Neidio i'r prif gynnwys

GWEITHGAREDDAU ANTUR I'R TEULU YNG NGHAERDYDD

RAFFTIO DŴR GWYN I’R TEULU YNG NGHANOLFAN DŴR GWYN RHYNGWLADOL CAERDYDD

Llywiwch trwy’r dyfroedd gwyllt ‘en famille’ gyda phrofiad rafftio i’r teulu sy’n para dwy awr ar gwrs dwr gwyn pwrpasol Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd. A hithau’n un o ddau gwrs dŵr gwyn safon Olympaidd yn y DU, mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn lleoliad delfrydol i gael profiad o holl wefr ac anterth y cwrs ar gyflymder sy’n addas i’r teulu. Cynhelir y sesiynau rafftio i’r teulu ar lefel dŵr is na’r profiad dŵr gwyn llawn, fel y gall aelodau iau’r teulu gael hwyl a sbri ar lefel sy’n fwy addas i blant.

Felly dewch â’ch rhieni, eich tad-cu a’ch mam-gu, eich anti a’ch wncl, eich cefndryd a’ch ffrindiau ynghyd i lenwi rafft teulu o chwech am antur fythgofiadwy!

 

PADLFYRDDIO YM MAE CAERDYDD

Mae padlfyrddio, neu ‘SUP’ i ddefnyddio’r term arall amdano, yn weithgaredd delfrydol i’r teulu cyfan ar ddiwrnod tawel a chynnes o haf, ac mae’n wych i’r rhai sy’n awyddus i ddysgu sgil newydd ar y dŵr agored. Gall plant gael hwyl a sbri wrth wneud ymarfer corff heb hyd yn oed sylweddoli hynny, a gallwch eu gweld yn dod yn fwy hyderus wrth fynd o benlinio ar fwrdd i sefyll ar eu traed. Mae SUP hefyd yn sylfaen wych i ddatblygu sgiliau padlo’r plant, a bydd o fantais iddynt wrth wneud y rhan fwyaf o weithgareddau padlo eraill. 

Os ydych yn credu y dylai eich plant gael eu cyflwyno i SUP cyn i chi gyd fynd allan gyda’ch gilydd, mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn cynnig cwrs cychwynnol SUP i Blant drwy gydol gwyliau’r haf – bydd hwn yn ymdrin â thechneg a diogelwch yn y dŵr i helpu i fagu eu hyder a mynd i’r afael â’r elfennau sylfaenol.

 

DRINGO, CHWARAE A DYSGU YN AMGUEDDFA WERIN CYMRU SAIN FFAGAN

NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Dewch i archwilio Cymru o oes y Celtiaid hyd heddiw yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.  Ers 1948, mae dros 50 o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol wedi cael eu hail-godi yn yr Amgueddfa. Daw Sain Ffagan yn fyw drwy grefftau a gweithgareddau traddodiadol mewn gweithdai lle mae crefftwyr yn parhau i arddangos eu sgiliau traddodiadol.

Gall y plantos grwydro’r Iard, sef maes chwarae newydd wedi’i gynllunio gan yr arlunydd Nils Norman ac sydd wedi’i ysbrydoli gan adeiladau hanesyddol yr Amgueddfa. Gall ymwelwyr dewr herio CoedLan, sef cwrs rhaffau cyffrous wedi’i osod yn uchel yng nghoed ffawydd yr Amgueddfa. Dewch i ddringo, siglo, cydbwyso a simsanu eich ffordd trwy’r coed a gweld golygfeydd o Sain Ffagan oddi uchod cyn gwibio yn ôl i’r ddaear ar y wifren.

 

DRINGO CREIGIAU YN BOULDERS

Mae Canolfan Dringo Dan Do Boulders yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan sy’n sicr o lenwi eich diwrnod ag adrenalin ac antur! 

Erioed wedi dringo? Dim ots! Nid oes angen unrhyw brofiad. Dan arweiniad hyfforddwyr cymwys, byddwch yn gwneud rhywbeth newydd, mentrus mewn amgylchedd diogel dan reolaeth. Cewch yr holl offer yno – y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dod ag ysbryd antur a pharodrwydd i herio’ch hun! Mae Boulders yn arbenigo mewn cyflwyno pobl o bob gallu i’r byd fertigol hwn mewn ffordd sy’n llawn hwyl, yn ddiogel ac yn gynhwysol!

