Neidio i'r prif gynnwys

Cyn i chi fynd allan yng Nghaerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgyfarwyddo â’r reoliadau coronafirws diweddaraf roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru.

YMWELWCH Â CHAERDYDD AR GYFER Y NADOLIG PERFFAITH

Mae gan y dudalen hon bopeth y mae angen i chi ei wybod i gynllunio eich ymweliad gan gynnwys gwybodaeth am atyniadau Nadoligaidd, siopa yng nghanol dinas Caerdydd, teithio a thrafnidiaeth, a hyd yn oed map i’w lawrlwytho ar gyfer Caerdydd adeg y Nadolig.

Ry’n ni i gyd yn gwybod bod y Nadolig yn wahanol iawn eleni, ond nid yw’n golygu na all yr ŵyl fod yn hwyl! Gyda digon o brofiadau Nadoligaidd i’w mwynhau, gan gynnwys Marchnadoedd Nadolig, i gyd yng ngoleuni’r goleuadau disglair, dyma’r amser perffaith i ymweld a gwneud atgofion newydd yn 2020! Mae’r dudalen hon yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod i gynllunio eich ymweliad, ac er eich diogelwch cofiwch ymgyfarwyddo â’r canllawiau Covid ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Cynlluniwch eich Arhosiad Nadolig Perffaith

Credwn nad oes angen i chi fynd i ffwrdd i ddianc. Archwiliwch ddewisiadau gwesty a sba lafant Caerdydd, a thrin eich hun neu un annwyl y nadolig hwn.

ATYNIADAU NADOLIG

Goleuadau Nadolig

Canol Dinas Caerdydd
12 Tach – 03 Ion

Er na fydd seremoni swyddogol i gynnau’r goleuadau Nadolig yng Nghaerdydd eleni, bydd y goleuadau yn dechrau disgleirio wrth iddi nosi ar 12 Tachwedd, yr un dyddiad ag y bydd y Farchnad Nadolig ac atyniadau’r Nadolig yn lansio. A wyddoch chi, mae goleuadau Caerdydd yn cymryd 10 wythnos i’w gosod, 3 wythnos i’w profi, defnyddio dros filiwn o lampau LED ac mae tua 1 km o oleuadau yn mynd i fyny ar Heol Eglwys Fair / Stryd Fawr yn unig.

Bwyd a Diod Alpaidd

Mae’r ardal Bwyd a Diod Alpaidd ar Stryd y Castell rhwng 12 Tachwedd a 3 Ionawr. Dewch â diod a chymerwch sedd yn eich cwt sgïo Alpaidd neu fwrdd picnic. Archebwch o'ch hoff stondin fwyd ar y safle gan ddefnyddio'r ap Yoello ac yna bydd y bwyd a'r diodydd yn cael eu danfon yn syth i'ch bwrdd!

CWR YR ŴYL

Stryd Waith
12 Tach – Rhag 31
11:00 – 22:00

Gall siopa fod yn flinedig, felly unwaith y byddwch wedi gweithio archwaeth bwyd, stopiwch yn y Grill Barbeciw Almaeneg, Cerfiad Nadolig Caerdydd neu Dafarn y Fallows i gael bwyd Nadoligaidd fel selsig Bafaria, cigoedd cerfio, madarch garlleg a thatws wedi’u ffrio mewn padell. Wedi hynny, ewch draw i’r bar lle gallwch chi olchi’r cyfan i lawr gyda Gluwein, Wassail neu pilsner Almaeneg.

Wundergarten Gaeaf yn Depot

Mae Depot wedi cael ei droi’n brofiad Nadoligaidd enfawr a ysbrydolwyd gan y traddodiad Bafaraidd. Ewch i mewn i’r neuadd gwrw â naws Bafaraidd ac archebu mygiau o gwrw, gwin sbeis cynnes, a bwyd stryd yn syth at eich bwrdd.

Wundergarten Gaeaf yn Depot

Mae Depot wedi cael ei droi’n brofiad Nadoligaidd enfawr a ysbrydolwyd gan y traddodiad Bafaraidd. Ewch i mewn i’r neuadd gwrw â naws Bafaraidd ac archebu mygiau o gwrw, gwin sbeis cynnes, a bwyd stryd yn syth at eich bwrdd.

Wundergarten Gaeaf yn Depot

Mae Depot wedi cael ei droi’n brofiad Nadoligaidd enfawr a ysbrydolwyd gan y traddodiad Bafaraidd. Ewch i mewn i’r neuadd gwrw â naws Bafaraidd ac archebu mygiau o gwrw, gwin sbeis cynnes, a bwyd stryd yn syth at eich bwrdd.

