Neidio i'r prif gynnwys

PA WAHANIAETH Y MAE BAE YN EU WNEUD…

Gan mlynedd yn ôl adeiladwyd ffawd Caerdydd ar allforion o lo Cymru, pan oedd dociau teulu Bute yn ganolbwynt prysur yn cludo miliynau o dunelli ledled y byd.

Gyda dirywiad y diwydiant glo fe aeth yr hen ddociau i ddefnydd a gadawsant ddadfeilio ond, yn ddiweddar, fe’u hailddatblygwyd i greu Bae Caerdydd, glannau bywiog o amgylch lan llyn dŵr croyw syfrdanol.

Nawr mae’r ardal yn fyw ac yn brysur gyda gweithgaredd unwaith eto, y bwytai a’r bariau wedi’u disodli gan y llongau a’r peiriannau, y gwaith caled gydag adloniant a mwynhad. Mae yna lawer o atyniadau sy’n gwneud ymweliad â Bae Caerdydd yn werth chweil, rydyn ni wedi rhestru rhai o’r rhai gorau isod i chi.

Cardiff International White Water

BETH YW WNEUD YM MAE CAERDYDD?

Mae cymaint o bethau anhygoel i’w gwneud ar ddiwrnod allan ym Mae Caerdydd, mae’n gyrchfan wych i ymwelwyr o bob oed. Byddwch yn egnïol yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, lle gallwch chi wneud sblash yn Nŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, cael eich esgidiau sglefrio ymlaen yn Ice Arena Cymru neu blymio i’r dde ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd. Ymhlith y lleoedd i ymweld â nhw mae rhai o dirnodau enwocaf y ddinas, gallwch ddysgu popeth am wyddoniaeth yn Techniquest neu fynd ar daith allan i ynys hanesyddol Flat Holm. Ciciwch yn ôl a gwyliwch y rhwystrau bysiau diweddaraf, gwelwch sioe yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, rhowch gynnig ar fowlio deg pin neu hyd yn oed ddal y Cardiff Devils ar waith.

Chwarae Chwarae

Hwylio ym Mae Caerdydd gyda'r Fedalydd Aur Olympaidd, Hannah Mills.

BWYD A DIOD YM MAE CAERDYDD?

Rydyn ni i gyd yn mwynhau ychydig o ennill a chiniawa o bryd i’w gilydd ac mae gan Fae Caerdydd rai o’r lleoedd gorau i fwyta ac yfed yn y ddinas. Gyda’i gefndir hardd ar lan y dŵr, mae Cei Mermaid yn ymfalchïo mewn amrywiaeth o fwytai a bariau i weddu i lawer o chwaeth ac achlysuron gwahanol. Gerllaw, mae Canolfan y Ddraig Goch hefyd yn cynnig dewis gwych o allfeydd bwyd a thafarn ochr yn ochr â’i adloniant dan do o safon. Pan fydd galw am rywbeth mwy achlysurol, ni welwch unrhyw brinder caffis na thai coffi ac mae yna fecws Portiwgaleg hyd yn oed!

PENTREF CHWARAEON RHYNGWLADOL

Yn ffinio â llyn dŵr croyw Bae Caerdydd, mae gan y Pentref Chwaraeon ddau gyfleuster chwaraeon o safon Olympaidd, Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a Phwll Rhyngwladol Caerdydd; yn ogystal â'r Viola Arena, llawr sglefrio cyhoeddus a chartref i'r Cardiff Devils.

GWESTAI YM MAE CAERDYDD?

Os ydych chi’n pendroni ble i aros yn ardal Bae Caerdydd, mae yna westai gwych i ddewis ohonynt. Bydd cariadon moethus yn cael eu temtio gan y voco St. David’s, gwesty sba pum seren gyda golygfeydd godidog ar draws y dŵr. Bydd amser yn hedfan yng Ngwesty’r Coal Exchange, Adeilad Rhestredig Gradd II sydd wedi’i drawsnewid ar raddfa wirioneddol fawreddog. Mae’r Holiday Inn Express a Future Inn yn cynnig opsiynau mwy fforddiadwy sydd mewn sefyllfa berffaith i wneud y gorau o’ch arhosiad. Os ydych chi am archwilio’r Bae a chanol y ddinas, yna beth am archebu lle yn yr Ibis neu’r Novotel a chael y gorau o ddau fyd.

SUT I GYRRAEDD BAE CAERDYDD

Ar droed: Mae Bae Caerdydd o fewn hanner awr i Ganol Dinas Caerdydd ar droed.

Beic: Reidiwch eich Nextbike i’r Bae, yna’i adael ym Mhlas Bute, wrth Ganolfan Mileniwm Cymru (8350).

Trên: Gwasanaethir yr ardal hon gan orsaf drenau Bae Caerdydd.

Bws: Daliwch Baycar 6 yng nghanol y ddinas a gadael yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, yng nghanol Bae Caerdydd a drws nesaf i Gei’r Fôr-forwyn.

Car: Hawdd cyrraedd mewn car gan ddefnyddio’r M4 a’r A4232, mae llawer o feysydd parcio ym Mae Caerdydd.

 

Mapio Allan: P’un a ydych chi’n dymuno cael eich diddanu neu eich addysgu, yn chwilio am natur neu faeth, darluniwch eich ymweliad â Bae Caerdydd.

MORGLAWDD BAE CAERDYDD

Yn berffaith ar gyfer taith hamddenol neu daith feicio, mae arglawdd y Morglawdd wedi'i leoli mewn lleoliad morwrol syfrdanol ac mae'n cynnig golygfeydd ysblennydd dros Fae Caerdydd ac Aber Hafren.

PADLFYRDDIO

Yn weithgaredd cynyddol boblogaidd sydd wedi bod yn swyno’r DU gyfan, mae Caerdydd wedi creu enw da fel cartref i'r gamp ddŵr hon, sy'n gyfuniad o syrffio a chanŵio neu gaiacio.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.