 

GOLFF MINI YN TREETOP ADVENTURE GOLF

Dewch i gymryd rhan mewn antur golff mini yn un o’n dau gwrs 18 twll, yn ogystal â chael dewis o goffi, coctêls a bwyd blasus.

Rhowch gynnig ar y llwybr trofannol a llywiwch eich ffordd drwy’r goedwig law, gan ymweld â Derw Mam-gu ar hyd yr Afon Ddirgel, sgwrsio â thwcaniaid eofn a gwrando am frogaod soniarus wrth i chi aros yng Ngwesty’r Pitz Bug. Neu efallai y byddwch chi’n ddigon dewr i brofi hud yr Hen Fforiwr, gyda’i demlau a’i olygfeydd sy’n dadfeilio. Dysgwch bopeth am Chwedl y Deml Toco Toucan Liwgar wrth i chi lywio eich ffordd o le i le. Mae’r Mwgwd Sanctaidd yn awyddus i gwrdd â chi, ond ceisiwch beidio â deffro’r Prif Gysgwr! 

Pa bynnag lwybr a ddewiswch, peidiwch ag anghofio ymateb i’r her ar y 19eg twll ychwanegol (os ydych chi’n teimlo’n lwcus).

 

SGLEFRIO IÂ YN ARENA VIOLA

Mae’r Arena ar agor i’r cyhoedd gael sglefrio yno trwy’r flwyddyn – gallwch wneud sglefrio iâ ym mhob tywydd, nid y gaeaf yn unig!

Mae sesiynau cyhoeddus ar gyfer pawb a phob un. Mae sglefrio iâ yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu, i ffrindiau neu hyd yn oed i’ch dêt perffaith, lle gallwch gael hwyl ar yr iâ. Cofiwch, yr iâ yw’r canolbwynt a bydd pawb yn syrthio! Ar ôl sglefrio, beth am alw draw i The Grazing Shed i fwynhau pryd o fwyd o fyrgyrs blasus? Y ffordd berffaith i ymlacio ar ôl sglefrio.

 

NOFIO, LLITHRO, A CHWARAE YM MHWLL RHYNGWLADOL CAERDYDD A’r GAMPFA

Mae Pwll Rhyngwladol a Champfa Caerdydd yn gyfleuster gwych yng nghanol Bae Caerdydd, a fydd yn rhoi oriau o hwyl i’r teulu cyfan!

Ym Mhwll Rhyngwladol a Champfa Caerdydd, y prif atyniad yw eu Pwll Hamdden, ynghyd â 3 Chafn, Afon Ddiog a’r Spacebowl unigryw sy’n sicr o’ch gwefreiddio! Hefyd, mae ardal ‘draeth’ a ffrâm chwarae i’r plant bach!
Bydd ymweliad yma yn rhoi eiliadau o gyffro a fydd yn gwneud ymweliad eich teulu yn un i’w gofio!

 

RHEOL BEICIO YN UNIG Â’R TRAIL TAFF

Mae Llwybr Taff yn ffordd berffaith o amsugno rhywfaint o haul a chadw’r teulu cyfan yn egnïol. Mae’r llwybr amlbwrpas hyfryd hwn rhwng glannau Caerdydd ym Mae Caerdydd yn y De a Thref Farchnad Aberhonddu yn y Gogledd yn 55 milltir (88km) o hyd. Mae Llwybr Taff yn pasio’n agos at Bontypridd a Merthyr Tudful a thrwy amrywiaeth eang o dirweddau trefol a maestrefol y trefi hynny a rhostir agored Bannau Brycheiniog. Mae yna hefyd lawer o “fysedd gwyrdd” lle mae’n ymddangos bod Llwybr Taff ei hun yn dod â chefn gwlad i’r dref. Mae’r ardal hefyd yn gyfoethog o archeoleg ddiwydiannol.

 

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.