Neidio i'r prif gynnwys

Ar hyn o bryd mae Cymru i gyd mewn cyfnod cloi cenedlaethol ar lefel rhybuddio 4. Peidiwch ag ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd.

YMWELWCH Â CHAERDYDD AR GYFER Y NADOLIG PERFFAITH

Mae gan y dudalen hon bopeth y mae angen i chi ei wybod i gynllunio eich ymweliad gan gynnwys gwybodaeth am atyniadau Nadoligaidd, siopa yng nghanol dinas Caerdydd, teithio a thrafnidiaeth, a hyd yn oed map i’w lawrlwytho ar gyfer Caerdydd adeg y Nadolig.

Ry’n ni i gyd yn gwybod bod y Nadolig yn wahanol iawn eleni, ond nid yw’n golygu na all yr ŵyl fod yn hwyl! Gyda digon o brofiadau Nadoligaidd i’w mwynhau, gan gynnwys Marchnadoedd Nadolig, i gyd yng ngoleuni’r goleuadau disglair, dyma’r amser perffaith i ymweld a gwneud atgofion newydd yn 2020! Mae’r dudalen hon yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod i gynllunio eich ymweliad, ac er eich diogelwch cofiwch ymgyfarwyddo â’r canllawiau Covid ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

CYNLLUNIWCH EICH YMWELIAD I GAERDYDD Y NADOLIG HWN

Mae 2020 wedi dod â llawer o heriau a newidiadau i'r ffordd yr ydym yn byw ein bywydau beunyddiol yng Nghymru, yn ogystal â sut mae Canol Dinas Caerdydd yn gweithredu. Mae'n bwysig eich bod chi'n cynllunio'ch ymweliad â Chanol Dinas Caerdydd ymlaen llaw, ac yn meddwl sut y byddwch chi'n teithio, a pha leoliadau yr hoffech chi ymweld â nhw.

Cynlluniwch eich Arhosiad Nadolig Perffaith

Credwn nad oes angen i chi fynd i ffwrdd i ddianc. Archwiliwch ddewisiadau gwesty a sba lafant Caerdydd, a thrin eich hun neu un annwyl y nadolig hwn.

ATYNIADAU NADOLIG

Goleuadau Nadolig

Canol Dinas Caerdydd
12 Tach – 03 Ion

Er na fydd seremoni swyddogol i gynnau’r goleuadau Nadolig yng Nghaerdydd eleni, bydd y goleuadau yn dechrau disgleirio wrth iddi nosi ar 12 Tachwedd, yr un dyddiad ag y bydd y Farchnad Nadolig ac atyniadau’r Nadolig yn lansio. A wyddoch chi, mae goleuadau Caerdydd yn cymryd 10 wythnos i’w gosod, 3 wythnos i’w profi, defnyddio dros filiwn o lampau LED ac mae tua 1 km o oleuadau yn mynd i fyny ar Heol Eglwys Fair / Stryd Fawr yn unig.

Bwyd a Diod Alpaidd

Mae’r ardal Bwyd a Diod Alpaidd ar Stryd y Castell rhwng 12 Tachwedd a 20 Rhaglan Dewch â diod a chymerwch sedd yn eich cwt sgïo Alpaidd neu fwrdd picnic. Archebwch o'ch hoff stondin fwyd ar y safle gan ddefnyddio'r ap Yoello ac yna bydd y bwyd a'r diodydd yn cael eu danfon yn syth i'ch bwrdd!

CWR YR ŴYL

Stryd Waith
12 Tach – 20 Rhag
11:00 – 22:00

Gall siopa fod yn flinedig, felly unwaith y byddwch wedi gweithio archwaeth bwyd, stopiwch yn y Grill Barbeciw Almaeneg, Cerfiad Nadolig Caerdydd neu Dafarn y Fallows i gael bwyd Nadoligaidd fel selsig Bafaria, cigoedd cerfio, madarch garlleg a thatws wedi’u ffrio mewn padell. Wedi hynny, ewch draw i’r bar lle gallwch chi olchi’r cyfan i lawr gyda siocled poeth.

Marchnad Nadolig DEPOT

Ar ôl llwyddiant y llynedd, mae Marchnad Nadolig DEPOT yn ôl gydag amrywiaeth o Fasnachwyr Nadolig lleol yn cynnig yr anrheg berffaith i bawb. 🎁

Marchnad Nadolig DEPOT

Ar ôl llwyddiant y llynedd, mae Marchnad Nadolig DEPOT yn ôl gydag amrywiaeth o Fasnachwyr Nadolig lleol yn cynnig yr anrheg berffaith i bawb. 🎁

Gwneud Cronfeydd Bwyty

P'un a ydych yn bwriadu archebu cinio Nadolig 3 chwrs gyda'r holl drimio, breichled ddiwaelod, neu fwyta cain soffistigedig , fe welwch rywbeth i gyd-fynd â phob chwaeth a chyllideb.