Reidiau’r Ffair Nadolig

Stryd y Castell
12 Tach – 03 Ion

Mwynhewch y ffair deuluol ar Stryd y Castell sy’n cynnwys amrywiaeth eang o gemau a reids. Gallwch ddisgwyl gweld ffefrynnau cyfarwydd fel y santacoaster a’r dodgems.

YMWELD Â CHASTELL CAERDYDD Y NADOLIG HWN

Gelwir y Nadolig yn eang fel yr amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn ac yn sicr bydd yn amser arbennig yma yng Nghastell Caerdydd. Ar ôl y misoedd hir o’r cyfnod clo, rydyn ni bron yn barod i agor ein drysau i ymwelwyr unwaith yn rhagor.

Canolfan y Ddraig Goch yn y Nadolig

Eleni caiff ymwelwyr â’r ganolfan eu croesawu gan oleuadau disglair, pwdinau Nadolig anferth, sioe oleuadau dymhorol, coeden Nadolig chwedlonol y ganolfan, ac yn newydd ar gyfer 2020, Blizzard y Ddraig Eira; creadigaeth realiti estynedig modern a fydd yn weladwy i unrhyw un sydd â ffôn clyfar.

Gwneud Cronfeydd Bwyty

P'un a ydych yn bwriadu archebu cinio Nadolig 3 chwrs gyda'r holl drimio, breichled ddiwaelod gyda ffidil, neu fwyta cain soffistigedig , fe welwch rywbeth i gyd-fynd â phob chwaeth a chyllideb.

Nadolig Yng Nghaerdydd

SIOPA

Marchnad Nadolig Caerdydd

12 Tach 2020 – 23 Rhag 2020
Yr Aes
Llun – Sad: 10:00 – 18:00
Sul: 10:00 – 17:00

Bydd ymweliad â Marchnad Nadolig Caerdydd yn cystadlu â dinas unrhyw ddinas Ewropeaidd, gyda rhesi o stondinau pren wedi’u haddurno’n hyfryd wedi’u gosod yng nghanol cerddwyr canol y ddinas a’r cyfan o fewn pellter cerdded i’r hybiau trafnidiaeth ac atyniadau.

Arcedau Fictorianaidd ac Edwardaidd

Nid yn unig y mae eu pensaernïaeth ryfeddol yn drawiadol i edrych arni, mae’r Arcedau hefyd yn gartref i rai o’r manwerthwyr mwyaf creadigol ac unigryw. Nhw yw uchafbwyntiau go iawn y sîn fanwerthu ac yn llawn siopau a chaffis annibynnol, y lle delfrydol i ddod o hyd i’r anrheg honno i’r aelod teulu y mae’n anodd prynu iddo! Mae hyd yn oed yn werth ymweld i fwynhau’r goleuadau tylwyth teg llachar hardd sy’n addurno’r arcedau yn ystod cyfnod y Nadolig!

Canolfan Dewi Sant

Os ydych chi’n chwilio am rywle i ymdrochi yn hud Nadolig Caerdydd (ond hefyd eisiau aros yn gynnes ac yn sych!), paratowch i siopa’n wyllt o dan yr un to yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant. Dewi Sant yw prif gyrchfan siopa Cymru, gyda 40 miliwn o siopwyr yn mynd drwy’r drysau bob blwyddyn. Mae ganddi gymysgedd o frandiau safon uchel ac mae’r gorau o’r stryd fawr yn ei gwneud yn lle perffaith i siopa dillad.

Marchnad Caerdydd

Os ydych am siopa’n lleol a chefnogi manwerthwyr annibynnol y Nadolig hwn, ymweld â Marchnad Caerdydd. Gyda chynnyrch lleol ffres o ansawdd a swyn lleol croesawgar, mae’r farchnad dan do Fictoraidd hon yng nghanol Caerdydd ac mae’n cynnig profiad siopa unigryw.

Arcêd y Frenhines

Yng nghrombil Canol y Ddinas, Arcêd y Frenhines yw’r lle i ddod o hyd i’r anrheg berffaith honno. Mae’r ganolfan yn gartref i amrywiaeth wych o enwau mawr a manwerthwyr annibynnol o The Entertainer sy’n stocio’r holl deganau mwyaf poblogaidd, i Brosiect Celf Arcêd Camfra (lle gallwch brynu darn unigryw gan artist cyfoes!).

Marchnad Nadolig Arcêd Dominions

19 Tach – 24 Rhag

Ewch draw i Arcêd Dominions lle byddwch yn darganfod rhes o sialet pren yn gwerthu anrhegion Nadolig gwych a chrefftau wedi’u gwneud â llaw. Mae system un ffordd ar waith, gorsafoedd glanio dwylo ac mae’r stondinau i gyd wedi ymbellhau’n gymdeithasol i’ch cadw’n ddiogel wrth i chi ymweld.

