Neidio i'r prif gynnwys

CANLLAW VEGAN I GAERDYDD

Mis Ionawr yw’r amser i roi’r gorau i arferion drwg a meithrin rhai newydd, iachach. Os byddwch yn mynd yn figan am y mis a rhoi cynnig ar veganuary, bydd ein canllaw figan i Gaerdydd yn helpu.

P’un a ydych chi wedi bod yn figan ers oesoedd, yn rhoi cynnig arni ym mis Ionawr, neu’n arbenigwr bwyd ac yn ceisio blasu gwahanol bethau ym mwytai moesegol a lleoliadau ‘hipster’ y ddinas, rydym ni wedi creu rhestr gynhwysfawr o’r lleoedd gorau sy’n cynnig bwyd llysieuol yng Nghaerdydd.

The Greenery

15-17 Y Farchnad Ganolog

Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas ymysg bwrlwm Marchnad Ganolog Caerdydd, byddwch yn gweld The Greenery yn gweini bwyd cyflym gonest, iachus a naturiol, yn ogystal â bwyd wedi’i drwytho â CBD. Gallwch ddisgwyl Slyshis CBD, sudd newydd ei wasgu, powlenni bwyd cyflawn, cawl, brechdanau a sglodion llawn Kimchi.

Lle delfrydol am ginio ysgafn neu driniaeth am eich pen mawr.

 

Crumbs

33 Arcêd Morgan

Mae Crumbs Kitchen yn enwog am un o fariau salad gorau Caerdydd. Chi sy’n dewis a chymysgu eich powlen fach neu fawr o salad eich hun, neu gallwch fwynhau un o’i gawliau, prydau cyri neu tsili llysieuol neu figan. Mae’r bwyty arbennig hwn yng nghalon canol y ddinas yn Arcêd Morgan. Mae wedi dod dan reolaeth newydd yn ddiweddar, ac mae golwg newydd ffres ar y lle.

Anna Loka

114 Albany Road

Mae hanes enw’r lle hwn yn dweud popeth sydd ei angen gwybod amdano wrthych chi, am ei ethos, y busnes a’r perchennog. Daw ‘Anna Loka’ o Sansgrit ‘Anna’ sy’n golygu bwyd neu iechyd, a ‘Loka’ sy’n golygu byd neu blaned. Agorodd y bwyty ei ddrysau yn ôl yn 2015 ar ôl i Adam, sy’n fynach Hare Krishna a figan weld bod galw am fwyty newydd sy’n cynnig bwyd figan syml, tymhorol a blasus. Yn ôl ei wefan, “ein cenhadaeth y bwyty yw cynnig dewisiadau bwyd sy’n drugarog heb gyfaddawdu ar ansawdd na blas!” O bowlenni bwyd cyflawn i fyrgyrs ‘rodeo’, mae rhywbeth at ddant bawb yn Anna Loka.

 

The Grazing Shed

Lôn y Barics, canol y ddinas; Chwarter Morgan, canol y ddinas a Viola Stadium, Bae Caerdydd

Mae The Grazing Shed yn cynnig rhai o fyrgyrs gorau Caerdydd ac maent yn cynnig rhywbeth i bawb, gan gynnwys pobl figan. Yn ogystal â’r byrgyrs cyw iâr a chig eidion, mae pum byrgyr gwahanol ar fwydlen The Grazing Shed, sy’n ei wneud yn un o’r lleoedd gorau i fynd iddo os nad yw pawb yn eich cwmni’n figan. Hefyd, mae gan y ‘Dirty Vegan’ BBC Cymru – Matthew Pritchard ei fyrgyr ei hun ar y fwydlen. Rydym yn argymell ichi roi cynnig arno, wedi’r cwbl ef yw’r boi Caerdydd gyda’r sioe goginio llysiau.

Lazy Leek

Kings Road Yard, Pontcanna

Mae The Lazy Leek yn fusnes teuluol lleol, sy’n arbenigo ym mwyd stryd figan gan ddefnyddio cynnyrch lleol, moesol. ‘Shack’ The Lazy Leek yw eu lleoliad ym Mhontcanna, sy’n cynnig byrgyrs cyflawn llysieuol a phrydau bach hyfryd eraill. Does dim rhaid i’r bwyd brys fod yn sothach!

 

Blanche Bakery

16 Mackintosh Place

Blanche Bakery yw’r lle figan a gweithle newydd i fynd iddo yn y Rhath.  Mae wedi gwneud argraff fawr ers agor yn 2018 a chyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Bwyd Cymru 2018. Mae’r popty arbenigol yn paratoi toesenni mewn brasiadau bach, coffi arbenigol, ac mae hefyd yn cynnig cinio ysgafn o 12pm tan 6pm, ond byddai’n well cyrraedd yn gynnar, gan fyddent wedi gwerthu allan cyn i’r diwrnod ddod i ben.