Gwyliwch bob un o fideos FOR Cardiff’s #ChristmasAtCardiff yma.

Nadolig Yng Nghaerdydd

SIOPA

Marchnad Nadolig Caerdydd

12 Tach 2020 – 20 Rhag 2020
Yr Aes
Llun – Sad: 10:00 – 18:00
Sul: 10:00 – 17:00

Bydd ymweliad â Marchnad Nadolig Caerdydd yn cystadlu â dinas unrhyw ddinas Ewropeaidd, gyda rhesi o stondinau pren wedi’u haddurno’n hyfryd wedi’u gosod yng nghanol cerddwyr canol y ddinas a’r cyfan o fewn pellter cerdded i’r hybiau trafnidiaeth ac atyniadau.

Arcedau Fictorianaidd ac Edwardaidd

Nid yn unig y mae eu pensaernïaeth ryfeddol yn drawiadol i edrych arni, mae’r Arcedau hefyd yn gartref i rai o’r manwerthwyr mwyaf creadigol ac unigryw. Nhw yw uchafbwyntiau go iawn y sîn fanwerthu ac yn llawn siopau a chaffis annibynnol, y lle delfrydol i ddod o hyd i’r anrheg honno i’r aelod teulu y mae’n anodd prynu iddo! Mae hyd yn oed yn werth ymweld i fwynhau’r goleuadau tylwyth teg llachar hardd sy’n addurno’r arcedau yn ystod cyfnod y Nadolig!

Canolfan Dewi Sant

Os ydych chi’n chwilio am rywle i ymdrochi yn hud Nadolig Caerdydd (ond hefyd eisiau aros yn gynnes ac yn sych!), paratowch i siopa’n wyllt o dan yr un to yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant. Dewi Sant yw prif gyrchfan siopa Cymru, gyda 40 miliwn o siopwyr yn mynd drwy’r drysau bob blwyddyn. Mae ganddi gymysgedd o frandiau safon uchel ac mae’r gorau o’r stryd fawr yn ei gwneud yn lle perffaith i siopa dillad.

Marchnad Caerdydd

Os ydych am siopa’n lleol a chefnogi manwerthwyr annibynnol y Nadolig hwn, ymweld â Marchnad Caerdydd. Gyda chynnyrch lleol ffres o ansawdd a swyn lleol croesawgar, mae’r farchnad dan do Fictoraidd hon yng nghanol Caerdydd ac mae’n cynnig profiad siopa unigryw.

Arcêd y Frenhines

Yng nghrombil Canol y Ddinas, Arcêd y Frenhines yw’r lle i ddod o hyd i’r anrheg berffaith honno. Mae’r ganolfan yn gartref i amrywiaeth wych o enwau mawr a manwerthwyr annibynnol o The Entertainer sy’n stocio’r holl deganau mwyaf poblogaidd, i Brosiect Celf Arcêd Camfra (lle gallwch brynu darn unigryw gan artist cyfoes!).

Marchnad Nadolig Arcêd Dominions

19 Tach – 20 Rhag

Ewch draw i Arcêd Dominions lle byddwch yn darganfod rhes o sialet pren yn gwerthu anrhegion Nadolig gwych a chrefftau wedi’u gwneud â llaw. Mae system un ffordd ar waith, gorsafoedd glanio dwylo ac mae’r stondinau i gyd wedi ymbellhau’n gymdeithasol i’ch cadw’n ddiogel wrth i chi ymweld.

Arcêd y Gwneuthurwyr

11 Tach – 24 Rhag
Ardal Morgan

Yn Ardal Morgan ceir ‘Arcêd y Gwneuthurwyr’.  Siop Nadoligaidd dros dro yw hon sy’n llawn dop o anrhegion o ansawdd uchel, a wnaed â llaw, yn lleol.

TEITHIO A THRAFNIDIAETH

Meysydd Parcio

Mae nifer o feysydd parcio awyr agored ac aml-lawr ar gael yn agos i’r siopau a’r atyniadau. Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn gweithredu lleoliadau Parcio a Theithio yn ystod cyfnod y Nadolig. Am fwy o wybodaeth ewch i caerdydd.gov.uk

Parcio a Theithio

Mae Cyngor Caerdydd yn dechrau Gwasanaeth Parcio a Theithio eto o Neuadd y Sir i Ganol Dinas Caerdydd. Bydd y gwasanaeth yn ailgychwyn o ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020 tan 19 Rhagfyr 2020.