Arcêd y Gwneuthurwyr

11 Tach – 24 Rhag
Ardal Morgan

Yn Ardal Morgan ceir ‘Arcêd y Gwneuthurwyr’.  Siop Nadoligaidd dros dro yw hon sy’n llawn dop o anrhegion o ansawdd uchel, a wnaed â llaw, yn lleol.

TEITHIO A THRAFNIDIAETH

Meysydd Parcio

Mae nifer o feysydd parcio awyr agored ac aml-lawr ar gael yn agos i’r siopau a’r atyniadau. Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn gweithredu lleoliadau Parcio a Theithio yn ystod cyfnod y Nadolig. Am fwy o wybodaeth ewch i caerdydd.gov.uk

Parcio a Theithio

Mae Cyngor Caerdydd yn dechrau Gwasanaeth Parcio a Theithio eto o Neuadd y Sir i Ganol Dinas Caerdydd. Bydd y gwasanaeth yn ailgychwyn o ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020 am 8 wythnos tan 2 Ionawr 2021.

Parcio a Theithio Neuadd y Sir

  • Dydd Sadwrn yn unig, Gwasanaeth Parcio a Theithio o Neuadd y Sir i Stryd y Gamlas yn dechrau o ddydd Sadwrn 14 Tach – am gyfnod o 8 wythnos tan ddydd Sadwrn 2 Ionawr 2021.
  • Bysus bob 15 munud o Heol Hemmingway i Stryd y Gamlas gan ddychwelyd o Stryd y Gamlas i Neuadd y Sir.
  • Codir £3 y car
  • Ar agor 10am-6pm (Bws cyntaf am 10am o Heol Hemingway i Stryd y Gamlas, bws olaf o Stryd y Gamlas am 6pm i Heol Hemingway)

Parcio a Cherdded

  • Mae Maes Parcio Neuadd y Sir hefyd ar gael yn ystod yr wythnos fel parcio a cherdded ac nid oes tâl am barcio yn ystod yr wythnos (Gall pobl ddefnyddio Gwasanaeth Bws y Bae rhif 6 i’r dref os ydynt yn dymuno, tocynnau bws arferol sy’n daladwy ar y bws)
Trafnidiaeth Gyhoeddus

Gellir cyrraedd canol y ddinas yn hawdd gyda thrên i orsafoedd Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog. Mae nifer o gwmnïau bysiau hefyd yn gweithio o amgylch y rhanbarth ac mae safleoedd bws mewn lleoliadau allweddol gan gynnwys Heol y Brodyr Llwydion a Heol y Porth. Am amserlenni ewch i traveline.cymru

Coetsys

Gyda chanol dinas cryno, mae Caerdydd yn ddinas wych i grwpiau coetsys ymweld â hi. I gael rhagor o wybodaeth am y mannau gollwng / codi cyfleus, ewch i’n tudalen  Grwpiau a Choetsys  neu e-bostiwch dîm Croeso Caerdydd hello@visitcardiff.com.

Shopmobility Caerdydd

Maen Shopomobility yn darparu cadeiriau olwyn a sgwteri trydan a chadeiriau olwyn a yrrir â llaw i helpu pobl i siopa a defnyddio’r cyfleusterau yng nghanol y ddinas.  Bydd ffi am logi. Mae yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, P3 (lefel barcio gyntaf).

GWYBODAETH I YMWELWYR

Canolfannau Croeso

P’un a ydych yn ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu’n chwilio am ffyrdd newydd o brofi’r ddinas, mae’r Ganolfan Groeso yma i helpu.

Canolfan Groeso
Castell Caerdydd
Oriau Agor
Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
09:00 – 16:00

+44 029 2087 2167

WiFi AM DDIM Caerdydd

A wyddoch chi fod WiFi am ddim yng nghanol dinas Caerdydd ac ym Mae Caerdydd? Chwiliwch am Cardiff FREE WiFi a mewngofnodi!

Loceri

Bagiau trwm? Yma am y penwythnos? Mae cyfleusterau loceri yng Nghanolfan Dewi Sant (£1 am locer maint arferol am 8 awr)

A wyddoch chi y gallwch gasglu eich archeb Amazon o un o lawer o gyfleusterau loceri yng Nghaerdydd? Gallwch ddod o hyd iddynt mewn dwy o’n canolfannau siopa mwyaf, Canolfan Dewi Sant a Chanolfan Capitol.

Arhoswch yn hirach

O ddewisiadau cyllideb fach i westai pum seren, mae gan Gaerdydd ddigon o ddewis. Edrychwch ar ein rhestrau llety.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com