Wild Thing Café

104 Clare Road

Mae Wild Thing yn gaffi sy’n seiliedig ar blanhigion gyda geifr cymdeithasol. I gael rhagor o bobl yn bwyta llysiau, i leihau effeithiau ar yr amgylchedd ac i frwydro yn erbyn tlodi. Maent yn gweini bwydlen brecinio trwy’r dydd ac maent yn adnabyddus ar gyfer eu crempogau creadigol y dylid eu rhoi ar Instagram

 

Blue Honey Local

213 Heol y Plwca

Mae Blue Honey Local yn fan lolfa cerddoriaeth sy’n llawn planhigion bendigedig. Mae BHL yn cynnig coffi, teisennau a bwydlen Asiaidd ei naws sy’n seiliedig ar blanhigion tan yn hwyr. Yn y cefn byddwch yn dod o hyd i iwrt a man gardd dan gysgod.

Vegetarian Food Studio

Heol Penarth

Prif gogydd Neil Patel sy’n rhedeg The Vegetarian Food Studio ac mae’n defnyddio llysiau. Perlysiau a sbeisys ffres i baratoi prydau bwyd Indiaidd unigryw, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae amrywiaeth o felysion Indiaidd hefyd ar gynnig, wedi eu paratoi yn y bwyty am y rhai sy’n hoff o bethau melys. Ar agor dydd Mawrth a dydd Sul, mae The Vegetarian Food Studio ar Penarth Road.

 

Tiny Rebel

25 Westgate St

Mae Tiny Rebel wedi ei hen sefydlu fel un o fragdai gorau Cymru ac nid y diodydd sydd ar gynnig yw’r unig bethau blasus yno. Synnech chi fod Tiny Rebel yn cynnig nifer o brydau a byrbrydau bar llysieuol hefyd. Os byddwch yn dod i mewn am beint o ‘Cwtch’, rydym yn argymell ichi roi cynnig ar eu hadenydd figan – mae dewis o naw saws gwahanol. Ydych chi’n chwilio am rywbeth mwy? Rydych chi’n lwcus – mae pum pryd figan arall ar eu bwydlen gan gynnwys rholiau, byrgyrs a phitsa.

DIRT

Pop-up restaurant

Mae DIRT wedi bod yn teithio ar draws Caerdydd, gan gael ei groesawu mewn bwytai megis Dusty Knuckle yn Nhreganna am y noson. Mae’r profiad unigryw a chyffrous yn ddelfrydol i’r rhai ohonoch chi sy’n hoff o fwyd arbennig. Yn ystod eu digwyddiad diwethaf, fe wnaethant gynnig bwydlen figan chwe chwrs gan ddefnyddio cynhyrchion lleol a fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd.  Dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod eu lleoliad nesaf.

 

Clancy’s

Y Farchnad Ganolog

Mae Clancy’s sy’n perthyn i dad a mab hefyd yn y Farchnad Ganolog. Yn ogystal â gwerthu amrywiaeth o sbeisys a pherlysiau, mae Clancy’s yn cynnig gwahanol nwyddau llysieuol a figan – o ‘halloumi slammer’ â phaprica a pheli pys melyn i gynigion gwahanol o fwydydd clasurol y farchnad Brydeinig fel y rholiau sosej a’r wyau selsig. Rydym yn argymell ichi roi cynnig ar eu bara pys melyn a naan, bwyd gwych ar gyfer y gaeaf.

Café Atma

Canolfan Siopa Capitol

Os oes un peth y mae tîm Croeso Caerdydd wedi ei ddarganfod wrth ymchwilio i farchnad bwydydd figan, hynny fyddai y gall mynachod Hare Krishna goginio rhywbeth a fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Mae Café Atma yn lolfa’r ffordd o fyw ymwybodol. Yn ogystal â chynnig bwyd Indiaidd blasus iawn, mae’n cynnal nosweithiau lles gan gynnwys myfyrio mantra, sgyrsiau ar hynansylweddoliad a phrydau bwyd llysieuol dau gwrs, hyn i gyd am rodd £5!  Arwyddair Atma yw bodloni corff, meddwl ac enaid pobl Caerdydd ac rydym ni’n credu eu bod yn gwneud gwaith go dda ohono!

 

Greazy Vegan

47-49 Arcêd y Castell

Am y rhai ohonoch chi sy’n rhoi cynnig ar #Veganuary, rydym yn deall; gallwch ddod ar draws llawer o gynhwysion a blasau rhyfedd nad ydych chi wedi dod i arfer â nhw – beth ddiawl yw chai, pwy sy’n bwyta hadau llin a burum maethlon hyd yn oed?   Diolch byth, mae Greazy Vegan yn eich deall chi! Weithiau i gyd sydd ei eisiau arnoch chi yw tatws wedi ffrio a doner kebab! Ydy hyn wir yn ormod i ofyn amdano? Rydym yn argymell ichi roi cynnig ar y ‘Big Moc’ (eu dehongliad o Big Mac) os ydych yn hoff o byrgyrs, neu beth am ein ffefryn ni, eu stribedi ‘chickun’ wedi ffrio.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com