y cyfle hwn i wneud rhywfaint o siopa Nadolig ar gyfer eich anwyliaid o gysur eich cartref eich hun?

Ni fu cefnogi a siopa’n lleol erioed mor hanfodol a diolch byth ein bod yn byw mewn oes lle y gallwch gael nwyddau a gwasanaethau ar-lein a dyna sut mae llawer o fusnesau’n masnachu ar hyn o bryd.

P’un a ydych chi’n bwriadu codi calon rhywun gyda thaleb, archeb rhywbeth neu fod yn actif dan do, mae busnesau Caerdydd ar agor i wneud busnes trwy eu siopau ar-lein

HWYL HANNER TYMOR GYDA LLYFRGELLOEDD A HYBIAU CAERDYDD

Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig digwyddiadau digidol bob dydd drwy hanner tymor gan gynnwys crefftau, storïau, rhigymau a heriau. Dilynwch ni ar Facebook i gymryd rhan.

BLAS AR GAERDYDD

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at y dydd pan allwn ni unwaith eto fwynhau’r bwytai, y caffis a’r teithiau bwyd gwych yng Nghaerdydd, ond tan hynny fe allwch chi ddal i goginio bwyd o ansawdd da gartref gyda mymryn o help gan Croeso Caerdydd.

DARGANFOD SÎN GERDDORIAETH CAERDYDD

Mae Croeso Caerdydd mor falch o sîn gerddoriaeth ein dinas fel ein bod ni am ei rhannu â’r byd, felly rydyn ni wedi llunio rhestr chwarae Spotify ‘This is Cardiff’ i’ch cyflwyno i’r ystod wych o gerddoriaeth sy’n dod allan o Gaerdydd, sy’n amrywio o artistiaid pop electronig iaith Gymraeg i actau barddu caled.

SIOEAU TELEDU A FFILMIAU A FFILMIWYD YNG NGHAERDYDD

Rydym yn deall na allwch ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd, ond gallwch ddal i ddarganfod Caerdydd o gysur eich cartref eich hun.  Rydym wedi llunio rhestr o’r 13 sioe deledu a ffilm orau sy’n werth eistedd am oriau yn eu gwylio ac sydd wedi ffilmio rhai o’u golygfeydd yng Nghaerdydd.

WELSH RUGBY UNION

Twymyn rygbi yn Lockdown? Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf gyda statws rheolaidd, gwrandewch ar bodlediadau a recordiwyd gan chwaraewyr a hyfforddwyr, cymerwch ran mewn arolygon barn a hyd yn oed gwyliwch ailadroddiadau o gemau chwedlonol!

Cardiff Blues

GLEISION CAERDYDD

Yn ei chael hi’n anodd cael addysg gartref? Beth am lawrlwytho un o Becynnau Adnoddau Addysgol Cardiff Blues ’i wneud dysgu’n fwy cyffrous.

Mae gan y ganolfan adnoddau nifer o weithgareddau i ddiddanu ac ymgysylltu cefnogwyr ifanc, i gyd mewn un lle! Mae hefyd yn cynnwys dolenni i lyfrau lliwio a phosau ar gyfer peth amser segur gwerth chweil.

Pieminister

PIEMINISTER

Ydych chi’n colli’ch trwsiad o beis ac ochrau arobryn o Pieminister Caerdydd? A allech chi wneud gyda rhai o’r bwyd cysur eithaf i ysgafnhau’r cyfyngiadau symyd? Os gwnaethoch chi ateb ydw i’r naill neu’r llall (y ddau yn ôl pob tebyg) o’r cwestiynau hyn, yna cliciwch isod i gael dwsin o basteiod blasus yn cael eu danfon yn syth i’ch drws.

Ffwrn ar 180 °, edrychwch ar @croesocaerdydd am 25 munud wrth i chi aros, yna ewch amdani.

TAITH PYLLAU GLO CYMRU

Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Rhondda ar gau ar hyn o bryd, ond beth am godi’ch diwrnod a gwirio’r fideo o’r wefan? Dewch i weld sut y gwnaeth mwyngloddio glo gadw’r cymoedd yn fyw nes i’r cynhyrchiad glo ddod i ben ym 1983.

200 DEGREES COFFEE

Os ydych chi’n dal i chwennych coffi o’ch hoff rhostiwr, prynwch ar-lein nawr o siop 200degs.com i’w fwynhau o gysur eich cartref eich hun!

MARCHNAD CAERDYDD

Peidiwch â chynhyrfu – gallwch gael eich ffrwythau, llysiau a chig ffres o Ashton Fishmongers, JT Morgan Butchers, Blackmore Butchers a Sullivan’s Fruit & Veg yn syth at eich drws. Dilynwch nhw ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

AMGUEDDFA CAERDYDD

Archwiliwch daith rithwir o amgylch Amgueddfa Caerdydd trwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Darganfyddwch ran newydd o’r amgueddfa bob dydd trwy eu dilyn ar twitter! Perffaith ar gyfer dysgu gartref.

CARU BWYD CYMRAEG

Ydy pen-blwydd rhywun annwyl yn dod i fyny? Ddim un gliw beth i’w cael? Eu trin i rodd bol llawn gyda thaith Caru Bwyd Cymraeg am ddyddiad diweddarach!

YN YSGWRSIO: DAVID OLUSOGA A SSAP GYDAG AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CYMRU

Wrth i gerfluniau gael eu galw’n ddadleuol a henebion cyhoeddus yn cael eu tynnu i lawr: mae’n glir bod Prydeinwyr yn dadadeiladu ac yn ailadeiladu straeon cenedlaethol.

Yn y digwyddiad hwn, bydd yr hanesydd David Olusoga a’r Panel Cynghori Is-Sahara yn trafod sut yr ystyriwyd y cyfnod hwn mewn hanes Prydain a Chymru, pa fath o gof cyfunol sydd wedi datblygu, ac effaith atgofion o’r fath ar lunio ein hunaniaeth genedlaethol ac adeiladu stori genedlaethol afluniedig ac anghyflawn.

TECHNIQUEST

Peidiwch â rhoi cynnig ar hyn gartref!

Gall gwylwyr gyweirio i ‘How To’s’ ac arddangosiadau byw – gydag opsiynau i wneud eich lamp lafa eich hun a hyd yn oed herio deddfau disgyrchiant. Rhannwch eich arbrofion eich hun gan ddefnyddio’r hashnod #TQatHome.

BATHDY BRENHINOL

Edrychwch ar Kids Club y Bathdy Brenhinol, gydag offer a gemau addysgol sy’n cynnwys cymeriadau eiconig plant. Ffordd hwyliog o helpu i addysgu a diddanu plant sy’n dysgu gartref!