Parcio a Theithio Neuadd y Sir

  • Dydd Sadwrn yn unig, Gwasanaeth Parcio a Theithio o Neuadd y Sir i Stryd y Gamlas yn dechrau o ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020 tan 19 Rhagfyr 2020.
  • Bysus bob 15 munud o Heol Hemmingway i Stryd y Gamlas gan ddychwelyd o Stryd y Gamlas i Neuadd y Sir.
  • Codir £3 y car
  • Ar agor 10am-6pm (Bws cyntaf am 10am o Heol Hemingway i Stryd y Gamlas, bws olaf o Stryd y Gamlas am 6pm i Heol Hemingway)

Parcio a Cherdded

  • Mae Maes Parcio Neuadd y Sir hefyd ar gael yn ystod yr wythnos fel parcio a cherdded ac nid oes tâl am barcio yn ystod yr wythnos (Gall pobl ddefnyddio Gwasanaeth Bws y Bae rhif 6 i’r dref os ydynt yn dymuno, tocynnau bws arferol sy’n daladwy ar y bws)
Trafnidiaeth Gyhoeddus

Ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio i Gaerdydd?

 

BYSUS

Lle y bo’n bosibl, ystyriwch deithio ar fws dros ddulliau eraill o drafnidiaeth gyhoeddus oherwydd capasiti llai.

Cofiwch fod gorchuddion wyneb yn orfodol wrth deithio ar fws oni bai eich bod wedi’ch eithrio am resymau meddygol. Mae Bws Caerdydd wedi llunio canllaw sy’n rhoi gwybod i chi beth yw’r ffordd orau o gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio eu gwasanaethau, fe’i gwelir yma.

Mae Gwiriwr Capasiti Bws Caerdydd yn declyn defnyddiol wrth gynllunio eich ymweliad.  Gall y nodwedd hon ar y wefan a’r app bellach roi gwybod i chi a oes llawer neu ychydig o deithwyr ar y bws rydych chi’n ei ddisgwyl.

A ydych chi’n ymwybodol o’r amserlen newydd a’r newidiadau i lwybrau canol y ddinas o 29 Tachwedd?  Peidiwch â chael eich dal, edrychwch ar y mapiau newydd yma.

 

TRENAU

Os ydych yn ystyried teithio i ganol y ddinas ar y trên, sicrhewch eich bod yn cynllunio eich taith ymhell ymlaen llaw.  Lle bo modd, cadwch sedd cyn cyrraedd yr orsaf i warantu eich lle ar y trên.

Darllenwch y ‘Canllawiau Teithio’n Fwy Diogel COVID19‘ cyn eich taith.

Mae teclyn Gwirio Capasiti Trenau Arriva Cymru yn helpu i roi syniad i chi o’r trenau sy’n aml yn llawn a’r rhai sydd â digon o seddi ar gael, fel y gallwch benderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith.

Am amserlenni ewch i traveline.cymru

Coetsys

Gyda chanol dinas cryno, mae Caerdydd yn ddinas wych i grwpiau coetsys ymweld â hi. I gael rhagor o wybodaeth am y mannau gollwng / codi cyfleus, ewch i’n tudalen  Grwpiau a Choetsys  neu e-bostiwch dîm Croeso Caerdydd hello@visitcardiff.com.

Shopmobility Caerdydd

Maen Shopomobility yn darparu cadeiriau olwyn a sgwteri trydan a chadeiriau olwyn a yrrir â llaw i helpu pobl i siopa a defnyddio’r cyfleusterau yng nghanol y ddinas.  Bydd ffi am logi. Mae yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, P3 (lefel barcio gyntaf).

GWYBODAETH I YMWELWYR

Canolfannau Croeso

P’un a ydych yn ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu’n chwilio am ffyrdd newydd o brofi’r ddinas, mae’r Ganolfan Groeso yma i helpu.

Canolfan Groeso
Castell Caerdydd
Oriau Agor
Ar agor 7 diwrnod yr wythnos
09:00 – 16:00

+44 029 2087 2167

WiFi AM DDIM Caerdydd

A wyddoch chi fod WiFi am ddim yng nghanol dinas Caerdydd ac ym Mae Caerdydd? Chwiliwch am Cardiff FREE WiFi a mewngofnodi!

Loceri

Bagiau trwm? Yma am y penwythnos? Mae cyfleusterau loceri yng Nghanolfan Dewi Sant (£1 am locer maint arferol am 8 awr)

A wyddoch chi y gallwch gasglu eich archeb Amazon o un o lawer o gyfleusterau loceri yng Nghaerdydd? Gallwch ddod o hyd iddynt mewn dwy o’n canolfannau siopa mwyaf, Canolfan Dewi Sant a Chanolfan Capitol.

Arhoswch yn hirach

O ddewisiadau cyllideb fach i westai pum seren, mae gan Gaerdydd ddigon o ddewis. Edrychwch ar ein rhestrau llety.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com